SRU-K1-2011-6

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-111019
 • Uitspraakdatum 20 april 2011
 • Publicatiedatum 06 juni 2019
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Individuele leden ook belanghebbende:
  Naar het oordeel van de kantonrechter hebben ook individuele leden van de vereniging een rechtens beschermd belang om op te komen tegen vermeende onstatutaire handelingen van het bestuur of van een gedeelte daarvan, omdat de vereniging, waarmee zij weliswaar juridisch niet vereenzelvigd kunnen worden doch waar zij een organisch deel van uitmaken, hierdoor in haar functioneren wordt belemmerd, althans kan worden belemmerd en op grond daarvan de belangen van haar leden niet op adequate wijze kan behartigen of de politieke idealen van de partij, op grond waarvan de leden zich bij die partij hebben aangesloten, niet kan realiseren c.q. nastreven.

  Verenigingsrechtelijke orde:
  De orde wordt bij verenigingen, behalve door de Wet, beheerst door de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het is de kantonrechter niet gebleken dat “Nieuw Suriname”een Huishoudelijk Reglement heef,t zodat in de onderhavige zaak de handelingen van gedaagden getoetst zullen moeten worden aan de in de Statuten voorgeschreven regels. Afwijking van de Statuten (en het Huishoudelijk Reglement) is alleen mogelijk indien alle leden op een vergadering aanwezig zijn en het besluit wordt genomen met algemene `0 stemmen. Indien deze situatie zich niet voordoet zijn de partijorganen en de leden gebonden aan de interne regels der vereniging zoals die zijn neergelegd in de Statuten van de partij.

  Vervangende rechterlijke toestemming:
  Het probleem doet zich echter voor dat het Hoofdbestuur van de partij uiteen is gevallen en het dus niet te verwachten is dat het Hoofdbestuur een verzoek van een aantal leden om een Partijcongres te beleggen zal honoreren, zeker niet als het, zoals in de onderhavige zaak, gaat om de afzetting van een deel van het bestuur en royement van deze bestuursleden. Onder deze omstandigheden zullen, naar het oordeel van de kantonrechter, de leden die behoefte hebben aan een Algemene Leden Vergadering de rechter kunnen benaderen om hen vervangende toestemming te verlenen tot het bijeenroepen van een Partijcongres. De kantonrechter twijfelt er niet aan dat de leden zulk een toestemming zullen krijgen, met dien verstande dat als voorwaarde zal worden gesteld dat de statutaire bepalingen in acht zullen moeten worden genomen. In het licht van deze overweging moet het door de kantonrechter bij rolbeschikking aan partijen gedaan voorstel om verkiezingen te houden onder leiding van een onafhankelijke commissie, worden gezien.
  Algemeen aanvaard verenigingsrecht:
  In het verenigingsrecht is algemeen aanvaard dat rechtsgeldige besluiten door een orgaan van de vereniging slechts kunnen worden genomen indien het onderwerp van het te nemen besluit vooraf, via een agenda, aan de leden van de vereniging of van het orgaan dat het besluit neemt is bekendgemaakt, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.

  Terecht voeren eisers aan dat in het verenigingsrecht verkiezingen slechts kunnen worden gehouden nadat alle leden, die zulks wensen, de gelegenheid hebben gekregen zich, overeenkomstig de Statuten, kandidaat te stellen en propaganda te voeren.

  SJB 2011/2

Uitspraak

Kantongerecht in het Eerste Kanton

A.R. 11-1019
20 april 2011
RGR

Vonnis in kort geding in de zaak van
A.[eiser sub A], wonende te [district 1],
B [eiser sub B], wonende te [district 1],
C.[eiser sub C], wonende te [district 1],
D.[eiser sub D], wonende te [district 1],
E.[eiser sub E], wonende te [district 1],
F.[eiser sub F], wonende te [district 1],
G.[eiser sub G], wonende te [district 1],
H.[eiser sub H], wonende te [district 1],
eisers,

gemachtigde: mr. E.C.M. Hooplot, advocaat,

tegen

a.[gedaagde sub A], wonende te [district 1],
b.[gedaagde sub B], wonende in het [district 2],
c.[gedaagde sub C] , wonende te [district 1],
d.[gedaagde sub D], wonende in het [district 3],
e.[gedaagde sub E], wonende in het [district 2],
f.[gedaage sub F], wonende te [district 1],
g.[gedaagde sub G], zonder bekende woon- of verblijfplaats,
h.[gedaagde sub H] , wonende in het district [district 2],
i. [gedaagde sub I], wonende in het district [district 1],
gedaagden,

gemachtige: mr. F. Kruisland, advocaat.

De Kantonrechter in het Eerste Kanton spreekt in naam van de Republiek het navolgende vonnis in kort geding uit.

1. Het procesverloop

1.1 Hiervan blijkt uit de volgende processtukken/handelingen:

– het verzoekschrift dat op 9 maart 2011 met producties is ingediend ter griffie;
– op de zitting van 17 maart 2011 hebben eisers voor eis geconcludeerd;
– de conclusie van antwoord d.d. 30 maart 2011;
– de conclusie van repliek d.d. 5 april 2011;
– de conclusie van dupliek d.d. 7 april 2011;
– bij rolbeschikking d.d. 12 april 2011 heeft de kantonrechter partijen gevraagd zich uit te laten over hun bereidheid meet e werken aan het houden van verkiezingen onder leiding van een onafhankelijke commissie;
– op 14 april 2011 hebben beide partijen te kennen gegeven niet bereid te zijn mee te werken aan verkiezingen en vonnis gevraagd.

1.2 De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1 “Nieuw Suriname” is een rechtspersoonlijkheid bezittende politieke vereniging.

2.2 Op 9 augustus 2009 is in “Nieuw Suriname” een nieuw bestuur gekozen dat alsvolgt is samengesteld:

1. [eiser sub A] (eiser sub A) Voorzitter
2. [gedaagde sub A] (gedaagde sub a) Ondervoorzitter
3. [gedaagde sub B] (gedaagde sub b) Ondervoorzitter
4. [gedaagde sub C] (gedaagde sub c) Secretaris
5. [eiser sub C] (eiser sub C) Secretaris
6. [eiser sub F] Penningmeester
7. [eiser sub B] (eiser sub B) Penningmeester
8. [eiser sub E] (eiser sub E) Commissaris
9. [eiser sub G] (eiser sub G) Commissaris
10. [eiser sub D] (eiser sub D) Commissaris
11. [gedaagde sub E] (gedaagde sub e) Commissaris
12. [gedaagde sub F] (gedaagde sub f) Commissaris
13. [gedaagde sub D] (gedaagde sub d) Commissaris
14. [naam 1] Commissaris
15. [naam 2] Commissaris

 

2.3 Op 12 februari 2011 hebben een aantal leden van “Nieuw Suriname” een bijeenkomst gehouden in het Guesthouse van de Universiteit aan de Leysweg te Paramaribo.

Deze bijeenkomst wordt door de gedaagden aangemerkt als een Partijcongres/Algemene Leden Vergadering. In punt 08 van de op deze vergadering aangenomen motie wordt gesproken van een spoed ALV.

De eisers betwisten dat er sprake was van Partijcongres/Algemene Leden Vergadering.

2.4 Blijkens de tekst van de op de vergadering van 12 februari 2011 aangenomen motie zou eiser sub A bij bestuursbesluit van 21 juli 2010 zijn afgezet als voorzitter van de partij doch geeft hij zich ten onrechte nog steeds uit als voorzitter.

2.5 Tijdens de vergadering van 12 februari 2011 zijn – zakelijk weergegeven – de navolgende besluiten genomen:

01. Door de vergadering werd bekrachtigd dat voor die dag een Algemene Leden Vergadering was uitgeschreven en dat alle besluiten konden worden genomen.

02. Het besluit van het hoofdbestuur d.d. 21 juli 2010 waarbij de heer [eiser sub A] als voorzitter is afgezet werd bekrachtigd alsmede het besluit om de ondervoorzitters te machtigen om alle handelingen in het belang van de partij en haar leden te verrichten.

03. De heer [eiser sub A] werd geroyeerd als lid van de partij.

04. De door de heer [eiser sub A] genomen besluiten werden ongeldig verklaard.

05. De toelating van [naam 1] tot het hoofdbestuur werd afgewezen, als zijnde in strijd met de Statuten.

06. De personen van [eiser sub E], [gedaagde sub B], [eiser sub C], [gedaagde sub D], [gedaagde sub G] en [eiser sub F] werden geroyeerd als lid van de partij en uit het hoofdbestuur ontslagen.

07. De leiding, de taken en bevoegdheden van de voorzitter van de partij werden opgedragen aan:

A. [gedaagde sub A],

terwijl de overige posten werden verdeeld:

B. [gedaagde sub B], ondervoorzitter/tevens wnd. voorzitter,

C. [gedaagde sub C], blijft secretaris,

D. [gedaagde sub D], penningmeester,

E. [gedaagde sub E], tweede penningmeester,

F. [gedaagde sub F], blijft commissaris,

en voorts:

G.[gedaagde sub G],

H.[gedaagde sub H],

I. [gedaagde sub I].

2.6 Krachtens punt 08 van de motie zijn voormelde besluiten bekendgemaakt.

3. Het gevorderde en de grondslag daarvan.

3.1 Eisers vorderen – zakelijk weergegeven – dat:

 • Alle besluiten die genomen zijn op voorschreven bijeenkomst d.d. 12 februari 2011 worden gschorst c.q. opgeschort.
 • Aan gedaagde sub A een verbod wordt opgelegd zich te presenteren als voorzitter van “Nieuw Suriname” en als zodnanig handelingen te verrichten, zolang hij niet op statutair rechtsgeldige wijze in die functie is gekozen.
 • de stukken betrekkelijk de oproeping der vergadering zijn niet door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
 • er is vooraf gaande aan de vergadering geen agenda bekend gemaakt.
 • aan de vergadering hebben niet deelgenomen het Hoofdbestuur, de Partijraad, de Adviesraad, de Partijafdelingen en de Partijkernen, althans zijn deze partijorganen niet, althans niet allen op de statutair voorgeschreven wijze opgeroepen voor de vergadering.
 • is niet gebleken dat op de bedoelde vergadering de motie door leden van de partij is ingediend en dat leden van de partij voor de motie hebben gestemd.

II. Ook al zou er sprake zijn geweest van een rechtsgeldige vergadering dan nog zouden de daarin genomen besluiten niet zijn en wel omdat:

 • de onderwerpen waarover besluiten zijn genomen hebben niet op een agenda gestaan.
 • niet is gebleken dat tenminste de helft van de stemgerechtigde leden van “Nieuw Suriname” op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was en dat de besluiten zijn genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
 • de bevoegdheid tot royement van een lid van de partij komt toe aan het hoofdbestuur en niet aan het Partijcongres.
 • het op 9 augustus 2009 gekozen bestuur zit aan tot 9 augustus 2012 en statutair is er geen ruimte voor tussentijdse bestuurswisselingen.
 • het hoofdbestuur wordt gekozen op een partijcongres doch er is geen sprake geweest van verkiezingen omdat de leden, althans eisers niet vooraf in de gelegenheid zijn gesteld kandidaten voor te dragen en propaganda te voeren.

3.4 Op het verweer van gedaagden en op hetgeen partijen ter ondersteuning van hun standpunten nog hebben aangevoerd zal, indien nodig, in het hierna volgende worden ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil

4.1 Uit de aard van hun stellingen en uit het door hen gevorderde blijkt dat eisers een spoedeisend belang hebben bij de gevraagde voorzieningen.

4.2 Eisers hebben aan hun vordering ten grondslag gelegd de stelling dat gedaagden in strijd met de statuten handelen waardoor ernstige schade wordt toegebracht aan “Nieuw Suriname” (zie de eerste alinea van het 6e sustenu van het inleidend rekest) en waardoor verwarring wordt gesticht over hun positie in “Nieuw Suriname” en tevens hun goede naam en eer wordt aangetast (zie de tweede alinea van voormeld sustenu).

Nu eisers gedaagden verwijten onrechtmatig tegen zowel de partij als tegen hen persoonlijk te handelen is de burgerlijke rechter bevoegd kennis te nemen van het geschil.

4.3 Gedaagden hebben verder als verweer aangevoerd dat eisers geen belang hebben bij de vordering aangezien de vordering is gericht op de bescherming van de rechten en belangen van de politieke organisatie “Nieuw Suriname” met wie de eisers niet vereenzelvigd kunnen worden. Naar het oordeel van de kantonrechter zien gedaagden hierbij over het hoofd dat de eisers ook hebben gesteld dat zij door de handelingen van de gedaagden, met name de uitlatingen dat zij en niet de eisers het hoofdbestuur van “Nieuw Suriname” vormen in hun maatschappij en politiek functioneren worden belemmerd en dat daardoor eveneens de indruk wordt gewekt dat zij zich een valse hoedanigheid aanmeten. De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat eisers in hun hoedanigheid van leden van het hoofdbestuur wel degelijk belang bij de vordering hebben en dus in hun vordering zullen worden ontvangen.

4.4 Naar het oordeel van de kantonrechter hebben ook individuele leden van de vereniging een rechtens beschermd belang om op te komen tegen vermeende onstatutaire handelingen van het bestuur of van een gedeelte daarvan, omdat de vereniging, waarmee zij weliswaar juridisch niet vereenzelvigd kunnen worden doch waar zij een organisch deel van uitmaken, hierdoor in haar functioneren wordt belemmerd, althans kan worden belemmerd en op grond daarvan de belangen van haar leden niet op adequate wijze kan behartigen of de politieke idealen van de partij, op grond waarvan de leden zich bij die partij hebben aangesloten, niet kan realiseren c.q. nastreven.

4.5 Gedaagden hebben ingesteld dat eiser sub H geen lid van het hoofdbestuur van “Nieuw Suriname” is hetgeen door eisers niet is weersproken zodat dit feit vaststaat. Noch gesteld noch gebleken is dat eiser sub H geen lid van voormelde partij is. Op grond van hetgeen sub 4.4 is overwogen zal dus ook eiser sub H in zijn vordering worden ontvangen.

4.6 Toekomend aan de kern van het tussen partijen bestaand geschil zal de kantonrechter thans onderzoeken of de gedaagden, zoals de eisers beweren, in strijd met de Statuten van de partij en dus onrechtmatig hebben gehandeld. Alvorens op de stellingen van eisers, zoals verwoord in onderdeel 3.3 van dit vonnis in te gaan, zal de kantonrechter het materiële verweer van gedaagden beoordelen. Volgens dit verweer kan een substantieel deel van de leden, indien zij daartoe de behoefte hebben, zelfstandig een Algemene Leden Vergadering bijeenroepen en rechtsgeldige besluiten nemen indien in elk geval een zodanig groot aantal leden aanwezig is dat “het personensubstraat van de vereniging als gemeenschap van personen, dat een vereniging nu eenmaal is”, bijeen is. In casu zou dit zijn geschied omdat 42 van de 49 leden op de vergadering van 12 februari 2011 aanwezig waren.

4.7 De kantonrechter is van oordeel dat het door gedaagden geponeerde standpunt indruist tegen de verenigingsrechtelijke orde en op grond daarvan zal worden verworpen. Deze orde wordt bij verenigingen, behalve door de Wet, beheerst door de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het is de kantonrechter niet gebleken dat “Nieuw Suriname”een Huishoudelijk Reglement heeft zodat in de onderhavige zaak de handelingen van gedaagden getoetst zullen moeten worden aan de in de Statuten voorgeschreven regels. Afwijking van de Statuten (en het Huishoudelijk Reglement) is alleen mogelijk indien alle leden op een vergadering aanwezig zijn en het besluit wordt genomen met algemene stemmen. Indien deze situatie zich niet voordoet zijn de partijorganen en de leden gebonden aan de interne regels der vereniging zoals die zijn neergelegd in de Statuten van de partij.

4.8 De eerste rechtsvraag die beantwoording behoeft is of alle Algemene Leden Vergaderingen door het Hoofdbestuur moeten worden bijeengeroepen. Volgens artikel 9 lid 3 van de Statuten kan het Hoofdbestuur ten alle tijde een Partijcongres/Algemene Leden Vergadering bijeen roepen. Deze bevoegdheid is aan geen enkele ander orgaan van de partij toegekend en ook niet aan een bepaald aantal leden. Nu krachtens artikel 9 lid 4 van de Statuten de leiding van alle Algemene Leden Vergaderingen in handen ligt van het Hoofdbestuur aangevuld met 2 vertegenwoordigers van zowel de Partijraad als de Adviesraad brengt, naar het oordeel van de kantonrechter, een redelijke interpretatie van de Statuten met zich mee dat alleen het Hoofdbestuur Algemene Leden Vergaderingen kan bijeen roepen. In elk geval moesten de eisers sub A, B, C, D, E, F en G, die deel uitmaken van het Hoofdbestuur en die statutair mede leiding aan de Vergadering moesten geven op de hoogte zijn van de Algemene Leden Vergadering van 12 februari 2011. Ten processe is komen vast te staan dat het Hoofdbestuur het Partijcongres niet heeft bijeegeroepen en dat de eisers niet mede leiding aan de vergadering hebben gegeven en zelf niet voor deze vergadering zijn opgeroepen.

Indien echter zou worden aangenomen dat de Statuten op dit punt een leemte vertonen, dan zou op grond van artikel 10 lid 9 van de Statuten slechts het Hoofdbestuur mogen beslissen.

Het probleem doet zich echter voor dat het Hoofdbestuur van de partij uiteen is gevallen en het dus niet te verwachten is dat het Hoofdbestuur een verzoek van een aantal leden om een Partijcongres te beleggen zal honoreren, zeker niet als het, zoals in de onderhavige zaak, gaat om de afzetting van een deel van het bestuur en royement van deze bestuursleden. Onder deze omstandigheden zullen, naar het oordeel van de kantonrechter, de leden die behoefte hebben aan een Algemene Leden Vergadering de rechter kunnen benaderen om hen vervangende toestemming te verlenen tot het bijeenroepen van een Partijcongres. De kantonrechter twijfelt er niet aan dat de leden zulk een toestemming zullen krijgen, met dien verstande dat als voorwaarde zal worden gesteld dat de statutaire bepalingen in acht zullen moeten worden genomen. In het licht van deze overweging moet het door de kantonrechter bij rolbeschikking aan partijen gedaan voorstel, om verkiezingen te houden onder leiding van een onafhankelijke commissie, worden gezien.

Wat dit punt betreft, komt de kantonrechter tot de slotsom dat de vergadering van 12 februari 2011 niet op de statutair voorgeschreven wijze is bijeen geroepen en dus niet als een Algemene Leden Vergadering/Partijcongres kan worden aangemerkt waardoor de op de vergadering genomen besluiten van onwaarde zijn.

4.9 Ten processe is verder niet gebleken dat de leden van de partij tot de vergadering van 12 febuari 2011 zijn opgeroepen per advertentie in een in Suriname verschijnend dagblad en dat daarbij een termijn van ten minste 14 dagen in acht is genomen. Gedaagden hebben dan ook in strijd met artikel 9 lid 8 van de Statuten gehandeld.

4.10 Krachtens artikel 10 lid 4 van de Statuten dient alle uitgaande correspondentie, dus ook de oproep tot een Partijcongres, ondertekend te zijn door de voorzitter en de secretaris. Wellicht heeft gedaagde sub c, in zijn hoedanigheid van secretaris van het bestuur dat op 9 augustus 2009 is gekozen, de stukken getekend doch vaststaat dat eiser sub A in zijn hoedanigheid van voorzitter deze oproep niet heeft ondertekend. De kantonrechter overweegt ambtshalve dat wellicht door gedaagden hiertegen zal worden aangevoerd dat, zoals uit de motie van 12 februari 2011 blijkt, gedaagde sub A al op 21 juli 2010 door het Hoofdbestuur was afgezet als voorzitter. De kantonrechter overweegt hieromtrent dat nu de voorzitter van de Partij, krachtens artikel 10 lid 3 van de Statuten, in functie door het Partijcongres wordt gekozen slechts dit orgaan geacht moet worden de bevoegdheid te hebben de voorzitter uit zijn functie te ontheffen. Ook hieruit blijkt dat slechts eerlijke bestuursverkiezingen de partij uit de impasse, waarin zij verzeild is geraakt, kan helpen doch de kantonrechter beseft dat hem elke bevoegdheid ontbreekt partijen te verplichten om aan deze verkiezingen mee te werken.

4.11 In het verenigingsrecht is algemeen aanvaard dat rechtsgeldige besluiten door een orgaan van de vereniging slechts kunnen worden genomen indien het onderwerp van het te nemen besluit vooraf, via een agenda, aan de leden van de vereniging of van het orgaan dat het besluit neemt is bekendgemaakt, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.

Niet gebleken is dat de vergadering van 12 februari 2011 is gehouden met als basis een vooraf aan de stemgerechtigde leden aangeboden agenda waarop de onderwerpen waaromtrent besluiten zijn genomen waren vermeld.

4.12 Noch uit een presentielijst noch uit de notulen van de vergadering van 12 februari 2011 blijkt dat de personen die ter vergadering aanwezig waren en de motie hebben ondersteund stemgerechtigde leden van de partij zijn. Nu eisers hebben betwist dat al de aanwezigen voldeden aan het vereiste van het lidmaatschap had het op de weg van gedaagden gelegen zulks rechtens aan te tonen, hetgeen zij echter niet hebben gedaan..

4.13 Volgens artikel 7 lid 3 van de Statuten van de partij geschiedt het royement van een lid door het Hoofdbestuur. Het Partijcongres mist deze bevoegdheid, hoewel zij wel dient als beroepsinstantie van een door het Hoofdbestuur uitgesproken royement.

4.14 Terecht voeren eisers aan dat in het verenigingsrecht verkiezingen slechts kunnen worden gehouden nadat alle leden, die zulks wensen, de gelegenheid hebben gekregen zich, overeenkomstig de Statuten, kandidaaat te stellen en propaganda te voeren. Ook aan deze elementaire doch wel fundamentele eis voldoet de vergadering van 12 februari 2011 niet.

4.15 Op grond van hetgeen hierboven is overwogen komt de kantonrechter tot de eindconlusie dat, naar zijn voorlopig oordeel, de vergadering van 12 februari 2011 niet als een Algemene Leden Vergadering van “Nieuw Suriname” kan worden aangemerkt en de op die vergadering genomen besluiten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in een bodemprocedure van onwaarde c.q. nietig zullen worden verklaard, zodat de vordering zal worden toegewezen, met dien verstande dat de kantonrechter, met de gedaagden, van oordeel is dat de schorsing van besluiten per definitie aan tijd gebonden is. De kantonrechter zal daarom uit kracht van zijn bevoegdheid van rechter in kort geding ambtshalve onderdeel a van het petitum aanvullen in dier voege dat de schorsing zal duren tot dat in een bodemprocedure of door interne verkiezingen uiteindelijk zal zijn beslist.

4.16 De kantonrechter acht termen aanwezig de gevorderde dwangsom te matigen zoals in het dictum van dit vonnis is bepaald.

4.17 Gedaadgen zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld.

5. De beslissing

De Kantonrechter, rechtdoende in kort geding:

5.1 Schorst de besluiten die genomen zijn op de door gedaagden, onder leiding van de gedaagden sub A en B, op 12 februari 2011 gehouden bijeenkomst in het Guesthouse van de Universiteit aan de Leysweg en wel tot dat bij rechterlijk vonnis of door interne bestuursverkiezingen uiteindelijk zal zijn beslist over de samenstelling van het bestuur.

5.2 Verbiedt gedaagde sub A zich als voorzitter van “Nieuw Suriname” te noemen en zich, al dan niet in het openbaar, als zodanig te presenteren en handelingen te verrichten en wel zolang hij niet op statutair rechtsgeldige wijze in die functie is gekozen.

5.3 Verbiedt gedaagden sub D en E zich penningmeester van “Nieuw Suriname” te noemen en zich, al dan niet in het openbaar, als zodanig te presenteren en handelingen te verrichten en wel zolang zij niet op statutair rechtsgeldige wijze in die functie zijn gekozen.

5.4 Verbiedt gedaagden sub G, H en I zich bestuursleden van “Nieuw Suriname” te noemen en zich, al dan niet in het openbaar, als zodanig te presenteren en handelingen te verrichten en wel zolang zij niet op statutair rechtsgeldige wijze in die functie zijn gekozen.

5.5 Veroordeelt elk der gedaagden, voorzover de vermelde verboden en bepalingen niet rechtstreeks tot hen zijn gericht, deze bevelen te gehengen en te gedogen.

5.6 Veroordeelt elk der gedaagden tot betaling van een dwangsom van SRD 1.000,– (duizend Surinaamse Dollar) per dag aan elk der eisers en wel voor elke dag dat hij of zij in strijd met dit vonnis handelt.

5.7 Verklaart het vonnis voor wat de onderdelen 5.2 en 5.6 betreft uitvoerbaar bij voorraad.

5.8 Verwijst gedaagden in de kosten van deze procedure aan de zijde van eisers gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op SRD 702,– (zevenhonderd en twee Surinaamse Dollar).

5.9 Weigert het meer of anders gevorderde.

Aldus in kort geding gewezen door de Kantonrechter in het Eerste Kanton mr. R.G. Rodrigues en door hem uitgesproken te Paramaribo ter openbare terechtzitting van woensdag 20 april 2011, in tegenwoordigheid van de subsitituut-griffier, mr. L.J. van Bossé.

w.g. . L.J. van Bossé. w.g. R.G. Rodrigues

Eisers in kort geding zijn noch in persoon noch bij gemachtigde bij de uitspraak ter terechtzitting verschenen en de gedaagde is vertegenwoordigd door mr. Lobbrecht namens hun gemachtigde verschenen.