SRU-K1-2021-1

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR - 210284
 • Uitspraakdatum 11 februari 2021
 • Publicatiedatum 11 februari 2021
 • Rechtsgebied Burger-overheid
 • Inhoudsindicatie

  Kort Geding

  De kantonrechter is van oordeel dat het lidmaatschap van Akiemboto door het ontslag op eigen verzoek terstond op 05 januari 2021 is geeindigd. De administratieve handelingen en de duur van de administratieve procedure betrekking hebbende op het invullen van de opengevallen vacature, zijn niet aan termijnen gebonden.

Uitspraak

KANTONGERECHT
Kort geding

A.R. no. 21-0284
11 februari 2021

Vonnis in kort geding in de zaak van

SERGIO FREDERICK DAMIENTO AKIEMBOTO, in persoon en q.q. als lid van
De Nationale Assemblée,
wonende aan [adres],
eiser in kort geding,
hierna te noemen: “Akiemboto”,
gemachtigde: mr. N.U. van Dijk AMLCA, advocaat,

tegen

A. BEE, MARINUS, in de hoedanigheid van voorzitter van De Nationale Assemblée,
wonende aan [adres 2],
hierna te noemen: “Bee”,
B. DE STAAT SURINAME, rechtspersoon,
in rechte vertegenwoordigd wordende door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie van Suriname,
kantoorhoudende aan de Limesgracht no. 92 te Paramaribo,
hierna te noemen: “de Staat”,
gemachtigden: mr. M.G.A. Vos en mr. A.E. Veldman, advocaten,
gedaagden in kort geding.

1 Het verloop van de procedure

1.1. Dit blijkt uit de volgende processtukken en/of –handelingen:
• het verzoekschrift met producties dat op 04 februari 2021 ter griffie der kantongerechten is ingediend;
• de conclusie van eis die mondeling is gedaan d.d. 05 februari 2021;
• de conclusies van antwoord met producties en uitlating producties;
• de conclusie van repliek;
• de conclusies van dupliek.

1.2. De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. Akiemboto is op 25 mei 2020 gekozen als lid van De Nationale Assemblée en is na daartoe te hebben bewilligd op 29 juni 2020 toegelaten als lid van De Nationale Assemblée.

2.2. Bij schrijven gedateerd 05 januari 2020 (lees: 2021) van Akiemboto gericht aan de President van de Republiek Suriname Zijne Excellentie Ch. Santokhi staat:
“(…)
Betreft : opzegging DNA- lidmaatschap

Zijne Excellentie,

Middels dit schrijven deel ik u mede, heden, op grond van de artikelen 68 lid 1 sub b van de Grondwet van de Republiek Suriname, 137 lid 2 en 141 lid 2 van de Kiesregeling mijn DNA- lidmaatschap opzeg. De redenen moeten worden gezocht in de maatschappelijke sfeer. Onder dankzegging verzoek ik u de nodige handelingen te doen uitvoeren.(…)”

2.3. Akiemboto heeft een exemplaar van bovenvermelde brief op 06 januari 2021 aan De Nationale Assemblée doen toekomen, welke geagendeerd is onder het no. 04/21.

2.4. Bij schrijven gedateerd 21 januari 2021 van Akiemboto gericht aan de President van de Republiek Suriname Zijne Excellentie Ch. Santokhi staat:
“(…)
Betreft : intrekking brief opzegging DNA- lidmaatschap

Zijne Excellentie,
Na ampele overwegingen, ingegeven door mijn respect voor het oproep van het traditioneel gezag, de achterban en enkele ondersteunende maatschappelijke groeperingen, verzoek ik u beleefd mijn eerder schrijven de dato 5 januari 2020 (lees: 2021) betreffende opzegging DNA- lidmaatschap als niet verzonden te beschouwen. Ik zal mijn termijn als gekozen DNA lid namens het district Brokopondo afmaken.(…)”

2.5. Bij schrijven gedateerd 21 januari 2021 van de President van de Republiek Suriname Zijne Excellentie Ch. Santokhi gericht aan de Voorzitter van De Nationale Assemblée staat:
“(…)
Geachte Voorzitter,
Bijgaand zenden wij u het schrijven dat wij van de heer S.F.D. Akiemboto ontvingen gedateerd 5 januari 2020 alsmede zijn schrijven naar ons gedateerd 21 januari 2021 waarin hij ons verzoekt om “zijn schrijven de dato 5 januari 2020 als niet verzonden te beschouwen.
Aangezien de heer Akiemboto per datum 5 januari 2020 (in beide schrijven genoemd) geen lid was van De Nationale Assemblée, kunnen wij geen rechtsgevolgen verbinden aan het schrijven d.d. 5 januari 2020.
Wij verzoeken u voorts de behandeling van beide schrijven integraal over te nemen.
Uw te nemen besluit terzake zien wij per ommegaande tegemoet.(…)”

2.6. Bij exploot van de deurwaarder bij het Hof van Justitie N.M. Linger de dato01 februari 2021 no. 30 is aan De Nationale Assemblée t.a.v. Voorzitter Marinus Mee MSc. LL.B betekend een schrijven van Akiemboto gedateerd 01 februari 2021 waarin staat: “(…)
Betreft : Kennisgeving van aanwezigheid van Dhr. S.F.D. Akiemboto op
02 februari 2021

Paramaribo, 01 februari 2021

Geachte Voorzitter,
In navolging van mijn verzoek van 5 januari 2021 en mijn intrekkingsbrief van 21 januari 2021, zijn de procedures, zoals vastgelegd in artikel 68 van de Grondwet en de wet van 2016, houdende regels voor het beeindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée, niet ingezet.
Dit maakt dat ik derhalve nog lid ben van De Nationale Assemblée.

Via mijn fractie van de NDP heb ik vernomen dat er op dinsdag 02 februari 2021 een huishoudelijke vergadering wordt gehouden in het Parlement.
Het is opgevallen dat ik niet ben uitgenodigd voor de huishoudelijke vergadering van 2 februari 2021. Ook blijk ik op 28 en 29 januari 2021, onrechtmatig te zijn verwijderd uit de share folders waar elk DNA lid toegang tot heeft.
Ik stel u middels deze brief op de hoogte dat ik aanwezig zal zijn om de vergaderingen bij te wonen om mijn parlementair werk te kunnen voortzetten. U wordt tevens gevraagd mij per heden wederom toegang te verschaffen tot het systeem zodat ik mijn taken op de normale wijze kan functioneren.(…)”

2.7. Bij exploot van de deurwaarder bij het Hof van Justitie L. Tran Van Can-Doesburg de dato 02 februari 2021 no. T-17 is aan Akiemboto betekend een schrijven van Bee gedateerd 02 februari 2021 waarin staat:
Uw onderwerp: Kennisgeving van aanwezigheid van Dhr. S.F.D. Akiemboto op
02 februari 2021

Geachte heer Akiemboto,
Uw schrijven d.d. 01 februari j.l. met bovenvermeld onderwerp is in goede orde ontvangen.
In reactie daarop deel ik u mede dat slechts personen die voor de huishoudelijke vergadering van heden zijn geconvoceerd tot de vergadering cq vergaderzaal toegelaten zullen worden alsmede het ondersteunend personeel van De Nationale Assemblée.
Alle overige personen zullen de toegang tot de vergaderzaal worden ontzegd. (…)”

2.8. Bij exploot van de deurwaarder bij het Hof van Justitie N.M. Linger de dato 03 februari 2021 no. 024 is aan De Nationale Assemblée en de Voorzitter van De Nationale Assemblée betekend een schrijven van de gemachtigde van Akiemboto gedateerd 03 februari 2021 waarin staat: “(…)
Betreft : Kennisgeving van aanwezigheid van Dhr. S.F.D. Akiemboto op
02 februari 2021

Paramaribo, 03 februari 2021

Betreft: onmiddellijke toegang tot DNA en betaling schadeloosstelling inzake Akiemboto ca De Staat Suriname, meer specifiek DNA e.a,
(…)
Geachte Voorzitter,
In opdracht van mijn client, de heer drs. Sergio Frederick Damiento Akiemboto MBA, lid van De Nationale Assemblée bericht ik u en uw geacht college als volgt.
Op 2 februari 2021 is gebleken dat u client heeft geweerd om deel te nemen aan de vandaag geplande en gehouden huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblée. Bij schrijven d.d 1 februari 2021 heeft client u al als voorzitter van De Nationale Assemblée geinformeerd dat het hem is opgevallen dat hij geen convocatie voor de vandaag gehouden huishoudelijke vergadering heeft mogen ontvangen en dat hem eveneens is gebleken dat hij op 28 en 29 januari 2021 ten onrechte verwijderd is uit het digitaal systeem en geen toegang heeft tot het webportaal van De Nationale Assemblée en dat hij daardoor geen toegang meer heeft tot de shared folders, waar elk lid van De Nationale Assemblée toegang tot zou moeten hebben om hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
Eveneens in dit schrijven heeft client u op de hoogte gesteld dat hij wel aanwezig zal zijn op de vergaderingen welke De Nationale Assemblée zal houden, teneinde zijn werkzaamheden als volsvertegenwoordiger voort te kunnen zetten. U bent verzocht het daarheen te leiden om per 1 februari client wederom toegang te verschaffen tot het digitaal systeem, zodat hij zijn taken op normale wijze zou kunnen voortzetten. Desalnietemin, heeft u deze gerechtvaardigde verzoeken van client naast u neergelegd en heeft u client geweerd om deel te nemen aan voornoemde vergadering en zelfs gepoogd om met hulp van de sterke arm client ten onrechte de toegang tot De Nationale Assemblée te ontzeggen.
Terwijl client aanwezig was in het gebouw van De Nationale Assemblée kreeg client het bericht van zijn echtgenoot dat u per deurwaardersexploot nummer T-17 (…)een schrijven betekent heeft, waarin u client heeft geinformeerd dat slechts personen die voor de huishoudelijke vergadering zijn geconvoceerd tot de vergadering toegelaten zullen worden alsmede het ondersteund personeel en dat alle overige personen de toegang tot de vergaderzaal zullen worden ontzegd
Bij aanvang van de huishoudelijke vergadering heeft u de vergadering geschorst en client erop geattendeerd dat hij de vergaderzaal zou moeten verlaten.
Vervolgens heeft client u gevraagd wat de reden hiertoe zou zijn en heeft u hem geinformeerd dat zulks zou betreffen de verschillende brieven die door client eerder verzonden zouden zijn. Het is client eveneens gebleken dat in tegenstelling tot de andere leden van De Nationale Assemblée, hij over januari 2021 geen schadeloosstelling heeft mogen ontvangen.
Het weren van client tot De Nationale Assemblée, het blokkeren van de toegang tot het systeem van De Nationale Assemblée alsook het stopzetten van de uitbetaling van de schadeloosstelling van client wordt door client als onrechtmatig en als zeer schade berokkenend ervaren. U heeft verwezen naar de eerdere brieven die client verzonden zou hebben.
Zoals u bekend heeft client op 5 januari 2020 (2020 is een verschrijving, doch is dit schrijven verzonden en afgegeven op 5 januari 2021) een schrijven verzonden waarin hij zijn ontslag zou hebben aangeboden aan de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie dhr. Chandrikapersad Santokhi, conform artikel 68 van de Grondwet jo artikel 141 van de Kiesregeling. Op 21 januari 2021 heeft client dit eerder genoemd schrijven uitdrukkelijk ingetrokken wederom middels een brief gericht aan de President van de Republiek Suriname. Blijkens artikel 141 van de Kiesregeling is de ontslagprocedure niet voltooid doordat de President van de Republiek Suriname de ontslagbrief van client voor de ontvangst van de intrekkingsbrief had moeten doorgeleiden naar de voorzitter van De Nationale Assemblée. Hetgeen niet gebeurd is.
Weshalve, dat client de ontslagbrief had verzonden naar de President van de Republiek Suriname d.d. 21 januari 2021 deze rechtsgeldig ingetrokken is geworden en als niet verzonden beschouwd diende te worden. Het juridisch gevolg hiervan is dat client nog steeds lid is van De Nationale Assemblée en derhalve ook als zodanig geaccomodeerd en behandeld dient te worden. Bovendien heeft de President van de Republiek Suriname bij schrijven d.d. 21 januari 2021aangegeven dat hij geen rechtsgevolgen verbindt aan de eerste brief afkomstig van client.
In een vraaggesprek met ABC radiostation d.d. 27 januari 2021 heeft u in uw hoedanigheid van voorzitter van De Nationale Assemblée uitdrukkelijk aangegeven dat u reeds gesprekken heeft gevoerd met een mogelijke opvolger van client ter voorbereiding van de werkzaamheden die zij mogelijk zou moeten gaan uitvoeren. Hetgeen niet alleen als zeer prematuur, maar ook als hoogst onbehoorlijk wordt gekwalificeerd aangezien er geen vacature is ontstaan en alleen nadat CHS zulks heeft gevalideerd vastgesteld kan worden wie eventueel als opvolger kan worden gezien bij het openvallen van een plaats in een volksvertegenwoordigend lichaam van Suriname. Het is evident dat u een zeer ernstige onrechtmatige daad pleegt niet alleen jegens client, maar ook aan alle kiezers die client hebben gekozen om zitting te nemen in De Nationale Assemblée. Conform het geldend recht bent u als ook
De Nationale Assemblée hiervoor volledig aansprakelijk.
Gelet op het voorgaande wordt u thans uitdrukkelijk in gebreke gesteld en gesommeerd om binnen een uur na ontvangst van dit exploot, client wederom
toegang te verschaffen tot alle ruimtes van De Nationale Assemblée en het webportaal en alle andere digitale systemen.
Voorts client op gelijke wijze als alle andere leden van De Nationale Assemblée te behandelen en te accomoderen inbegrepen hem uit te nodigen voor alle komende vergaderingen en bijeenkomsten van De Nationale Assemblée. Verder hem zijn schadeloosstelling over januari 2021 volledig uit te betalen.
Voor zover u danwel De Nationale Assemblée nalatig mochten blijven om binnen de aangegeven termijn gevolg te geven aan deze sommatie zal client onverwijld alle hem ten dienste staande rechtsmiddelen aanwenden om zijn recht te vinden en de door hem geleden schade te mitigeren. (…)”

3 De vordering, de grondslag daarvan en het verweer

3.1. Akiemboto vordert bij vonnis in kort geding uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle uren en alle dagen :
1. Bee en de Staat te gebieden om Akiemboto onmiddellijk na de ten deze te houden uitspraak danwel een door de kantonrechter te bepalen termijn totdat op rechtsgeldige wijze het lidmaatschap van Akiemboto tot De Nationale Assemblée zal zijn beeindigd, toegang te verschaffen tot het gebouw en alle bijbehorende ruimtes van De Nationale Assemblée, welke toegankelijk behoren te zijn voor alle leden van De Nationale Assemblée en het webportaal en alle andere digitale systemen van
De Nationale Assemblée, waar Akiemboto voorafgaand aan de blokkering reeds toegang tot had, op straffe van een dwangsom van SRD 500.000,– voor elke dag of keer dat Bee en de Staat weigeren mochten danwel nalatig blijven gevolg te geven aan dit gebod.

2. Bee en de Staat te verbieden om Akiemboto wederom de toegang tot de gebouwen en bijbehorende ruimtes van De Nationale Assembléete ontzeggen en te verbieden om Akiemboto wederom te blokkeren van toegang tot het webportaal en alle andere digitale systemen van De Nationale Assemblée, totdat op rechtsgeldige wijze het lidmaatschap van Akiemboto tot De Nationale Assemblée zal zijn beeindigd, op straffe van een dwangsom van SRD 500.000,– voor elke dag of keer dat Bee en de Staat in strijd met dit verbod mochten handelen.

3. Bee en de Staat te veroordelen om onmiddellijk na de ten deze te houden uitspraak danwel binnen een door de kantonrechter te bepalen termijn, alle activiteiten, welke ondernomen zijn of worden om tot invulling van een vacature over te gaan te stoppen, totdat op rechtsgeldige wijze het lidmaatschap van Akiemboto tot De Nationale Assemblée zal zijn beeindigd c.q. totdat in rechte een definitieve voorziening zal zijn gewezen, zulks op straffe van een dwangsom van SRD 100.000,– voor elk uur dat Bee en de Staat nalatig dan wel weigerachtig mochten blijven gevolg te geven aan deze veroordeling.

4. Bee te veroordelen om onmiddellijk na de ten deze te houden uitspraak althans binnen een door de kantonrechter te bepalen termijn ertoe over te gaan om Akiemboto te convoceren voor alle geplande vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten, waartoe hij wel uitgenodigd zou zijn indien Bee en de Staat zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblée als niet beeindigd hadden beschouwd, zulks op straffe van een dwangsom van SRD 500.000,– voor elke dag of keer dat Bee mocht weigeren dan wel nalatig blijft gevolg te geven aan deze veroordeling.

5. Bee en de Staat te veroordelen om binnen 1 dag na de ten deze te houden uitspraak danwel binnen een door de kantonrechter te bepalen termijn over te gaan tot uitbetaling aan Akiemboto van de schadeloosstelling en alle bijbehorende emolumenten over de maand januari 2021.

6. Bee en de Staat te veroordelen om de stopzetting van de uitbetaling van de schadeloosstelling en alle bijbehorende emolumenten aan Akiemboto onmiddellijk na de ten deze te houden uitspraak althans binnen een door de kantonrechter te bepalen termijn op te heffen totdat op rechtsgeldige wijze het lidmaatschap van Akiemboto tot De Nationale Assemblée zal zijn beeindigd zulks op straffe van een dwangsom van SRD 500.000,– voor elke dag of keer dat Bee en de Staat weigeren mochten dan wel nalatig blijven gevolg te geven aan deze veroordelen.

7. Bee en de Staat te verbieden om andermaal over te gaan tot het stopzetten van het uitbetalen van de schadeloosstelling en alle bijbehorende emolumenten aan Akiemboto, totdat Akiemboto zijn lidmaatschap tot De Nationale Assemblée op rechtsgeldige zal zijn beeindigd, zulks op straffe van een dwangsom van
SRD 500.000,– voor elke dag of keer dat Bee en de Staat in strijd handelen met dit verbod.

8. Bee en de Staat te veroordelen om des de een betaald de andere zal zijn bevriijd, tegen behoorlijk bewijs van kwijting Akiemboto te vergoeden zijn voorlopige gevolgschade tot aan deze vordering begroot op USD 1670,– en SRD 1450,–, vermeerderd met de wettelijke rente ad 6% per jaar te rekenen vanaf de dag van indiening van onderhavige zaak tot aan de dag der algehele voldoening.

9. Bee en de Staat te veroordelen in de kosten van het geding.

3.2. Akiemboto legt aan zijn vordering naast de vaststaande feiten ten grondslag dat
Bee het standpunt heeft ingenomen en acties heeft ondernomen alsof Akiemboto geen lid meer zou zijn van De Nationale Assemblée. Dit standpunt is onjuist omdat
de ontslagbrief is ingetrokken nog voordat ex artikel 141 van de Kiesregeling juncto artikel 4 van de Wet van 17 augustus 2016, houdende regels voor het beeindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée (hierna: Wet beeindigen lidmaatschap DNA) ,de beeindiging van het lidmaatschap was voltrokken. Voorts omdat de President niet conform artikel 141 lid 2 van de Kiesregeling heeft gehandeld door de brieven gedateerd 05 januari 2021 en 21 januari 2021 te sturen naar Bee en niet naar het volksvertegenwoordigend lichaam.
Bee en de Staat zijn gesommeerd en hebben geen gevolg gegeven aan de ingebrekestelling. Akiemboto wordt ten onrechte niet op gelijke wijze als andere leden van De Nationale Assemblée behandeld en wordt beknot in zijn rechten als lid van De Nationale Assemblée. Voorts is de schadeloosstelling van Akiemboto onrechtmatig stopgezet. Bee en de Staat handelen ook in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op willekeur. Door het onrechtmatig handelen c.q. nalaten van Bee en de Staat is Akiemboto genoodzaakt juridische deskundigheid in te huren ter verdediging van zijn rechten en het mitigeren van zijn schade.
Akiemboto heeft een bijzonder spoedeisend belang bij de vordering.

3.3. De kantonrechter komt indien nodig terug op het verweer van Bee en de Staat in de beoordeling.

4 De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang blijkt uit de stellingen van Akiemboto en het door hem gevorderde.

4.2. Akiemboto heeft een schrijven gedateerd 05 januari 2020 gericht aan de President van de Republiek Suriname betreffende de opzegging van zijn DNA- lidmaatschap.
De kantonrechter overweegt dat het overduidelijk is dat Akiemboto zich heeft vergist in het jaar en er sprake is van een kennelijke schrijffout. De door Akiemboto gemaakte schrijffout kan derhalve geen ontoelaatbare onduidelijkheid over de dagtekening van de brief hebben veroorzaakt en is aannemelijk dat de dagtekening 05 januari 2021 is.

4.3. De rechtsvraag die de kantonrechter in onderhavig geschil moet beantwoorden is of aannemelijk is dat het lidmaatschap van De Nationale Assemblée voor Akiemboto is beeindigd door de opzegging van het lidmaatschap bij de brief van 05 januari 2021.

4.4. Akiemboto stelt zich allereerst op het standpunt dat het ontslag is ingetrokken nog voordat ex artikel 141 van de Kiesregeling juncto artikel 4 Wet beeindiging lidmaatschap DNA, de beeindiging van het lidmaatschap was voltrokken
Daarnaast stelt hij dat de President niet conform artikel 141 lid 2 van de Kiesregeling heeft gehandeld door de brieven gedateerd 05 januari 2021 en 21 januari 2021 te sturen naar Bee doch niet naar het volksvertegenwoordigend lichaam.

4.5. Bee en de Staat hebben betoogd dat het rechtsgevolg bij ontslag op eigen verzoek van rechtswege intreedt door de wil van de volksvertegenwoordiger.
Aan de beeindiging van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée gaat geen beeindigingproces vooraf noch is wettelijk een handeling van een andere autoriteit vereist om de beeindiging te voltooien. Akiemboto heeft door zijn ontslagbrief in te zenden aan de President, voldaan aan het bepaalde in artikel 141 lid 2 van de Kiesregeling en is zijn ontslag een feit.
Bee en de Staat voeren voorts aan dat de omstandigheid dat de procedure voor opvolging nog niet was ingezet ten tijde van ontvangst van de intrekkingsbrief, geen enkele wijziging brengt in het rechtsgevolg dat is ingetreden als gevolg van het ontslag op eigen verzoek. Zij stellen dat na het ingezonden ontslag, zuiver administratieve zaken voltooid dienen te worden om in de opvolging conform artikel 137 lid 3 van de Kiesregeling te voorzien. De Kiesregeling kent geen fatale termijn voor invulling van de vacature.

4.6. De kantonrechter zal de rechtsvraag op grond van terzake geldende relevante wettelijke regelingen dienen te beantwoorden.

In artikel 68 lid 1 onder b van de Grondwet is bepaald dat het lidmaatschap van
De Nationale Assemblée eindigt door ontslag op eigen verzoek.

Artikel 137 van de Kiesregeling luidt als volgt:
1. De voorzitter van het hoofdstembureau van het betrokken kiesdistrict geeft onmiddellijk kennis aan de President, het Onafhankelijk Kiesbureau, het Centraal Hoofdstembureau, wanneer een gekozene zijn verkiezing heeft aanvaard.
2. Gelijke kennisgeving geschiedt wanneer een kandidaat vóór de stemming komt te overlijden, wanneer een gekozene zijn verkiezing niet heeft aanvaard of de in artikel 136 lid 1 genoemde termijn heeft laten verstrijken, alsmede bij het openvallen van plaatsen van gekozen leden door ontslag, overlijden, terugroeping of om een andere reden.
3. Ter voorziening in de vacatures bedoeld in het vorige lid treden in de plaats, indien het De Nationale Assemblée betreft, de in de volgorde hoogst geplaatste niet-gekozen kandidaten van de lijst, waarop de plaats is opengevallen. Komen er op de lijst geen kandidaten meer voor, dan treedt in de opengevallen plaats, de in de volgorde hoogst geplaatste kandidaat-plaatsvervanger.

In artikel 141 van de Kiesregeling staat:
1. De leden van de volksvertegenwoordigende lichamen kunnen te allen tijde hun ontslag nemen.
2. Het wordt door hen ingezonden aan de President, die het ter kennis brengt van het volksvertegenwoordigend lichaam.
3. Wanneer een lid van De Nationale Assemblée of enig ander volksvertegen-woordigend lichaam een der vereisten verliest, houdt hij op lid te zijn van De Nationale Assemblée dan wel van het andere volksvertegenwoordigend lichaam.

In de Wet beeindigen lidmaatschap DNA staat:

 • in artikel 1 onder e: relevante documenten: documenten die aantonen dat de omstandigheden zijn ontstaan waardoor volgens artikel 68 van de Grondwet het lidmaatschap van een lid van De Nationale Assemblée eindigt, of die aantonen dat de gronden bestaan, voor terugroeping zoals in artikel 2 van deze wet vastgesteld;
 • in artikel 1 onder h: ontslagbrief: brief waarmee een lid aan de President aangeeft ontslag te nemen als lid van De Nationale Assemblée.

Artikel 2 onder b van voornoemde wet vermeldt dat het lidmaatschap van
De Nationale Assemblée eindigt ingevolge artikel 68 van de Grondwet door ontslag op eigen verzoek.
Voorts is in artikel 4 lid 1 onder a bepaald dat nadat de Voorzitter, betreffende een lid, door middel van het verkrijgen van tenminste een der in lid 4 van dit artikel genoemde relevante documenten, kennis heeft genomen van het mogelijk bestaan van omstandigheden zoals genoemd in de Grondwet , artikel 68 lid 1 onder a of b (dus overlijden of ontslag op eigen verzoek), doet deze daarvan mededeling in de eerstvolgende Huishoudelijke vergadering en overtuigt zich daarna ervan dat de mededelingen en procedures om te komen tot toelating van een nieuw lid, conform de Kiesregeling worden afgehandeld.

In de Memorie van Toelichting van de Wet beeindigen lidmaatschap DNA staat bij de toelichting op artikel 4: “ de Voorzitter van De Nationale Assemblée kan door het verkrijgen van tenminste een van de relevante documenten kennis nemen van het mogelijk bestaan van gronden voor het beeindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée ingevolge de gronden genoemd in artikel 68 van de Grondwet.
Artikel 68 geeft echter niet aan op welk moment het lidmaatschap precies eindigt en welke de noodzakelijke documenten zijn voor het effectueren van deze genoemde gronden. Deze wet is erop gericht om geheel objectief met zuiver administratieve hulpmiddelen, te kunnen vaststellen of zich een bepaalde situatie voordoet op grond waarvan het lidmaatschap van De Nationale Assemblée moet worden beeindigd volgens artikel 68 van de Grondwet (…) . Daartoe zijn zeer zorgvuldig in de wet opgenomen welke documenten zonder twijfel aantonen dat een situatie zich voordoet. “

4.7. De kantonrechter merkt op dat Akiemboto op 05 januari 2021 een brief heeft gericht aan de President van de Republiek Suriname waarin onder meer staat:
“(…) Middels dit schrijven deel ik u mede, heden, op grond van de artikelen 68 lid 1 sub b van de Grondwet van de Republiek Suriname, 137 lid 2 en 141 lid 2 van de Kiesregeling mijn DNA- lidmaatschap opzeg. (…). Onder dankzegging verzoek ik u de nodige handelingen te doen uitvoeren.(…)”

4.8. De kantonrechter overweegt dat de brief van 05 januai 2021 een ontslagbrief en derhalve een relevant document is in de zin van de Wet beeindigen lidmaatschap DNA, die zonder twijfel aantoont dat de situatie van ontslag op eigen verzoek zich voordoet. Immers in de brief is door Akiemboto aangegeven dat hij heden, aannemelijk is dat hij daarmee bedoelt 05 januari 2021, het lidmaatschap van De Nationale Assemblée opzegt en derhalve ontslag op eigen verzoek neemt.

De kantonrechter overweegt dat het ontslag een eenzijdige rechtshandeling is en betreft de duidelijk geuite wil door Akiemboto om zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblée te beeindigen, waarbij deze wil middels de brief van 05 januari 2021 op grond van de Kiesregeling en de Wet beeindigen lidmaatschap van DNA, kenbaar is gemaakt aan de President en derhalve het lidmaatschap van De Nationale Assemblée terstond op 05 januari 2021 is geeindigd ingevolge artikel 68 lid 1 onder b van de Grondwet.

4.9. De kantonrechter overweegt dat de President ingevolge artikel 141 lid 2 van de Kiesregeling slechts de plicht heeft om het aan hem ingezonden ontslag, ter kennis te brengen van het volksvertegenwoordigend lichaam. De bedoeling van het in kennis brengen van het ontslag van het volksvertegenwoordigend lichaam is om te voorzien in de vacature. Dit wordt afgeleid uit artikel 137 van de Kiesregeling en uit artikel 4 van de Wet beeindigen lidmaatschap DNA

4.10. De kantonrechter overweegt voorts dat Akiemboto uitgaat van een verkeerd standpunt dat het ontslag is ingetrokken nog voordat ex artikel 141 van de Kiesregeling juncto artikel 4 van de Wet beeindigen lidmaatschap DNA, de beeindiging van het lidmaatschap was voltrokken. Immers, zoals eerder onder 4.8. is overwogen, is door het ontslag het lidmaatschap van Akiemboto terstond geeindigd en kon derhalve de ontslagbrief niet ingetrokken worden. Voor het intrekken van een ontslag op eigen verzoek en tot welk moment zulks zou kunnen, is door de wetgever niet voorzien en is derhalve aannemelijk dat op een ontslag op eigen verzoek niet kan worden teruggekomen.

4.11. De kantonrechter is van oordeel dat ook de stelling van Akiemboto dat de procedures, zoals vastgelegd in artikel 68 van de Grondwet en in de Wet beeindigen lidmaatschap DNA, niet zijn ingezet en hij derhalve nog lid is van De Nationale Assemblée, geen ondersteuning vindt in de wet.
De kantonrechter overweegt dat uit de relevante wettelijke regelingen niet wordt afgeleid en derhalve niet aannemelijk is dat het invullen van een opengevallen vacature welke is ontstaan door ontslag op eigen verzoek, aan een bepaalde termijn gebonden is.
De administratieve handelingen en de duur van de administratieve procedure betrekking hebbende op het invullen van de opengevallen vacature, waaronder het in kennis brengen van het ingezonden ontslag door de President van het volksvertegenwoordigend lichaam, de verrichtingen welke Bee als voorzitter van het volksvertegenwoordigend lichaam dient te plegen waaronder het doen van de mededeling van het ontslag door eigen verzoek van Akiemboto in de eerstvolgende Huishoudelijke vergadering en zich daarna ervan overtuigen dat de mededelingen en procedures om te komen tot toelating van een nieuw lid, conform de Kiesregeling worden afgehandeld, zijn niet aan termijnen gebonden en kan daaraan niet het door Akiemboto gestelde gevolg dat hij nog lid is van De Nationale Assemblée worden verbonden.

4.12. De kantonrechter overweegt dat nu aannemelijk is dat het lidmaatschap van Akiemboto door het ontslag op eigen verzoek terstond op 05 januari 2021 is geeindigd, daarmee ook alle privileges en voorzieningen die inherent aan het lid zijn van het volksvertegenwoordigend orgaan De Nationale Assemblée zijn komen weg te vallen. De slotsom is dat de gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd.

4.13. De vordering tot veroordeling van Bee en de Staat in de advocaatkosten zal als niet op de wet te zijn gegrond, worden afgewezen. Ons rechtssysteem kent geen verplichte procesvertegenwoordiging. Het is een vrije keuze van Akiemboto geweest om zich in rechte te doen bijstaan en de gemaakte kosten moet hij zelf dragen.

4.14. De kantonrechter acht bespreking van de overige stellingen en weren overbodig omdat de beoordeling daarvan niet tot een andere beslissing zal leiden.

4.15. Akiemboto zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

5. De beslissing
De kantonrechter in kort geding

5.1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

5.2. Veroordeelt Akiemboto in de proceskosten aan de zijde van Bee en de Staat
gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen door mr. R.G. Chatterpal, kantonrechter in kort geding en uitgesproken door mr. A.C. Johanns, kantonrechter in kort geding, ter openbare terechtzitting van het kantongerecht in het eerste kanton te Paramaribo van donderdag 11 februari 2021, in tegenwoordigheid van de griffier.