SRU-K1-2008-1

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-082672
 • Uitspraakdatum 08 juli 2008
 • Publicatiedatum 13 juni 2019
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Zakelijk recht. Grondhuur. Kort Geding. De volmachtgever heeft door het tekenen van de volmacht de schijn gewekt dat gevolmachtigde bevoegd was namens volmachtgever een hypotheek te vestigen op het perceel waarop het aan hun in eigendom toebehoren zakelijk recht van grondhuur gevestigd is. Het lag dus op de weg van volmachtgever om enige garantie tot betaling te bieden aan de bank. Zulks, om de thans op handen zijnde veiling van het perceel waarop hun zakelijk recht van grondhuur is gevestigd te voorkomen.
  Onrechtmatige daad, bevoegdheidsoverschrijding

Uitspraak

Kantonrechter in Kort Geding

08 juli 2008, A.R. No. 082672
(mr. S.M.M. Chu)

Vonnis in zake:

 1. [eiser sub 1]
 2. eiser sub 2], beiden wonende te [district 1],
  Eisers in kort geding, hierna gezamenlijk te noemen de [eisers], gemachtigde: mr. Y.S. Engkar, advocaat,

tegen

 1. [gedaagde sub 1],
  wonende te [district 1], gedaagde in kortgeding, hierna te noemen [gedaagde sub 1], gemachtigde: mr. B.A. Halfhide,
 2. Finabank NV,
  gevestigd en kantoorhoudende te Paramaribo, gedaagde in kortgeding, hierna te noemen de Finabank, gemachtigde: mr. B.A. Halfhide, advocaat.

1 Het verloop van het proces

1.1 Dit blijkt uit de volgende processtukken:
– het op 25 juni 2008 ingediende verzoekschrift op de griffie der kantongerechten met producties;
– het schriftelijk antwoord pleidooi zijdens [gedaagde sub 1] en de Finabank met producties;
– het schriftelijk pleidooi van repliek en uitlating producties;
– het schriftelijke pleidooi van dupliek zijdens [gedaagde sub 1] en de Finabank.

1.2 De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1 [eiser sub 1] is eigenaar van het zakelijk recht van grondhuur vervallende 16 december 2025 op het perceelland, groot 2,6690ha gelegen in het [district 2] Para, aan [adres] bekend als [nummer] en aangeduid op de in viervoud overgelegde uitmetingskaart van de landmeter F. Emanuels d.d. 10 mei 1985 met de letters ABCD.

2.2 De [eisers] zijn in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd.

2.3 In de verklaring van 12 oktober 2006, getekend door [gedaagde sub 1] en [eiser sub 1] staat onder meer vermeld:
“Dhr. [gedaagde sub 1] (…….) verklaard hierbij gekocht te hebben van dhr. [eiser sub 1] (….) een perceel groot 2,669 ha te [adres] voor de prijs van 39.500 euro waar hij heden een bedrag van 2.500 euro betaalt saldo37.000,- waar hij nog 7.000 aan voorschot moet geven en het resterend 30.000,- in 1 jaar moet aflossen.”

2.4 In de notariële akte van lastgeving verleden ten overstaan van de notaris, mr. Glenn Manoj Raj Shaw Ramautar op 25 oktober 2006 staat onder meer vermeld:
“Heden, de vijf en twintigste oktober tweeduizend en zes, verschenen voor mij (…) in tegenwoordigheid der na te noemen aan mij, bekende getuigen:

 1. De heer [eiser sub 1] (…)
 2. Mevrouw[eiser sub 2] (…)”

De comparanten verklaarden:
dat zij na te melden onroerend zaak hebben verkocht aan de na te noemen lasthebber:
dat zij naar aanleiding van het voorgaande onherroepelijk last en volmacht geven aan de heer [gedaagde sub 1], ondernemer. (…) om hen comparanten in alle opzichten en op elk rechtsgebied te vertegenwoordigen met betrekking tot:
het recht van grondhuur vervallende zestien december tweeduizend vijf en twintig op het perceelland, groot twee hectare, zes en zestig aren en negentig centiaren, gelegen in het [district 2], aan [adres] bekend als [nummer 1] en nader aangeduid op de in viervoud overgelegde uitmetingskaart van de landmeter in Suriname F. Emanuels de dato tien mei negenhonderd vijf en tachtig met de letters ABCD.

Voorts verklaarden de comparanten dat deze volmacht met name strekt om voormeld onroerend zaak te vervreemden, hetzij in het geheel, hetzij in gedeelten, aan de voornoemde lasthebber of aan derden, te verkrijgen, te leveren, te bezwaren voor schulden van de lasthebber of van derden, om daden van beheer en beschikking te verrichten, te verhuren, de koopsom of huurpenningen te ontvangen en daarvoor kwijting te verlenen, daartoe de nodige biljetten en andere stukken te tekenen en in te dienen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuutakte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris ondertekend.”

2.5 In de tussen [gedaagde sub 1] en de Finabank gesloten overeenkomst comfortkrediet op 18 juni 2007 staat ondermeer vermeld:

“1. Leensom.
De kredietnemer verklaart van Finabank te hebben geleend gelijk Finabank verklaart aan kredietnemer te hebben geleend, de somma van SRD. 209.161,-..

3. Hypotheek.
De lening zal gedurende de gehele looptijd gedekt zijn door een gevestigde eerste hypotheek van SRD. 250.000,- (Tweehonderd en vijftigduizend 00/100 Surinaamse Dollars), gevestigd ten behoeve van Finabank en ten laste van de kredietnemer op:

Het recht van grondhuur – vervallende op 16 december 2022 – op het perceelland met al hetgeen daarop staat, groot 2,6690 ha, gelegen in het [district 2] aan [adres], bekend als [nummer 1] en aangeduid op de in viervoud overgelegde uitmetingskaart van de landmeter in Suriname E.F. Emanuels d.d. 10 mei 1985 met de letters ABCD. ( Register [nummer 2]).

5. Bestemming.
Het krediet heeft als bestemming: Renovatie van het woonhuis aan [adres], aanschaf handelsvoorraden een overname winkelportefeuille van ouders [gedaagde sub 1].”

2.6 In de notariële akte verleden ten overstaan van de notaris, mr. Glenn Manoj Raj Shaw Ramautar op 22 juni 2007 staat onder meer vermeld:
“Heden, de twee en twintigste juni tweeduizend en zeven, verschenen voor mij:
De heer Eugene Edmund de Randamie, notarisklerk, (..) ten deze handelende als mondeling gevolmachtigde van de Directie van de naamloze vennootschap “Finabank NV.”, (—)
ter ener
en de heer [gedaagde sub 1, (….) ten deze handelende:
a. in prive
—- schuldenaar—-
b. als gevolmachtigde van:

 1. De heer [eiser sub 1] (..)
 2. Mevrouw [eiser sub 2], (..)

Krachtens een akte van lastgeving de dato vijf en twintig oktober tweeduizend en zes in minuut voor mij notaris verleden en onder mij notaris berustende.

— onderzetter –

ter andere zijde.

Ten achtste. Dat indien niet terstond wordt voldaan aan deze vordering tot betaling van hoofdsom met interesten en kosten, de partij ter ener of haar rechtverkrijgenden onherroepelijk zal of zullen zijn gemachtigd om het verbondene in het openbaar volgens het voorschrift der wet te doen verkopen, verkoopwaarden te regelen en vast te stellen, het verbondene in het openbaar volgens het voorschrift der wet te doen verkopen, de verkoopvoorwaarden te regelen en vast te stellen, het verbondene aan de koper in grondhuur over te dragen, kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwijten , teneinde uit de opbrengst zowel de hoofdsom als de renten en kosten te verhalen met bevoegdheid aan de zijde van de partij ter ener om het verbondene op te houden wanneer het naar het oordeel niet genoeg mocht gelden en de herveiling daarvan op een nader te bepalen dag te doen plaats hebben. De kosten door de ophouding veroorzaakt komen voor rekening van de partij ter andere zijde.”

2.7 De schriftelijke verklaring van de Finabank d.d. 7 mei 2008 gericht aan het notariaat Emanuels, waarin onder meer staat vermeld:
“Hierbij verklaart de Finabank NV dat de heer [gedaagde sub 1], geboren op[datum], bij haar een hypothecaire lening heeft lopen, welke per heden een saldo vertoont van SRD 235.279,75.
Het bovenvermelde saldo is exclusief eventuele notaris-en veilingskosten en is tot en met 30 mei 2008 geldig.”

2.8 Op 10 mei 2008 heeft de Finabank aan [gedaagde sub 1] en de [eisers] per deurwaardersexploit in kennis gesteld dat zij op woensdag 9 juli 2008 middels gebruikmaking van de aan [gedaagde sub 1] verleende onherroepelijke machtiging van 25 oktober 2006 zal overgaan tot verkoop van het perceel waarop het zakelijk recht van grondhuur is gevestigd.

3. De vordering, de grondslag daarvan en het verweer

3.1 De [eisers] vorderen, zakelijk weergegeven:

 • de Finabank te verbieden om voort te gaan met de executie op woensdag 9 juli 2008 van het recht van grondhuur op het perceelland met al hetgeen daarop staat, groot 2,66 ha, gelegen in het [district 2] aan [adres] bekend als [nummer 1] en nader aangeduid op de uitmetingskaart van de landmeter F. Emanuels d.d. 1985 met de letters ABCD;
 • de Finabank te verbieden gebruik te maken van de onherroepelijke volmacht ex artikel 1207 BW, door haar verkregen bij de akte van notaris Glenn M.R.S. Ramautar d.d. 22 juni 2007, ten einde te executeren het recht van grondhuur op het perceelland met al hetgeen daarop staat, groot 2,66 ha, gelegen in het [district 2] aan [adres] bekend als [nummer 1] en nader aangeduid op de uitmetingskaart van de landmeter F. Emanuels d.d. 10 mei 1985 met de letter ABCD, totdat de kantonrechter in het eerste kanton in bodemgeschil definitief zal hebben beslist;
 • betaling van een dwangsom van SRD 1.000.000,- voor iedere overtreding van het te dezen te wijzen vonnis en voor iedere dag dat deze overtreding voorduurt;
 • veroordeling van [gedaagde sub 1] om de beslissing tegen de Finabank te gehengen en te gedogen.

3.1.1 Mede is gevorderd om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren en veroordeling van [gedaagde sub 1] en de Finabank tot betaling van de proceskosten.

3.2 De [eisers] leggen aan hun vordering ten grondslag:

– dat [gedaagde sub 1] (beschikkings)onbevoegd was namens hen de hypotheek op het zakelijk recht van grondhuur te vestigen. Daartoe stellen zij dat zij slechts de intentie hadden volmacht aan [gedaagde sub 1] te verlenen om de tussen hen en [gedaagde sub 1] gesloten koopovereenkomst betreffende vermelde zakelijkrecht te formaliseren.
– dat de volmacht en de akte inhoudende de krediethypotheek nietig zijn op grond van dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden.

3.3 Zowel [gedaagde sub 1] als de Finabank hebben verweer gevoerd, welk verweer voorzover van belang hieronder zal worden besproken.

4. De beoordeling

4.1 Vooropgesteld wordt dat de vordering onder I, II en III zich richt tot de Finabank en die onder IV tot [gedaagde sub 1].

Uit de aard van de vordering en de daaraan ten grondslag liggende stellingen blijkt genoegzaam van het spoedeisend belang van de [eisers]. Derhalve zullen zij in hun vordering worden ontvangen.

4.2 De wilsgebreken

Vooropgesteld wordt dat het beroep op wilsgebreken slechts bij meerzijdige rechtshandelingen dan wel obligatoire overeenkomsten kans van slagen kan hebben en niet bij éénzijdige rechtshandelingen. Daar de door [eisers] aan [gedaagde sub 1] verleende volmacht als een éénzijdige rechtshandeling dient te worden aangemerkt, zal de nietigheid dan wel vernietigbaarheid daarvan op grond van dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in bodemprocedure geen kans van slagen hebben.

4.3 De beschikkingsonbevoegdheid van [gedaagde sub 1]

Vooropgesteld wordt dat een volmacht niets anders inhoudt dan het verlenen van de bevoegdheid door de volmachtgever, in casu de [eisers], aan de gevolmachtigde in casu [naam], hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tot het verrichten van rechtshandelingen.

Uit de stellingen van de [eisers] begrijpt de kantonrechter dat [gedaagde sub 1] door het vestigen van de krediethypotheek, de aan hem gegeven bevoegdheid tot het formaliseren van de tussen hem en de [eisers] gesloten koopovereenkomst, heeft overschreden en de Finabank om die reden niet kan overgaan tot verkoop van het perceel waarop het zakelijk recht van de [eisers]s is gevestigd.

Anders dan de [eisers] is de kantonrechter van oordeel dat zij in redelijkheid de beschikkingsonbevoegdheid dan wel bevoegdheidsoverschrijding van [gedaagde sub 1] niet aan de Finabank als derde dan wel wederpartij van [gedaagde sub 1] kunnen tegenwerpen. Zulks, temeer daar de Finabank is uitgegaan van een door de [eisers] getekende volmacht welke volmacht is opgemaakt en verleden ten overstaan van een notaris, zijnde een functionaris in wie elke derde in het rechtsverkeer het vertrouwen stelt dat deze uitgaande van zijn onderzoeksplicht de inhoud van elke akte, en dus ook die der volmachtverlening, vaststelt op grond van de door de volmachtgever aan hem verstrekte gegevens. Door dit handelen, namelijk het tekenen van de volmacht, hebben de [eisers] bij de Finabank als derde de schijn gewekt dat [gedaagde sub 1] bevoegd was namens hen een hypotheek te vestigen op het perceel waarop het aan hun in eigendom toebehorend zakelijk recht van grondhuur is gevestigd. Bovendien heeft [gedaagde sub 1] de overeenkomst comfortkrediet gesloten in het kader van renovatie van de opstallen op bedoelde perceel dat thans voor veiling staat en dit handelen gelet op de inhoud van de volmacht kan worden geïnterpreteerd als te zijn een overeenkomst gesloten door [gedaagde sub 1] namens de[eisers]. Om die reden zijn naar het oordeel van de kantonrechter de [eisers] gebonden aan de rechtshandeling die [gedaagde sub 1] namens hen met de Finabank als wederpartij heeft verricht.

4.4 Garantiestelling tot betaling

Gezien hun gebondenheid aan de door [gedaagde sub 1] met de Finabank verrichte rechtshandeling, lag het – sedert zij kennisdroegen van die rechtshandeling – op de weg van de [eisers] om enige garantie tot betaling te bieden aan de Finabank terzake de voldoening van het door [gedaagde sub 1] aan de Finabank verschuldigde bedrag, welke voldoening zij achteraf op [gedaagde sub 1] wegens een onrechtmatige daad, inhoudende de bevoegdheidsoverschrijding, konden verhalen. Zulks, om de thans op handen zijnde veiling van het perceel waarop hun zakelijk recht van grondhuur is gevestigd te voorkomen. Nu de [eisers] hebben nagelaten enige garantie tot betaling van het door [gedaagde sub 1] verschuldigde saldobedrag en rente aan de Finabank als wederpartij aan te bieden en het evenmin verwachtbaar is dat zij deze schuld op zeer korte termijn zullen aflossen, zal de kantonrechter de door de [eisers] gevraagde voorzieningen dienen te weigeren.

4.5 De [eisers] zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het geding worden gewezen.

5. De beslissing

5.1 T.a.v. [gedaagde sub 1]

5.1.1 Weigert de gevraagde voorziening

5.1.2 Veroordeelt de [eisers] in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde sub 1] gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

5.2 T.a.v. de Finabank

5.2.1 Weigert de gevraagde voorziening.

5.2.2 Veroordeelt de [eisers] in de proceskosten aan de zijde van Finabank gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen en in het openbaar uitgesproken op dinsdag 8 juli 2008 te Paramaribo door de kantonrechter-plaatsvervanger in het eerste kanton, mr. S.M.M. Chu, in tegenwoordigheid van de substituut griffier.

Partijen in kort geding zijn noch in persoon noch bij gemachtigde bij de uitspraak ter terechtzitting verschenen.