SRU-K1-2018-1

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-183906
 • Uitspraakdatum 21 september 2018
 • Publicatiedatum 19 mei 2019
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  De kantonrechter overweegt dat alhoewel in casu gedaagden het recht hebben om gebruik te maken van hun recht om te veilen, waarbij eiseres immers erkent dat zij een betalingsachterstand heeft, het echter het algemeen belang, met name het doel waarvoor het onroerend goed wordt gebruikt en het feit dat eiseres steeds bezig is geweest om naar oplossingen te zoeken, doorslaggevend is.

  In casu heeft eiseres met succes een stuiting van de voorgenomen veiling kunnen afdwingen door aan te geven dat zij thans diverse mogelijkheden heeft om de onderneming te redden, hetwelk aan gedaagden kenbaar is gemaakt.
  Ondanks de gedaagden zich op het standpunt stellen dat zij reeds vanaf 2015, bezig zijn met eiseres om naar betalingsmogelijkheden te kijken en de veiling reeds 3-4 keren is aangehouden, zonder dat zij tot nu toe iets hebben gezien, acht de kantonrechter het rechtvaardig om voor de aller laatste keer de aangekondigde veiling op te schorten.
  SJB dec. 2018, nr. 3

Uitspraak

KANTONGERECHT IN HET EERSTE KANTON

E.K.-A.R. no. 18-3906
21 september 2018

Vonnis inzake:

Naamloze vennootschap RCR HEALTH CENTER N.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Paramaribo,
eiseres in kort geding,
gemachtigde: mr. J.M. Nibte, advocaat,

tegen

1. De naamloze vennootschap HANDELSKREDIET & INDUSTRIE BANK N.V. afgekort HAKRINBANK N.V., gevestigd te Paramaribo,

2. De naamloze vennootschap NATIONALE ONTWIKKELINGSBANK VAN SURINAME N.V., in haar hoedanigheid van beheerder van het Investeringsfonds Ontwikkelingssamenwerking Nederland-Suriname (IFONS), gevestigd te Paramaribo,
gemachtigde: mr. K.J. Kraag-Brandon, advocaat,
gedaagden in kort geding.

De kantonrechter in het Eerste Kanton in kort geding spreekt in Naam van de Republiek het navolgend vonnis uit.

1. Het procesverloop

1.1 Dit blijkt uit de volgende processtukken en/of –handelingen:

– het verzoekschrift met producties dat op 20 september 2018 ter griffie der kantongerechten is ingediend;
– de mondelinge conclusie van eis;
– de mondelinge conclusie van antwoord;
– de mondelinge conclusie van repliek;
– de mondelinge conclusie van dupliek.

1.2 De uitspraak van het vonnis is terstond bepaald op heden.

2. De feiten

2.1 Gedaagden hebben bij exploot no. 268 van de gerechtsdeurwaarder R. Bhoelan, op 28 juni 2018 aan eiseres doen betekenen de navolgende grossen akte krediethypotheek:

a. verleden d.d. 12 februari 2010 voor notaris mr. J. Currie;
b. verleden d.d. 25 januari 2011 voor notaris mr. J. Currie;
c. verleden d.d. 19 april 2012 voor notaris mr. J. Currie;
d. verleden d.d. 28 november 2013 voor kandidaat-notaris mr. M.H.D. Pinas, waarnemende voor notaris mr. G.H.B. Blom;
e. verleden d.d. 29 december 2014 voor kandidaat-notaris mr. N.R.N. Lalaram, waarnemende voor notaris mr. G.H.B. Blom;
f. verleden d.d. 28 april 2015 voor notaris mr. G.H.B. Blom; met aanzegging dat de openbare verkoop van de navolgende onroerende goederen zal plaatsvinden op vrijdag 17 augustus om 10.00 uur v.m., door en ten kantore van notaris mr. D. Kalisingh te Paramaribo:

– het perceelland met al hetgeen daarop staat, gelegen tussen de Surinamerivier en de Anton Dragtenweg te Paramaribo, groot 1.755 m², aangeduid met het nummer 12, aangeduid op de kaart van landmeter F.Emanuels d.d. 25 oktober 1950 met de letters abcd, deel uitmakende van de plantage Rainville, waarvan een nieuwe kaart is vervaardigd door landmeter R.R. Lieuw Kie Song d.d. 19 augusutus 1997, waaruit blijkt dat voormeld perceel een oppervlakte beslaat van 1.367 m² en aangeduid met de letters ABCD en met het nummer 12a, uitmakende deel van het voorland van de voormalige plantage Rainville, waarvan thans een nieuwe perceelkaart is vervaardigd door de landmeter Ir. W.A. Oldenstam d.d. 19 april 2006,waaruit blijkt dat voormeld perceel bekend als nummer 12a ten gevolge van aanslibbing en aanslijking een oppervlakte beslaat van 4.350 m² en aangeduid is met de letters IBCH, deel uitmakende van het voorland van de voormalige Rainville;

– het perceelland met al hetgeen daarop staat, gelegen tussen de Surinamerivier en de Anton Dragtenweg te Paramaribo, groot 1,755 m², aangeduid met het nummer 11, aangeduid op de kaart van de landmeter F. Emanuels d.d. 25 oktober 1950 met de letters abcd, deel uitmakende van de plantage Rainville, waarvan een nieuwe kaart is vervaardigd door landmeter R.R. Lieuw Kie Song d.d. 19 augustus 1997, waaruit blijkt dat voormeld perceel een oppervlakte beslaat van 1.343 m² en aangeduid met de letters ABCD en met het nummer 11a, uitmakende een deel van het voorland van de voormalige plantage Rainville, waarvan thans een nieuwe perceelkaart is vervaardigd door de landmeter Ir. W.A. Oldenstam d.d. 19 april 2006, waaruit blijkt dat voormeld perceel bekend als nummer 11a ten gevolge van aanslibbing en aanslijking een oppervlakte beslaat van 4.350 m² en aangeduid is met de letters AIHD, deel uitmakende van het voorland van de voormalige Rainville;

2.2 Blijkens voormeld exploot is de saldo opgave volgens gedaagden per 21 januari 2018:

– voor gedaagde sub 1: € 4.094.013,25
– voor gedaagde sub 2: € 108.446,40 en US$ 1.571.273,78.

2.3 Gedaagden hebben bij exploot no. 326 van de gerechtsdeurwaarder R. Bhoelan, op 10 augustus 2018 eiseres doen aanzeggen dat de aangezegde openbare verkoop bij boven genoemd exploot thans zal plaatsvinden op vrijdag 21 september 2018 om 10.00 uur v.m. instede van vrijdag 17 augustus 2018 om 10.00 uur v.m., door en ten kantore van notaris mr. D. Kalisingh te Paramaribo.

3, De vordering en de grondslag daarvan

3.1 Eiseres vordert, zakelijk weergegeven, om bij vonnis in kort geding uitvoerbaar bij voorraad:

a. Primair:
te schorsen c.q. op te schorten de aangezegde openbare verkoop d.d. 21 september 2018 totdat in rechte is komen vast te staan het saldo bedrag;

b. Subsidiair:
te schorsen c.q. op te schorten de aangekondigde openbare verkoop van 21 september 2018 in ieder geval tot 31 december 2018;

c. gedaagden te veroordelen in de kosten van het geding;

d. gedaagden te veroordelen tot betaling van een dwangsom van SRD 1.000.000,- voor iedere dag dat gedaagden in strijd handelen met de veroordeling.

3.2 Eiseres heeft, zakelijk weergegeven, aan haar vordering ten grondslag gelegd dat de aangezegde openbare verkoop onrechtmatig is, omdat de saldo opgave gedaan door gedaagden d.d. 21 januari 2018 wordt betwist en hebben partijen hierna gesprekken met elkaar gevoerd ten einde aan eiseres de ruimte te geven om aan haar aflossingsverplichting te voldoen, aangezien het behoud van het onroerend goed van eminent belang is voor eiseres, nu er daarop een zorghotel geëxploiteerd wordt, die thans door 50 nierdialyse patiënten wordt bezet.

Eiseres stelt dat zij thans diverse mogelijkheden heeft om de onderneming te redden, hetwelk aan gedaagden kenbaar is gemaakt, reden waarom zij gedaagden ruimte heeft gevraagd tot 31 december 2018. Eiseres stelt dat zij derhalve zeer verbaasd was toen zij ondanks gemaakte afspraken tussen partijen, heden moest vernemen dat de openbare verkoop voortgang vindt op 21 september 2018, waardoor zij zich misleid voelt. Reden waarom eiseres spoedeisend belang heeft bij een onverwijld voorziening bij voorraad.

4. De beoordeling

4. 1 Gedaagden stellen zich op het standpunt dat zij reeds vanaf 2015, bezig zijn met eiseres om naar betalingsmogelijkheden te kijken en de veiling reeds 3-4 keren is aangehouden. Gedaagden hebben tot nu toe nog steeds niets gezien.

4.2 Eiseres vraagt nog een laatste keer de veiling op te schorten, gelet op de stand van de gesprekken tussen haar en het Academische Ziekenhuis Paramaribo en het Staatsziekenfonds Suriname.

4.3 De kantonrechter overweegt dat in casu gedaagden het recht heben om gebruik te maken van hun recht om te veilen, terwijl eiseres erkent dat zij een betalingsachterstand heeft.

Naar het oordeel van de kantonrechter is echter doorslaggevend het algemeen belang, met name het doel waarvoor het onroerend goed wordt gebruikt en het feit dat eiseres steeds bezig is geweest om naar oplossingen te zoeken. Aangezien er gesprekken gaande zijn die zouden kunnen leiden tot een oplossing acht de kantonrechter het rechtvaardig om voor de aller laatste keer de aangekondigde veiling op te schorten, te meer daar partijen tot aan gisteren nog gesprekken hebben gevoerd.

4.4 Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van gedaagden gevallen, zoals nader begroot in de beslissing.

5. De beslissing

De kantonrechter:

5.1 Schort op – voor de allerlaatste keer – de aangekondigde veiling van heden 21 september 2018 te houden om 10.00 uur v.m. ten kantore van de notaris mr. D. Kalisingh te Paramaribo, in ieder geval voor de aller laatste keer, tot uiterlijk 31 december 2018.

5.2 Veroordeelt eiseres in de kosten van de aangekondigde veiling van 21 september 2018.

5.3 Veroordeelt gedaagden tot betaling van de dwangsom ad SRD 1.000.000,- (eenmiljoen Surinaamse Dollar) voor iedere dag dat zij in strijd handelt met dit vonnis, met dien verstande dat de maximaal te verbeuren dwangsom het bedrag van SRD 20.000.000,- (twintig miljoen Surinaamse Dollar) niet te boven zal gaan.

5.4 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

5.5 Veroordeelt eiseres in de proceskosten, tot aan de uitspraak begroot op nihil.

5.6 Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Aldus gewezen en heden terstond uitgesproken door mr. S.S. Nanhoe-Gangadin, kantonrechter in het Eerste Kanton, lid-plaatsvervanger, ter openbare terechtzitting te Paramaribo, van vrijdag 21 september 2018, in tegenwoordigheid van de griffier.

w.g. D. Ramdin w.g. S.S. Nanhoe-Gangadin