SRU-K1-2008-2

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-975295
 • Uitspraakdatum 12 augustus 2008
 • Publicatiedatum 07 juni 2019
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Nu de scheiding en deling pas vele jaren na dato plaatsvindt, brengen de redelijkheid en billijkheid alsmede de goede trouw met zich, dat rekening gehouden dient te worden met de meest recente waarde van het perceel, zonder de daarbij toegevoegde waarde met betrekkingen tot investeringen gepleegd door een deelgenoot.
  (art. 176, art. 1093 v. SBW)

  SJB 2012/3

Uitspraak

KANTONRECHTER IN HET EERSTE KANTON

A.R. no. 975295
12 augustus 2008

Vonnis in de zaak van

A.[eiser sub A],wonende te [district]
B. [eiser sub B],wonende te [woonplaats] in Nederland,
C. [eiser sub C],wonende te [woonplaats] in Nederland,
eisers,
hierna te noemen [eiser sub A] e.a.
gemachtigde: mr. S. Mangroelal, advocaat,

tegen

[gedaagde],wonende te [woonplaats] in Nederland,
gedaagde,
hierna te noemen [gedaagde],
gemachtigde: mr. E.R. Kambel, advocaat.

Dit vonnis bouwt voort op de tussenvonnissen gewezen in deze zaak en uitgesproken op respectievelijk 9 mei 2000, 13 februari 2001, 28 november 2006 en 12 juni 2007.

1. Het verdere procesverloop
1.1 Dit blijkt uit de volgende processtukken/-handelingen:
– overlegging van het rapport door de [deskundige];
– de conclusie tot uitlating zijdens [eiser sub A] e.a.;
– de conclusie tot uitlating zijdens [gedaagde].

1.2 De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De beoordeling

2.1 Bij tussenvonnis gedateerd 12 juni 2007 heeft de kantonrechter onder meer een deskundige benoemd voor de vaststelling van de waarde van de ontbonden gemeenschappen en de nalatenschap van [naam]. Ter bevordering van het voorgaande heeft de deskundige een taxatierapport opgemaakt.

Bij het uitvoeren van de opdracht heeft de deskundige gekozen voor 3 benaderingen met name:

1. de waarde van het perceel groot 7000 m² in de periode van verkrijging (maart 1966) te weten € 7.000,=.

2. de waarde van het perceel zonder toegevoegde schoeiing en de bestaande infrastructuur en nutsvoorzieningen anno 2007 te weten € 87.500,=.

3. de waarde van het perceel met toegevoegde waarde als ophoging etc. € 280.000,=.

2.2 De kantonrechter zal bij de beoordeling van de waarde van de ontbonden gemeenschap uitgaan van de onder 2.1 punt 2 genoemde waarde van het perceel en wel om de volgende redenen. Zoals reeds in het tussenvonnis gedateerd 28 november 2006 was overwogen is de kantonrechter van oordeel dat op 26 mei 1966 tot de gemeenschap behoorde het perceel zonder ophoging van zand etc. Dit betekent dat de toegevoegde waarde van het perceel niet moet worden meegenomen zodat punt 3 onder 2.1 komt weg te vallen.Ook de waarde van het perceel genoemd in punt 1 onder 2.1 zal komen weg te vallen.De redelijkheid en billijkheid als ook de goede trouw brengen met zich dat aangezien de scheiding en deling van het perceel pas nu, anno 2008 plaatsvindt, met de meest recente waarde van het perceel rekening dient te worden gehouden, zonder zoals reeds eerder is overwogen de daarbij toegevoegde waarde met betrekking tot investeringen gepleegd door [eiser sub A] e.a.

2.3 Op grond van het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat de overige stellingen en weren van partijen geen nadere bespreking behoeven.

2.4 De kantonrechter zal op de tussen partijen gerezen zwarigheden als in het dictum te melden beslissen.

2.5 De proceskosten zullen ten laste komen van de huwelijksgoederengemeenschap.

3. De beslissing

3.1 Beveelt de boedelscheidende notaris een akte van scheiding en deling op te maken met in achtneming dat het perceelland wordt uitgekeerd aan eisers of een hunner tegen uitbetaling van de overbedeling aan gedaagde, uitgaande van de waarde van € 87.500,= voor het perceel.

3.2 Bepaalt dat de proceskosten zullen worden verhaald op de huwelijks-goederengemeenschap.

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken te Paramaribo, ter openbare terechtzitting van dinsdag 12 augustus 2008, door de kantonrechter-plaatsvervanger in het eerste kanton, mr. I.S. Chhangur-Lachitjaran, in tegenwoordigheid van de fungerend griffier, mr. J.M. Dipokromo-Foort.

w.g. J.M. Foort w.g. I.S. Chhangur-Lachitjaran