SRU-K1-2007-2

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-063266
 • Uitspraakdatum 12 juli 2007
 • Publicatiedatum 20 juni 2019
 • Rechtsgebied Burger-overheid
 • Inhoudsindicatie

  A. De vernietiging van een niet bestaande beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken, is niet mogelijk.
  B. Ingevolge artikel 20 lid 1 van de geldende tekst van de Kiesregeling diende verzoeker binnen 10 dagen na de publicatie van de beslissing van de President van de Republiek Suriname in het A.R.S., in beroep te gaan bij de Kantonrechter in het Eerste Kanton. Nu verzoeker dat heeft nagelaten leidt dit tot de niet ontvankelijkheid terzake zijn verzoek tot vernietiging van de beslissing van de President van de Republiek Suriname.

  SJB 2010/1

Uitspraak

A.R. No. 063266

BETALEND
A.R. No. 063266
S.P. 12 juli 2007

[verzoeker], wonende aan [adres], [district], voor wie als gemachtigde optreedt, [naam];
verzoeker,
tegen

PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, voor wie als gemachtigde optreedt, mr. A.R. Baarh, advocaat;
verweerder,

De Kantonrechter in het Eerste Kanton spreekt in deze zaak in Naam van de Republiek het navolgende vonnis uit:
Wij, Kantonrechter in het Eerste Kanton;
Gezien de stukken;
Gehoord partijen;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:
Overwegende, dat verzoeker bij het inleidend rekest op te dezer plaatse als ingelast te beschouwen gronden heeft gevorderd de (fictieve) beslissingen van de president van de Republiek Suriname en/of de minister van Binnenlandse Zaken te vernietigen en de minister van Binnenlandse Zaken conform Artikel 21 van de voornoemde Kiesregeling te bevelen opdat eiser alsnog in de Kiezerslijsten wordt opgenomen.

Overwegende, dat te dienende dage verzoeker in persoon en de verweerder vertegenwoordigd door mr. A.R. Baarh, advocaat, ter terechtzitting zijn verschenen, op welke terechtzitting de verzoeker voor eis overeenkomstig vermeld verzoekschrift heeft geconcludeerd;

Overwegende, dat de gemachtigde van verweerder een verweerschrift heeft ingediend onder overlegging van een productie, waarvan de inhoud hier als ingelast dient te worden beschouwd;

Overwegende, dat de gemachtigde van verzoeker een schriftelijke conclusie van repliek onder overlegging van producties heeft genomen, waarvan de inhoud hier als ingelast dient te worden beschouwd;

Overwegende, dat de gemachtigde van verweerder een schriftelijke conclusie van dupliek verweer heeft genomen, waarvan de inhoud hier als ingelast dient te worden beschouwd;

Overwegende dat Wij hierna vonnis hebben bepaald op heden;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT;
Overwegende, dat nu van een door de Minister van Binnenlandse Zaken daadwerkelijk gegeven beslissing niet gebleken is en daaromtrent door verzoeker niets is gesteld zodat Wij er van uitgaan dat een dergelijke beslissing rechtens niet bestaat, ontgaat het de kantonrechter daarom geheel hoe Hij die beslissing zou kunnen vernietigen als door verzoeker mede verzocht nog daargelaten dat daaromtrent door de President van de Republiek Suriname geen beslissing is genomen kunnen worden; te dien aanzien zal worden beslist als in het dictum van deze beslissing te melden;

Overwegende voorts, dat nu verzoeker niet binnen tien dagen na de openbare publicatie van de beslissing van de President van de Republiek Suriname in beroep is gegaan bij de kantonrechter in het Eertse Kanton, zijnde de beslissing van de President van de Republiek Suriname die van 6 oktober 2006 dateert in het openbaar gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname de dato 30 januari 2007 en verzoeker binnen tien dagen na dagtekening van die openbare publicatie van die beslissing in beroep had moeten gaan bij de kantonrechter in het Eerste Kanton (zie artikel 20 lid 1 van de Geldende Tekst van de Kiesregeling), naar wat hij, naar Ons gebleken is, nagelaten heeft, zullen Wij hem in zijn verzoek om vernietiging van de beslissing van de President van de Republiek Suriname niet ontvankelijk verklaren;

Overwegende, dat verzoeker als de in het ongelijk gestelde partij de proceskosten zal hebben te dragen;

Beslissende in beroep

Verstaat, dat de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken rechtens niet bestaat;

En voorts:

Verklaart verzoeker niet ontvankelijk in zijn beroep van de beslissing van de President van de Republiek Suriname de dato 6 oktober 2006;

Verwijzen verzoeker in de proceskosten, aan de zijde van de verweerder gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare terechtzitting in beroep van donderdag 12 juli 2007 door de kantonrechter in het Eerste Kanton, mr. H.E. Struiken, in tegenwoordigheid van de Fungerend-Griffier, mr. S. Tika.
w.g. S. Tika w.g. H.E. Struiken