SRU-K1-2016-25

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-162265
 • Uitspraakdatum 19 mei 2016
 • Publicatiedatum 02 augustus 2019
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  – Indien een partij geen onrechtmatige gedraging kan worden verweten, terwijl er ook geen voorziening is gevorderd, volgt niet-ontvankelijkheid van eiser ter zake een ingestelde vordering tegen die partij;
  – Een betalingsregeling kan een redelijke tegemoetkoming van de schuldeiser jegens de debiteur; het is echter geen verplichting, maar moet meer gezien worden als goodwill zijnerzijds;
  – Ook de gebruiker van Algemene Voorwaarden is gebonden aan de naleving van de eigen voorwaarden.
  (art. 1359 BW).

  SJB

Uitspraak

HET KANTONGERECHT IN HET EERSTE KANTON
A.R. no. 162265
19 mei 2016

Vonnis in kort geding in de zaak van

A. Naamloze Vennootschap City Entertainment,
B. [eiseres B],
gevestigd en kantoorhoudende c.q. wonende in [district],
hierna te noemen City Entertainment respectievelijk [eiseres B],
eiseres in conventie en gedaagden in reconventie in kort geding,
gemachtigde: mr. M.D. Lau-Kerssenberg, advocaat,
tegen

A. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ENERGIE BEDRIJVEN SURINAME,
B. DE STAAT SURINAME,
vertegenwoordigd wordende door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie,
beide kantoorhoudende te Paramaribo,
hierna te noemen EBS respectievelijk de Staat,
gedaagden in conventie en eisers in reconventie in kort geding,
gemachtigde: mr. N.U. van Dijk, advocaat.

De kantonrechter spreekt in naam van de Republiek het hierna volgende vonnis uit.

1. Het procesverloop
1.1 Dit blijkt uit de volgende processtukken/proceshandelingen:

 • het verzoekschrift dat op 12 mei 2016 ter Griffie der Kantongerechten is ingediend;
 • de mondelinge conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie;
 • de mondelinge conclusie van repliek in conventie en antwoord in reconventie;
 • de mondelinge conclusie van dupliek in conventie en repliek in reconventie met producties;
 • de mondelinge conclusie van dupliek in reconventie met uitlating productie;
 • het proces-verbaal van de gehouden comparitie van partijen;
 • de conclusies tot uitlating zijdens City Entertainment en [eiseres B];
 • de conclusie tot uitlating zijdens EBS en de Staat.

1.2 De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten
2.1 City Entertainment is eigenaar van het zeven etages tellende gebouw (hierna het pand) staande en gelegen aan de Domineestraat no. 7-9, te Paramaribo.

2.2 In voormeld pand worden diverse activiteiten ontplooid waaronder een hotelmaatschappij onder de naam “Wyndham Garden Hotel”.

2.3 Het pand heeft 3 aansluitingen bij EBS. Deze aansluitingen staan geregistreerd op de volgende namen:

 • [aansluitnummer 1] op naam van [eiseres B];
 • [aansluitnummer 2] op naam van City Entertainment;
 • [aansluitnummer 3] op naam van King Princess Casino (hierna Princess Casino).

2.4 Princess Casino is in juni 2014 vertrokken uit het pand, terwijl het aansluitnummer bij de EBS is blijven staan op naam van Princess Casino.

2.5 Na vertrek van Princess Casino uit het pand is City Entertainment de aansluiting op naam van Princess Casino blijven gebruiken. City Entertainment betaalde ook de rekeningen van dit aansluitnummer.

2.6 Op de [aansluitnummers 1 en 2] zijn er achterstanden in betaling van de rekeningen ontstaan, en wel vanaf januari 2016 tot aan de maand april daaropvolgend.

2.7 Naar aanleiding van voormelde achterstanden, heeft EBS de stroomtoevoer naar de [aansluitnummers 1 en 2] afgesloten.

2.8 Op het [aansluitnummer 3] zijn geen achterstanden in betaling van de rekeningen.

2.9 Op 4 mei 2016 heeft de algemeen directeur van EBS een schrijven gericht aan de directeur van Princess Casino. In dit schrijven is het volgende verwoord:
“Geachte heer/mevrouw,
Op 2 mei j.l. is door de medewerkers van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) een elektrische inspectie uitgevoerd op alle geregistreerde aansluitingen aan de Domineestraat 7-9. Het resultaat van genoemde inspectie heeft uitgewezen dat de aansluiting bekend onder [aansluitnummer 3], gekoppeld aan King Princess Casino, de aansluiting met [aansluitnummer 2], gekoppeld aan City Entertainment N.V., voorziet van elektriciteit zonder medeweten van EBS, hetgeen in strijd is met onze Algemene Voorwaarden.
Het is evident dat u zich hierdoor schuldig maakt aan illegale uitbreiding c.q. levering van elektriciteit aan derden. U wordt derhalve gesommeerd om binnen 24 uur na ontvangst van dit schrijven de voormelde gemaakte koppeling ongedaan te maken, bij gebreke waarvan wij conform onze Algemene Voorwaarden de energielevering zullen staken.
Hoogachtend,
N.V. Energie Bedrijven Suriname
Drs. Rabindre T. Parmessar
Algemeen directeur”.

2.10 Naar aanleiding van het hiervoor genoemde schrijven heeft de gemachtigde van Princess Casino, mr. A.E. Debipersad, bij schrijven d.d. 5 mei 2016 – zo ver van belang – het volgende bericht aan de directeur van EBS:
“…. Geachte directeur,
Mijn cliënte, Princess Casino, bericht mij het volgende: In uw brief d.d. 4 mei 2016 stelt u dat “de aansluiting bekend onder nummer [aansluitnummer 3], gekoppeld aan King Princess Casino, de aansluiting met [aansluitnummer 2], gekoppeld aan City Entertainment n.v., voorziet van elektriciteit, zonder medeweten van EBS.” Mijn cliënte is sedert 9 juni 2014 niet meer in het pand en heeft gedurende de huurperiode geen handelingen verricht ter aanpassing of uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Alle voorzieningen zijn op initiatief en in opdracht van de verhuurder. Tot slot deel ik u mede dat mijn cliënte alle openstaande rekeningen die aan haar werden gedeclareerd (lees: heeft) voldaan. Zij heeft derhalve geen bemoeienissen (gehad) tav de gestelde aansluitingen….”.

2.11 Op 9 mei 2016 heft de algemeen directeur van EBS gereageerd op het schrijven dd. 5 mei 2016, afkomstig van de machtigde van Princess Casino.
In dit schrijven is – voor zover hier relevant – het volgende verwoord:
“…Weledelgestrenge vrouwe,
Referte uw reactie schrijven d.d. 5 mei 2016……..
Alhoewel U stelt dat uw cliënt, King Princess Casino, zich sinds 19 juni 2014 niet meer in het pand staande en gelegen aan de Domineestraat no. 7-9 bevindt, waaraan de aansluiting met [aansluitnummer 3] is gekoppeld, heeft er bij de n.v. EBS geen opzegging c.q. beëindiging van de stroomlevering zijdens uw cliënt plaatsgevonden. Voormelde aansluiting staat derhalve thans nog geregistreerd ten name van uw cliënt, hetgeen betekent dat uw cliënt aansprakelijk gehouden kan worden voor alle vanuit onderhavige aansluiting verrichte, doch verboden handelingen alsmede de daaraan gekoppelde stroomrekeningen.
Uw cliënt wordt hierbij in de gelegenheid gesteld zich alsnog te melden bij een van de dienstencentra van de EBS voor de opzegging c.q. beëindiging van de stroomlevering en wel binnen 24 uur na ontvangst van onderhavig schrijven. Echter attenderen wij erop dat de opzegging c.q. beëindiging van de stroomlevering uw cliënt niet vrijwaart van de betaling van eventueel openstaande rekeningen…..”.

2.12 Bij brief d.d. 10 mei 2016, heeft de finance manager van Princess Casino een schrijven gericht aan de directeur van EBS, waarin – voor zover hier relevant – het volgende is verwoord:
“…. Geachte heer Parmessar,
Hiermede wenst de gemachtigde van de afnemer de energielevering van de onderstaande bij de n.v. Energiebedrijven Suriname (n.v. EBS) geregistreerde aansluiting met ingang (lees: van) 1 mei 2016 op te zeggen, teneinde de stroomleveringsovereenkomst tussen n.v. EBS en de afnemer te beëindigen…”.

2.13 Mede naar aanleiding van het hiervoor vermelde schrijven van Princess Casino d.d. 10 mei 2016, is EBS ertoe overgegaan om de stroomtoevoer naar [aansluitnummer 3] af te sluiten met ingang van 11 mei 2016.

3. De vordering, de grondslag daarvan en het verweer
3.1 City Entertainment en [eiseres B] vorderen in conventie, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad – zakelijk weergegeven – veroordeling van EBS:
a. om de stroomtoelevering op [aansluitnummer 3] behorend bij [klantnummer] ten name van eiseres sub A, binnen 1 x 24 uur na de uitspraak open te stellen;
b. om een betalingsregeling te treffen naar draagkracht ten behoeve van eiseres sub A;
c. om de stroomtoelevering op [aansluitnummers 2 en 3] behorend bij [klantnummer] ten name van eiseres sub A, binnen 1 x 24 uur na de uitspraak open te stellen;
d. tot betaling van een dwangsom.

3.2 City Entertainment en [eiseres B] hebben het volgende aan hun vordering ten grondslag gelegd.
Op het [aansluitnummer 3] is er geen achterstand in betaling. Naar aanleiding van het verzoek van Princess Casino aan de EBS tot opzegging van de op haar naam geregistreerde aansluiting met [aansluitnummer 3], heeft City Entertainment op 11 mei 2016 schriftelijk het verzoek gedaan aan de EBS om de naamswijziging te doen. EBS heeft geweigerd het verzoek van City Entertainment te honoreren en is in plaats daarvan ertoe overgegaan om de stroomtoevoer op voormelde aansluitnummer af te sluiten, terwijl er gasten waren in het hotel. De dienstverlening naar de gasten is abrupt stil komen te liggen, aangezien de gehele hoteloperatie afhankelijk is van de aanwezigheid van stroom. Het gevolg van dit handelen is dat enkele hotelgasten terstond elders een onderkomen moesten zoeken.
Als gevolg van de handelingen van de EBS lijdt City Entertainment schade, voor welke schade EBS aansprakelijk is.

3.3 In conventie vordert EBS veroordeling van City Entertainment en [eiseres B] tot betaling van het bedrag van SRD 300.000,=.

3.4 Gedaagden hebben verweer gevoerd. De kantonrechter komt zover nodig terug daarop in de beoordeling.

4. De beoordeling
In conventie en in reconventie

4.1 Het spoedeisend belang blijkt uit de stellingen en het gevorderde.

4.2 De kantonrechter heeft getracht een minnelijke schikking tussen partijen te bewerkstelligen. Partijen zijn niet tot een schikking gekomen. De kantonrechter zal dan ook een voorziening geven op grond van de tussen partijen gewisselde gedingstukken.

Formele verweren
4.3 EBS en de Staat hebben als formeel verweer aangevoerd dat er geen enkele vordering is ingesteld tegen de staat, zodat City Entertainment en [eiseres B] niet ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vordering tegen de Staat.
Dit verweer slaagt. Nu gesteld noch gebleken is dat de Staat zich onrechtmatig heeft gedragen tegen City Entertainment en [eiseres B] en er evenmin een voorziening ten aanzien van de Staat is gevorderd, zullen City Entertainment en [eiseres B] niet ontvankelijk worden verklaard in hun vordering tegen de Staat.

4.4 EBS heeft voorts aangevoerd dat het onduidelijk is wat de rol van [eiseres B] is bij de onderhavige vordering, nu er niets is gevorderd ten behoeve van deze eiser. De kantonrechter begrijpt uit dit verweer dat EBS van mening is dat [eiseres B] geen belang heeft bij de onderhavige vordering. EBS concludeert tot niet ontvankelijkheid van [eiseres B].
Dit verweer zal worden verworpen. Door EBS is zelf aangevoerd dat het [aansluitnummer 1] is geregistreerd op naam van [eiseres B]. Uit de in conventie gevraagde voorzieningen blijkt dat eveneens gevorderd is veroordeling van EBS om de stroomtoevoer naar het hiervoor vermelde aansluitnummer open te stellen. [eiseres B] heeft dus wel degelijk een belang bij de onderhavige vordering en is dus ontvankelijk daarin.

Materiële verweren
4.6 Voor een goed overzicht zullen de gevraagde voorzieningen ten aanzien van de twee aansluitnummers, [aansluitnummers 1 en 2], eerst worden beoordeeld waarna de beoordeling van de gevraagde voorzieningen ten aanzien van het [aansluitnummer 3] zal volgen.

Ten aanzien van de [aansluitnummers 1 en 2]
4.7 Tussen partijen staat rechtens vast dat er een betalingsachterstand is van ruim 4 maanden op deze aansluitnummers en wel tot een bedrag van SRD 22.805,80 respectievelijk SRD 285.695,90.
[eiseres B] en City Entertainment vorderen veroordeling van EBS tot het treffen van een betalingsregeling naar draagkracht van City Entertainment.
[eiseres B] en City Entertainment beroepen zich erop dat er tussen partijen afspraken waren dat de achterstand in betaling van de energierekeningen mocht oplopen tot 3 maanden.
EBS ontkent dat er afspraken met [eiseres B] en City Entertainment zijn met betrekking tot een eventuele achterstand van drie maanden, zoals door hen gesteld. EBS heeft verder, bij monde van haar gevolmachtigde mr. D.M. Haakmat, aangegeven dat zij in het verleden een gedoogbeleid voerde en daardoor toleranter omging met eventuele achterstanden van bedrijven terzake betaling van de energielevering. Deze, naar de kantonrechter uit de bewoordingen van EBS begrijpt, coulante houding van EBS aangeduid, heeft erin geresulteerd dat bedrijven betalingsachterstanden hadden van bijkans een jaar. Volgens EBS zit zij thans in een transformatiefase en is zij bezig na te gaan hoe zij deze achterstanden kan innen. In het onderhavige geval zijn [eiseres B] en City Entertainment aangemaand om een achterstand van 3 maanden in te lopen, doch is er geen reactie daarop gekomen.
Aangezien EBS zelf heeft aangegeven dat er in het verleden een gedoogbeleid werd gevoerd ten aanzien van eventuele achterstanden van bedrijven, mocht van EBS worden verwacht dat zij op zijn minst een betalingsregeling met [eiseres B] en City Entertainment trof met betrekking tot de achterstanden, nu laatstgenoemden expliciet om een betalingsregeling hebben gevraagd. Zeker nu niet is gesteld en ook niet is gebleken dat EBS, [eiseres B] en City Entertainment in kennis heeft gesteld dat zij vanwege een transformatiefase genoodzaakt is af te stappen van de coulante houding die ze in het verleden heeft gehad ten aanzien van bedrijven waaronder ook [eiseres B] en City Entertainment begrepen.
Evenwel kan EBS, naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter, niet de verplichting worden opgelegd om een betalingsregeling te treffen met [eiseres B] en City Entertainment. Het treffen van een betalingsregeling met de schuldenaar kan slechts worden gezien als “goodwill” van de schuldeiser, in deze EBS, maar is geen verplichting. De in conventie gevraagde voorziening ten aanzien van deze twee aansluitnummers zal daarom worden geweigerd.

Ten aanzien van [aansluitnummer 3]
4.8 EBS betoogt dat het [aansluitnummer 3] niet geregistreerd is op naam van [eiseres B] en City Entertainment, doch op naam van Princess Casino, die inmiddels deze aansluiting heeft opgezegd. Op de [aansluitnummers 1 en 2], die geregistreerd zijn op naam van [eiseres B] respectievelijk City Entertainment, zijn er betalingsachterstanden vanaf januari 2016 tot en met april 2016. Daarnaast is er een koppeling gemaakt vanuit het [aansluitnummer 2] naar het [aansluitnummer 3], zonder medeweten van EBS, aldus EBS.
Volgens EBS hebben [eiseres B] en City Entertainment in strijd gehandeld met de artikelen 12 lid 1 sub e en 13 van de Algemene Voorwaarden, en ingevolge deze Algemene Voorwaarden was EBS ook gerechtigd om de stroomtoevoer naar het [aansluitnummer 3] stop te zetten.

4.8.1 Om het hiervoor gevoerde verweer te beoordelen, is het van belang om na te gaan wat de Algemene Voorwaarden bepalen.

 • Artikel 12 lid 1 sub e bepaalt – zover hier relevant – het volgende:
  “EBS kan het tot stand brengen van een aansluiting, levering en hervatting van de levering weigeren, indien: …
  e. E.B.S. op de aanvrager of op degene te wiens behoeve of mede te wiens behoeve de aansluiting of de levering is aangevraagd, nog een vordering heeft met welker voldoening deze in gebreke is, waaronder begrepen ook andere vorderingen verband houdende met energielevering….”.
 • Artikel 13 bepaalt – zover hier relevant – het volgende:
  “1. Het is een afnemer verboden:…
  b. de aansluiting, de meetinrichting of andere door E.B.S. aangebrachte toestellen en toebehoren, te verplaatsen of te beschadigen; onder dit laatste wordt begrepen elke handeling waardoor de oorspronkelijke toestand wordt gewijzigd of waardoor invloed kan worden uitgeoefend op het normale functioneren van de meetinrichting of andere toestellen en toebehoren en/of op de juiste toepassing der vastgestelde tarieven…
  e. Energie door te leveren aan derden, tenzij E.B.S. zulks toelaat ….

4.8.2 In het onderhavige geval staat rechtens tussen partijen vast dat City Entertainment en [eiseres B] openstaande rekeningen hebben op de [aansluitnummers 1 en 2]. Tevens staat rechtens tussen partijen vast dat, nadat Princess Casino in juni 2014 is vertrokken uit het pand, City Entertainment vanaf dat moment gebruik maakte van het [aansluitnummer 3] en de rekeningen ten aanzien van dit nummer ook maandelijks voldeed aan de EBS. Er was dus geen achterstand in de betaling van de rekeningen op dit aansluitnummer.
Nu er wel een betalingsachterstand was ten aanzien van de [aansluitnummers 1 en 2], die geregistreerd staan op naam van [eiseres B] respectievelijk City Entertainment, is EBS, ingevolge artikel 12 lid 1 sub e van de Algemene Voorwaarden in beginsel bevoegd om het tot stand brengen van een aansluiting, levering en hervatting van de energielevering te weigeren.

4.8.3 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet althans niet gemotiveerd weersproken staat rechtens tussen partijen vast dat er een koppeling is gemaakt vanuit het [aansluitnummer 2] naar het [aansluitnummer 3], zonder medeweten van EBS.
Hieruit concludeert de kantonrechter dat [eiseres B] en City Entertainment met deze handeling de oorspronkelijke toestand van de aansluiting ([aansluitnummer 3]) hebben gewijzigd en voorts dat energie is geleverd aan een derde, in ieder geval aan een ander aansluitnummer, zonder medeweten van EBS.
[eiseres B] en City Entertainment hebben met deze handeling in strijd gehandeld met de verboden zoals omschreven in artikel 13 lid 1 sub b en e van de Algemene Voorwaarden.

4.9 Thans is aan de orde de vraag of EBS als gevolg van het nalaten, zoals omschreven onder 4.8.2. en van de handelingen van [eiseres B] en City Entertainment, zoals omschreven onder 4.8.3 al dan niet de bevoegdheid had om over te gaan tot staking van de stroomtoevoer naar het [aansluitnummer 3].
Om deze vraag te beantwoorden wordt aansluiting gezocht bij de Algemene Voorwaarden.
In dit kader bepaalt artikel 16 van de Algemene Voorwaarden – zover hier relevant – het volgende:

“1. Indien – naar het oordeel van de E.B.S. – één of meer bepalingen dezer voorwaarden worden overtreden of daarop berustende voorschriften en aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan E.B.S. …. de levering staken en desnoods al haar werken terugnemen…..
3. tot staking van de levering wordt – behoudens in spoedeisende gevallen naar het oordeel van E.B.S. – slechts (onderstreping door de kantonrechter) overgegaan, nadat E.B.S. het voornemen daartoe aan de afnemer heeft kenbaar gemaakt en deze aan de daarbij gestelde voorwaarden niet heeft voldaan….”.

4.9.1 Uit de hiervoor genoemde bepaling kan worden geconcludeerd dat EBS de verplichting had om aan [eiseres B] en City Entertainment voorwaarden op te leggen ter correctie van hun handelingen dan wel nalaten, en bij niet voldoening door City Entertainment en [eiseres B], haar voornemen tot staking van de energielevering aan het [aansluitnummer 3] aan [eiseres B] en City Entertainment kenbaar te maken, tenzij sprake was van een spoedeisend geval, welke EBS zou ontslaan van de verplichting tot mededeling van het voornemen tot staking van de energielevering.
Een dergelijk spoedeisend geval is in casu gesteld en evenmin gebleken.
Niet is gesteld en ook niet is gebleken dat EBS voorwaarden heeft gesteld aan [eiseres B] en City Entertainment en hun daarbij een redelijke termijn heeft geboden om aan die voorwaarden te voldoen, ter voorkoming van een op handen zijnde staking van de energielevering.
EBS had daarom ingevolge artikel 16 van de Algemene Voorwaarden niet de bevoegdheid om op een dergelijke rigoureuze manier de energielevering naar het [aansluitnummer 3] te staken. Niet alleen de afnemer is gebonden aan de Algemene Voorwaarden doch ook EBS is gebonden aan de door haar zelf en eenzijdig vastgestelde Algemene Voorwaarden. Het siert EBS niet om zich te beroepen op de verplichting van de afnemer om zich te houden aan de Algemene Voorwaarden terwijl zij, EBS, zelf haar eigen Algemene Voorwaarden naast zich neerlegt.
Daarnaast mocht ook van EBS worden verwacht dat zij bij het nemen van een dergelijk besluit, zich had vergewist van de schade die City Entertainment kon oplopen. Op geen enkele manier is gebleken dat EBS met het voorgaande rekening heeft gehouden dan wel heeft willen houden. Het voorgaande mocht van EBS worden verwacht, omdat op het [aansluitnummer 3] geen achterstand is in de betaling van de energierekening. Het verweer van EBS dat het aansluitnummer aan een derde toebehoort en niet aan City Entertainment gaat evenmin op, nu EBS ervan op de hoogte was dat voormelde aansluitnummer slechts geregistreerd was op naam van Princess Casino doch vanaf juni 2014 in gebruik was bij City Entertainment.
Op grond van het voorgaande is de in conventie gevraagde voorziening ten aanzien van het [aansluitnummer 3] toewijsbaar als in het dictum te melden.

4.10 De vordering in reconventie zal worden geweigerd, nu gevorderd is veroordeling van City Entertainment en [eiseres B] tot betaling van het totaal bedrag van SRD 300.000,= zonder te specificeren welk bedrag City Entertainment en welk bedrag [eiseres B] moet betalen.

4.11 De kantonrechter acht bespreking van de overige stellingen en weren van partijen overbodig.

4.12 EBS zal als de in het ongelijk gestelde partij de proceskosten moeten betalen, zo in conventie als in reconventie.

5. De beslissing
In conventie
5.1 Verklaart City Entertainment en [eiseres B] niet ontvankelijk in de door hen gevraagde voorzieningen ten aanzien van de Staat.

5.2 Veroordeelt EBS om de stroomtoelevering op [aansluitnummer 3] behorend bij [klantnummer] binnen 1 x 24 uur na de uitspraak open te stellen.

5.3 Veroordeelt EBS tot betaling van een dwangsom van SRD 10.000,= (TIENDUIZEND SURINAAMSE DOLLAR) voor iedere dag dat zij weigert aan dit vonnis te voldoen tot een maximum van SRD 500.000,= (VIJFHONDERDDUIZEND SURINAAMSE DOLLAR).

5.4 Verklaart het vonnis zover nodig uitvoerbaar bij voorraad.

5.5 Veroordeelt EBS in de proceskosten aan de zijde van City Entertainment en [eiseres B] gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op SRD 250,= (TWEEHONDERD EN VIJFTIG SURINAAMSE DOLLAR).

5.6 Weigert het meer of anders gevorderde.

In reconventie
5.7 Weigert de gevraagde voorzieningen.

5.8 Veroordeelt EBS in de proceskosten aan de zijde van City Entertainment en [eiseres B] gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

In conventie en in reconventie
Dit vonnis is gewezen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van het eerste kanton van donderdag 19 mei 2016 te Paramaribo, door de kantonrechter in kort geding mr. I.S. Chhangur-Lachitjaran in tegenwoordigheid van de griffier.

w.g. D. Ramdin w.g. I.S. Chhangur-Lachitjaran