SRU-K1-2011-11

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-104755
 • Uitspraakdatum 24 oktober 2011
 • Publicatiedatum 05 juli 2019
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Belang van de minderjarige
  Ingevolge het Surinaams Burgerlijk Wetboek dient bij adoptie het leeftijdsverschil tussen de adoptiemoeder en het kind minimaal 18 en maximaal veertig 40 jaar te bedragen.
  Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, dient in het belang van de minderjarige, het leeftijdsverschil evenwel opzij gezet te worden, mits aan alle overige wettelijke formaliteiten vereisten is voldaan.
  (art. 342 lid 1-d SBW)

  SJB 2012/1

Uitspraak

ALGEMEEN REGISTER NO. 10-475
DE KANTONRECHTER IN HET EERSTE KANTON

Verzoeker I en zijn echtgenote Verzoeker II,
beiden wonende te [district] aan de …,
voor wie als gemachtigde optreedt mr. Marja I. Vos, advocaat;

Verzoekers tot adoptie van de minderjarige:

Minderjarige, geboren te [district] op [geboortedag];

De Kantonrechter spreekt in deze zaak, in naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit:

De Kantonrechter in het Eerste Kanton;
Gezien de stukken;
Gehoord verzoekers;
Gehoord de moeder en de grootmoeder van moederszijde der minderjarige.

Gelet op het proces-verbaal van verhoor d.d. 24 oktober 2011, waarvan de inhoud hier als ingelast moet worden beschouwd;

Ten aanzien van de feiten:
Verzoekers hebben bij verzoekschrift op te dezer plaatse als ingelast te beschouwen gronden gevorderd dat zal worden ingewilligd het verzoek tot de adoptie van:

Minderjarige, geboren te [district] op [geboortedag];

Bij beschikking van de Kantonrechter dd. 10 december 2008, A.R. No. 084511 zijn verzoekers tot respectievelijk voogd en toeziende voogdes over voornoemde minderjarige benoemd;

De inhoud van het verzoekschrift en de daarbij overgelegde stukken moeten hier als ingelast worden aangemerkt;

Ten dage voor behandeling van de zaak ter terechtzitting met gesloten deuren bepaald, zijn verschenen:
Verzoekers;
Mr. M. Djokarso-Wesenhagen als vertegenwoordiger van het Bureau voor Familierechtelijke Zaken;
De familie van pleegouders en de minderjarige, die ieder afzonderlijk, doch eensluidend hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen het gedane verzoek.
De Kantonrechter heeft terstond vonnis gewezen en uitgesproken.

Ten aanzien van het recht:
Nu de pleegmoeder meer dan 40 jaren in leeftijd verschilt met de minderjarige is niet voldaan aan het vereiste als omschreven in artikel 342 1 lid 1 sub d van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. Dat echter de Kantonrechter dit leeftijdsvereiste in het belang van de minderjarige opzij dient te zetten. Immers de minderjarige woont sinds kort na de geboorte bij de pleegouders die thans de voordij over haar uitoefenen. Uit het rapport van het Bureau voor Familierechtelijke Zaken blijkt dat de minderjarige wordt omringd door liefde van haar pleegouders. Dat die in staat zijn haar een veilige woon- en leefsituatie te bieden. Dat gelet op de omstandigheden waaronder de minderjarige ter wereld is gekomen en de wens om haar bestaan geheim te houden, het duidelijk is dat de moeder der minderjarige geen rol in haar leven wenst te vervullen. Dat de minderjarige een zodanige band heeft ontwikkeld met haar pleegouders die zich altijd over haar hebben ontfermd. Dat in het belang wordt geacht dat deze band wordt verstevigd, ook in juridische zin. Dat door de adoptie juridische betrekkingen ontstaan tussen de minderjarige en de pleegouders en dat de kantonrechter van oordeel is dat het leeftijdsverschil onder de zojuist hiervoor beschreven redenen geen beletsel mag zijn om de adoptie uit te spreken. Dat de adoptie in het belang van de minderjarige wordt geacht. De Kantonrechter zal het verzoek tot adoptie inwilligen, nu aan alle overige wettelijke formaliteiten is voldaan en het gedane verzoek in het belang van de minderjarige wordt geacht.

Rechtdoende:
Willigen het verzoek tot adoptie in van:
Minderjarige, geboren te [district] op [geboortedag]
Als natuurlijk kind van …, door de pleegouders Verzoeker I en Verzoeker II, beiden
wonende aan de … te [district].

Aldus gewezen en uitgesproken ter Openbare Terechtzitting van het Kantongerecht in het Eerste Kanton te Paramaribo op heden, maandag 24 oktober 2011, door de Kantonrechter-Plaatsvervanger in het Eerste Kanton mr. S.S.S. Wijnhard, in tegenwoordigheid van de fungerend-griffier mr. A. Sewgobind.

w.g. A. Sewgobind w.g. S.S.S. Wijnhard