SRU-K1-2017-18

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-173707
 • Uitspraakdatum 05 oktober 2017
 • Publicatiedatum 02 augustus 2019
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Is er sprake van een onrechtmatige daad, vanwege het schenden van een geheimhoudingsplicht? Wanneer is er sprake van het schenden van een geheimhoudingsplicht? Welke aspecten behoren tot een geheimhoudingsplicht?

  De belangrijke rechtsvraag welke in dit vonnis als leidraad diende is namelijk de vraag of er in casu al dan geen sprake is van schending van de geheimhoudingsplicht van de voormalige werknemer jegens haar voormalige werkgever Sol, zoals opgenomen in de door partijen aangegane Service Level Agreement (SLA).

  De Kantonrechter weigert de gevraagde voorzieningen en stelt voorop dat de geheimhoudingsplicht de werknemer uitsluitend verbiedt om vertrouwelijke gegevens over de onderneming van de werkgever naar buiten te brengen.
  Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter heeft Sol niet aannemelijk gemaakt dat de voormalige werknemer vertrouwelijke gegevens over Sol naar buiten heeft gebracht. Tevens is de gevraagde voorziening van de voormalige werknemer ook geweigerd, waardoor de proceskosten zelfs door partijen wordt gedragen.

  SJB dec. 2018 no. 3

Uitspraak

HET KANTONGERECHT IN HET EERSTE KANTON

A.R. no. 173707
5 oktober 2017

Vonnis in kort geding in de zaak van

Sol Suriname N.V.
hierna te noemen Sol,
gevestigd en kantoorhoudende te Paramaribo,
eiseres in conventie en gedaagde in reconventie in kort geding,
gemachtigde: mr. D.M. Peterhof, advocaat,

tegen

[gedaagde],
hierna te noemen [gedaagde],
wonende te Paramaribo,
gedaagde in conventie en eiseres in reconventie in kort geding,
gemachtigde: mr. R. Sohansingh, advocaat.

1. Het procesverloop
1.1 Dit blijkt uit de volgende processtukken/proceshandelingen:

 • het verzoekschrift met bijbehorende producties gedateerd 22 augustus 2017 dat ter griffie der kantongerechten is ingediend;
 • de conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie met producties;
 • de conclusie van repliek in conventie en antwoord in reconventie met producties;
 • de conclusie van dupliek in conventie en repliek in reconventie met producties;
 • de conclusie van dupliek in reconventie.

2. De feiten
2.1 [gedaagde] is gedurende 21 jaren bij Sol in dienst geweest.

2.2 In 2016 is [gedaagde] met vervroegd pensioen gegaan.

2.3 Sol is bij Service Level Agreement (SLA) d.d. 31 december 2016 met [gedaagde] overeengekomen dat laatstgenoemde ten behoeve van Sol gedurende een jaar werkzaamheden in de hoedanigheid van consultant Commercial Sales Executive zal uitvoeren.

2.4 Op 1 juni 2017 heeft [gedaagde] het contract met Sol opgezegd.

2.5 [gedaagde] is per 1 augustus 2017 een dienstverband aangegaan met GOw2 Energy Company Suriname N.V. (hierna GOw2), die een concurrent is van Sol.

3. De vordering, de grondslag en het verweer
3.1 In conventie vordert Sol bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad – zakelijk weergegeven:
Primair:

a. het opleggen van een verbod aan [gedaagde] om contact op te nemen met klanten van Sol, alsook gebruik te maken van de door Sol gehanteerde offerte strategieën, prijzen en de calculatiemethoden onder verbeurte van een dwangsom.
b. het opleggen van een verbod aan [gedaagde] om op enigerlei wijze gebruik te maken van relevante informatie, z.a. namen contactpersonen, adressen en telefoonnummers van klanten van eiseres, eveneens op straffe van een dwangsom.

Subsidiair:
Veroordeling van [gedaagde] om zich te houden aan haar geheimhoudingsplicht jegens eiseres, zoals opgenomen in de SLA, d.d. 31 december 2015, onder verbeurte van een dwangsom.

3.2 Sol heeft het volgende aan haar vordering ten grondslag gelegd:
Ingevolge de tussen [gedaagde] en Sol gesloten SLA geldt er een geheimhoudingsplicht voor [gedaagde], zowel tijdens als na het dienstverband met Sol.
Na haar indiensttreding bij GOw2 heeft [gedaagde] zich niet gehouden aan haar geheimhoudingsplicht. [gedaagde] is in haar huidige functie, ertoe overgegaan klanten van Sol te benaderen teneinde producten van GOw2 af te nemen in plaats van Sol.
Door de functie die [gedaagde] bekleedde bij Sol, was zij bekend met alle door Sol gehanteerde offerte strategieën, prijzen en de calculatiemethoden, waardoor zij dit gemakkelijk kan doorspelen aan haar huidige werkgever met alle negatieve gevolgen van dien voor Sol. Daarnaast beschikt [gedaagde] over relevante informatie, zoals namen, contactpersonen, adressen en telefoonnummers van klanten van Sol en is zij ook op de hoogte van lopende en te sluiten contracten met klanten van Sol. Door de handelingen van [gedaagde] kan Sol mogelijk grote financiële schade lijden.

3.3 In reconventie vordert [gedaagde], bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van Sol tot betaling van een bedrag van SRD 10.000,= vermeerderd met de wettelijke rente en omzetbelasting.

3.4 Partijen hebben over en weer verweer gevoerd. De kantonrechter komt zover nodig terug daarop in de beoordeling.

4. De beoordeling
In conventie en in reconventie
4.1 Het spoedeisend belang blijkt uit de stellingen en het gevorderde.

4.2 [gedaagde] voert – zover van belang – het volgende verweer. Zij ontkent dat zij haar geheimhoudingsplicht jegens Sol heeft geschonden. [gedaagde] voert aan dat Sol de begrippen concurrentiebeding, relatie beding en geheimhoudingsplicht met elkaar verwart. Volgens haar is er nimmer een concurrentie- c.q. relatiebeding tussen partijen tot stand gekomen. Zij ontkent data en informatie te hebben gebruikt om klanten van Sol te benaderen. [gedaagde] voert voorts aan dat Sol advertenties heeft doen plaatsen in de dagbladen, waarin Sol bekend maakte dat [gedaagde] niet langer verbonden is aan Sol en derhalve niet bevoegd is om handelingen namens haar te plegen. Daarnaast is ook onder de aandacht van het publiek gebracht dat Sol niet aansprakelijk is voor handelingen door [gedaagde] gepleegd na 1 augustus 2017. [gedaagde] betoogt dat de door Sol geplaatste advertenties volkomen misplaatst zijn, en slechts bedoeld zijn om haar goede reputatie te schaden c.q. haar goede naam en eer aan te tasten nu zij nimmer enige handeling voor en/of namens Sol heeft gepleegd vanaf 1 augustus 2017.
Tenslotte voert [gedaagde] aan dat zij schade lijdt vanwege de onderhavige vordering nu zij kosten heeft moeten maken voor het inroepen van juridische bijstand. Deze kosten is Sol gehouden te vergoeden.

4.2.1 Naar de kantonrechter ontkent Sol dat zij zich beroept op schending van concurrentie- c.q. relatiebeding van [gedaagde] jegens haar, doch blijft Sol bij haar stelling dat [gedaagde] haar geheimhoudingsplicht heeft geschonden.
De kantonrechter zal de onderhavige vordering dan ook beoordelen op rechtsvraag of er in casu al dan geen sprake is van schending van de geheimhoudingsplicht van [gedaagde] jegens Sol.

4.3 Tussen partijen is niet in het geding dat [gedaagde] een geheimhoudingsplicht jegens Sol.
Op de ontkenning van [gedaagde] heeft Sol ter motivering van haar stelling dat er wel sprake is van schending van voormelde geheimhoudingsplicht nader gesteld dat [gedaagde] contact heeft opgenomen met klanten van Sol waarvan zij wist althans behoorde te weten dat zij in onderhandeling waren met Sol voor het tekenen van een contract. Daarbij heeft [gedaagde] niet aangegeven dat zij bij de concurrent werkzaam was en leefden de klanten in de veronderstelling dat [gedaagde] uit hoofde van haar functie met Sol contact met hen heeft opgezocht. Ter onderbouwing van het voorgaande beroept Sol zich op een app bericht afkomstig van een van haar klanten, welk bericht in feite bedoeld was voor gedaagde, terwijl zij niet langer in dienst was van Sol. Het bericht is volgens Sol per abuis verzonden naar een werknemer van haar. In het hiervoor vermelde bericht is het volgende opgenomen:
“[gedaagde],
Good afternoon. I am sorry to inform you that my boss asked me to have meeting tomorrow morning. So our appointment has to be postponed to Tuesday morning. Thanks”

4.3.1 De kantonrechter stelt voorop dat de geheimhoudingsplicht de werknemer uitsluitend verbiedt om vertrouwelijke gegevens over de onderneming van de werkgever naar buiten te brengen.
Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter heeft Sol niet aannemelijk gemaakt dat [gedaagde] vertrouwelijke gegevens over Sol naar buiten heeft gebracht. Los van de vraag of het door Sol gestelde, blijkt in ieder geval ook niet dat dat bericht betrekking heeft op het naar buiten brengen van vertrouwelijke gegevens als bedoeld.

Op grond van het voorgaande dient de door Sol in conventie gevraagde voorzieningen te worden geweigerd.

4.4 De in reconventie gevraagde voorziening zal eveneens worden geweigerd, nu de kortgedingprocedure geen ruimte laat voor een dergelijke vordering.

4.5 De kantonrechter acht bespreking van de overige stellingen en weren van partijen overbodig.

4.6 Nu beide partijen in het ongelijk zijn gesteld zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd, in dier voege dat ieder de eigen kosten draagt, zowel in conventie als in reconventie.

5. De beslissing
In conventie en in reconventie

De kantonrechter
5.1 Weigert de gevraagde voorzieningen.

5.2 Compenseert de proceskosten tussen partijen in dier voege dat ieder de eigen kosten draagt, zowel in conventie als in reconventie.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter in kort geding mr. I.S. Chhangur-Lachitjaran en uitgesproken ter openbare terechtzitting van het eerste kanton van donderdag 5 oktober 2017 te Paramaribo, door de kantonrechter in kort geding, mr. A. Charan, in tegenwoordigheid van de griffier.

w.g. D. Ramdin w.g. I.S. Chhangur-Lachitjaran
w.g. A. Charan