SRU-K1-2020-4

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-201051
 • Uitspraakdatum 09 april 2020
 • Publicatiedatum 04 mei 2020
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Verbod uitgeven als voorzitter van de vakbond

Uitspraak

KANTONGERECHT IN HET EERSTE KANTON

A.R. no. 20-1051

09 april 2020

Vonnis in kortgeding in de zaak van:

ROSEBEL GOLDMINES WERKNEMERS ORGANISATIE,

gevestigd en kantoorhoudende te Paramaribo,
eiseres in conventie tevens verweerder in reconventie,
hierna te noemen: “de bond”,
gemachtigde: mr. A.R. Baarh, advocaat,

tegen

WIRHT, WINSTON WILGO,
wonende te Paramaribo,
gedaagde in conventie tevens eiser in reconventie,
hierna te noemen: “Wirht”,
gemachtigde: mr. S.N. Essed, advocaat.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Dit blijkt uit de volgende processtukken/-handelingen:

 • het inleidend verzoekschrift met producties dat op 20 maart 2020 ter Griffie der Kantongerechten is ingediend met producties;
 • de mondelinge conclusie van eis;
 • de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie, met producties;
 • de conclusie van repliek in conventie tevens antwoord in reconventie en uitlating producties, met producties;
 • de conclusie van dupliek in conventie tevens repliek in reconventie en uitlating producties, met producties;
 • de conclusie van dupliek in reconventie en uitlating producties.

1.2 De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

In conventie en in reconventie

2.1 Op 6 december 2019 hebben bestuursverkiezingen plaatsgevonden bij de bond, waarbij Wirht als voorzitter van de bond is gekozen en Alwin Hardley als ondervoorzitter. Het bestuur onder voorzitterschap van Wirht is op 20 december 2019 in functie getreden.

2.2 De overige bestuursleden van de bond onder leiding van de ondervoorzitter Alwin Hadley enerzijds en Wirht anderzijds, hebben aan de directie van Rosebel Gold Mines N.V. gevraagd om op het emplacement van haar een Algemene Leden Vergadering (ALV) te mogen houden.

2.3 Bij brieven d.d. 14 en 26 februari 2020 heeft Rosebel Goldmines N.V. ter kennis van alle bestuursleden van de bond gebracht dat zij een neutrale positie in het onderling geschil tussen de bestuursleden zal blijven innemen. Daarnaast heeft Rosebel Goldmines N.V. aangegeven dat op haar emplacement pas dan een ALV van de bond kan worden gehouden nadat het onderlinge bestuursgeschil is opgelost.

2.4 De overige 12 bestuursleden van de bond hebben Wirht per deurwaardersexploot van 19 februari 2020 no. 151 uitgenodigd voor een spoed bestuursvergadering op 20 februari 2020 met als onderwerp:

 1. opening;
 2. houden van een ALV om de voorzitter te schorsen, althans de schorsing van de voorzitter te bekrachtigen;
 3. wat ter tafel komt en
 4. sluiting.

Wirht is zonder bericht van verhindering niet verschenen op deze bestuursvergadering.

2.5 Het bestuur van de bond, met uitzondering van Wirht, heeft op 20 februari 2020 een uitnodiging voor een ALV doen uitgaan die gehouden is op 21 februari 2020. Op deze vergadering was er geen quorum en zijn evenmin besluiten genomen. Het bestuur van de bond, met uitzondering van Wirht, heeft vervolgens op 24 februari 2020 een ALV bijeengeroepen die gehouden is op 27 februari 2020.

3. De vordering, de grondslag daarvan en het verweer

In conventie

3.1 De bond vordert, zakelijk weergegeven, om bij vonnis in kortgeding uitvoerbaar bij voorraad, Wirht te veroordelen om:

 • zich onmiddellijk na het te wijzen vonnis, zich niet meer uit te geven als voorzitter van haar en alles na te laten wat met het voorzitterschap van haar van doen heeft;
 • binnen 1 × 24 uur na het te wijzen vonnis schriftelijk ter kennis van de General Manager van Rosebel Gold Mines N.V. te brengen dat hij, Wirth, geen voorzitter (meer) is van de bond en mitsdien niet bevoegd is haar te vertegenwoordigen en namens haar te handelen, en van dit schrijven een afschrift te doen toekomen aan haar binnen 1 × 24 uur na verzending daarvan aan de General Manager van Rosebel Gold Mines N.V., onder verbeurte van een dwangsom;
 • Wirht te veroordelen in de proceskosten.

3.2 De bond legt naast voormelde vaststaande feiten aan haar vordering, zakelijk weergegeven, ten grondslag dat een onwerkbare situatie is ontstaan tussen Wirht en de rest van het bestuur en dat het vertrouwen van de overige 12 bestuursleden in Wirht is weggeëbd. Wirht heeft het ook gepresteerd de overige bestuursleden apen te noemen. De genomen beslissing op de ALV van 27 februari 2020 is aan Wirht betekend, doch is hij in gebreke aan de sommatie gevolg te geven.

In reconventie

3.3 Wirht vordert, zakelijk weergegeven, om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. de bond te veroordelen om conform de statuten een ALV uit te schrijven binnen uiterlijk drie weken na het te wijzen vonnis, met enkele agendapunten en onder verbeurte van een dwangsom;
II. de bond te veroordelen om aan hem te voldoen het bedrag van US$ 1.725,-, zijnde de door hem geleden schade vanwege de noodzakelijk door hem gemaakte advocaatkosten;
III. de bond te veroordelen in de proceskosten.

3.4 Wirht legt aan zijn vordering, zakelijk weergegeven, ten grondslag dat er een bestuurscrisis is ontstaan en dat het van eminent belang is dat een rechtsgeldige ALV wordt uitgeschreven teneinde samen met de leden van de bond te beslissen over de wijze waarop uit deze impasse te geraken. Verder stelt Wirht dat de bond ten onrechte een vordering tegen hem heeft ingesteld, waardoor hij schade heeft geleden, welke schade bestaat uit de door hem gemaakte advocaatkosten. De bond is aansprakelijk voor de schade en is gehouden om deze aan hem te vergoeden.

3.5 Partijen voeren over en weer verweer. Op de stellingen en weren van partijen, komt de kantonrechter hierna, voor zover nodig, terug.

4. De beoordeling

In conventie en in reconventie

4.1 Uit de stellingen van partijen is het spoedeisend belang is in voldoende mate aannemelijk geworden.

In conventie

4.2 Het formeel verweer van Wirht dat de bond niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vordering, omdat ingevolge artikel 8 van de statuten van de bond het voltallig bestuur de bond in en buiten rechte vertegenwoordigt en de bond in de onderhavige vordering niet door het voltallig bestuur is vertegenwoordigd, wordt verworpen. Dit, omdat de bond rechtspersoonlijkheid bezit en kan zij als rechtspersoon in een geding zowel formele als materiele procespartij zijn.

4.3 De bond stelt dat op de ALV van 27 februari 2020 is besloten om Wirht af te zetten als voorzitter. Wirht heeft hiertegen onder meer als verweer aangevoerd dat de bond nimmer de notulen heeft overgelegd, waaruit blijkt dat daadwerkelijk het besluit zou zijn genomen om hem te ontslaan als voorzitter.

De kantonrechter is van oordeel dat voor een gedegen beslissing in deze zaak het van belang is dat deze notulen in het geding worden gebracht door de bond. De bond zal daartoe in de gelegenheid worden gesteld zoals hierna te vermelden.

In conventie en in reconventie

4.4 Iedere andere beslissingen zullen worden aangehouden.

5. De beslissing

De kantonrechter in kort geding

In conventie

5.1 Stelt de bond in de gelegenheid om uiterlijk 14 april 2020 om 11 uur de notulen van de op 27 februari 2020 gehouden Algemene Ledenvergadering over te leggen door deze te mailen naar de griffier op het volgende email adres: unit.kortgeding@gmail.com, waarbij simultaan een cc van de mail met de notulen gaat naar Wirht en/of diens gemachtigde en wel peremptoir.

5.2 Stelt Wirht in de gelegenheid om uiterlijk 16 april 2020 om 11 uur zich uit te laten over de notulen door deze te mailen naar de griffier op het volgende email adres: unit.kortgeding@gmail.com, waarbij simultaan een cc van de mail gaat naar de bond en/of diens gemachtigde en wel peremptoir.

5.3 Bepaalt dat partijen de conclusies als bedoeld onder 5.1 en 5.2 van dit vonnis uiterlijk 17 april 2020 om 11 uur op schrift dienen af te geven bij de balie en wel peremptoir.

5.4 Bepaalt dat vonnis in deze zaak zal worden gewezen en uitgesproken op 23 april 2020.

In conventie en in reconventie

5.5 Houdt iedere andere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. I. Sonai en uitgesproken door mr. A.C. Johanns, Kantonrechters in het Eerste Kanton in kortgeding ter openbare terechtzitting te Paramaribo van 09 april 2020 in aanwezigheid van de griffier.