SRU-K1-2022-6

  • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
  • Zaaknummer A.R. no. 22-1598
  • Uitspraakdatum 22 november 2022
  • Publicatiedatum 03 december 2022
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Overwogen wordt dat met ‘één of meer personen’ de wetgever het oog heeft op zowel natuurlijke als rechtspersonen. Evenals verzoeker stelt, overweegt de kantonrechter dat op grond van artikel 33 Kh kan worden gedestilleerd dat uit de notariële akte zou moeten blijken dat de aandelen van verweerster op naam zijn gesteld van één of meer natuurlijke of rechtspersonen. Nu vaststaat dat bij de oprichting van verweerster, 5.100 aandelen op naam zijn gesteld van het ministerie, is de notariële akte dus van rechtswege nietig. Het ministerie is immers geen natuurlijk of rechtspersoon. De vorderingen zullen derhalve als na te melden worden toegewezen.

Uitspraak

KANTONGERECHT IN HET EERSTE KANTON

A.R. no. 22-1598
22 november 2022

Vonnis in de zaak van:

[verzoeker],
wonende te [district],
verzoeker,
gemachtigde: mr. dr. G.N. Best, advocaat,

tegen

NEW SURFIN N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te [district],
verweerster,
vertegenwoordigd door haar directeur, [naam].

1. Het verloop van het proces
1.1 Dit blijkt uit de volgende processtukken en/of -handelingen:
• het inleidend verzoekschrift dat op 18 mei 2022 met producties ter Griffie der Kantongerechten is ingediend;
• de mondelinge conclusie van eis;
• het verhoor van partijen op 26 juli 2022 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

1.2 De rechtsdag voor de uitspraak is bepaald op heden.

2. De feiten
2.1 Verweerster is bij notariële akte van 5 januari 2021 (hierna: de akte), verleden ten overstaan van de notaris, mr. D. Kalisingh, door verzoeker opgericht.

2.2 Blijkens uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) van 18 januari 2022 is de heer [naam] directeur van verweerster.

2.3 Per schrijven van mr. P.P.G. Bissessur van 12 maart 2021, verzonden naar de Secretaris van de KKF, is namens verzoeker onder meer verzocht om over te gaan tot doorhaling van de inschrijving van verweerster, ingeschreven in het Handelsregister bij de KKF op 6 januari 2021 onder dossiernummer 81949.

2.4 Bij brief van de Adjunct-Secretaris van de KKF van 26 maart 2021, verzonden naar mr. P.P.G. Bissessur is onder meer het volgende meegedeeld.
‘(…) Op grond van artikel 20 van de Handelsregisterwet heeft iedere belanghebbende, die van oordeel is dat een inschrijving ten onrechte is gedaan of dat hetgeen in het Handelsregister is ingeschreven of aangetekend, onvolledig of onjuist is of in strijd met de openbare orde of goede zeden, de bevoegdheid om zich bij verzoekschrift rechtstreeks te wenden tot de handelsregistercommissie om doorhaling, aanvulling of wijziging van het ingeschrevene te gelasten (…)’

2.5 Bij beschikking van de Handelsregister Commissie van 18 mei 2021 in de zaak van verweerster is als volgt beschikt.
‘Dat de Handelsregister Commissie bevoegd is kennis te nemen van het verzoek van verzoeker.
Verwijst verzoeker naar de Kantonrechter terzake.
Beveelt de secretaris aan hetgeen onder “beschikkende” is vermeld, in het Handelsregister bij de inschrijving te voegen.’

3. De vordering en de grondslag daarvan
3.1 Verzoeker vordert, zakelijk weergegeven, om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
A. de akte van oprichting van rechtswege nietig te verklaren, althans te vernietigen;
B. de door verzoeker gepleegde rechtshandeling waarbij verweerster is opgericht, van rechtswege nietig te verklaren, althans te vernietigen;
C. voor recht te verklaren dat verweerster van rechtswege nietig is, althans dat verweerster nimmer is opgericht;
D. de doorhaling van de inschrijving van verweerster in het Handelsregister te gelasten;
E. verweerster te veroordelen in de kosten van het geding.

3.2 Daartoe stelt hij dat uit de akte blijkt dat er 5.100 aandelen zijn geplaats, waarin wordt deelgenomen door het Ministerie van Financiën en Planning (hierna: het ministerie). Ingevolge artikel 33 lid 1 juncto lid 2 van het Wetboek van Koophandel (Kh) zou uit de akte moeten blijken dat de aandelen van verweerster gesteld zijn op naam van één of meer natuurlijke of rechtspersonen. Aangezien het ministerie geen natuurlijk noch rechtspersoon is, is de rechtshandeling tot het oprichten van verweerster in strijd met de wet en dus nietig.

3.3 Op de stellingen van partijen, voor zover van belang, zal hierna worden ingegaan.

4. De beoordeling
4.1 De kantonrechter zal allereerst ambtshalve de vraag, of hij bevoegd is kennis te nemen van onderhavige zaak, bevestigend beantwoorden. Ingevolge de bepaling van artikel 96 lid 2 Rv is hij immers bevoegd kennis te nemen van zaken van vennootschap.

4.2 De directeur van verweerster heeft in de raadkamerzitting van 26 juli 2022 verklaard dat hij geen bezwaar heeft tegen het toewijzen van de vordering. Evenals verzoeker stelt, constateert de kantonrechter uit de akte, onder het kopje ‘Slotbepalingen’, twaalfde blad, dat bij de oprichting van verweerster, 5.100 aandelen zijn geplaatst, waarin wordt deelgenomen door het ministerie.

4.3 Artikel 33 lid 1 Kh definieert de naamloze vennootschap onder meer als een rechtspersoon met één of meer op naam gestelde aandelen. Ingevolge lid 2 van hetzelfde artikel wordt de vennootschap door één of meer personen, op straffe van nietigheid, opgericht bij een notariële akte, tenzij: a. de Staat oprichter of medeoprichter is; b. bij de oprichting gebruik wordt gemaakt van één der door de Minister van Handel en Industrie bij beschikking vastgestelde standaard modelakte van oprichting.

4.4 Overwogen wordt dat met ‘één of meer personen’ de wetgever het oog heeft op zowel natuurlijke als rechtspersonen. Evenals verzoeker stelt, overweegt de kantonrechter dat op grond van artikel 33 Kh kan worden gedestilleerd dat uit de notariële akte zou moeten blijken dat de aandelen van verweerster op naam zijn gesteld van één of meer natuurlijke of rechtspersonen. Nu vaststaat dat bij de oprichting van verweerster, 5.100 aandelen op naam zijn gesteld van het ministerie, is de notariële akte dus van rechtswege nietig. Het ministerie is immers geen natuurlijk of rechtspersoon. De vorderingen zullen derhalve als na te melden worden toegewezen.

4.5 Nu het in casu niet gaat om in het ongelijk stellen van een partij, zullen de proceskosten als na te melden worden gecompenseerd.

5. De beslissing
De kantonrechter:
5.1 verklaart nietig de notariële akte van oprichting van 5 januari 2021, verleden door mr. Dewnarain Kalising, notaris in Suriname, waarbij verweerster is opgericht;

5.2 verklaart nietig de door verzoeker gepleegde rechtshandeling, waarbij verweerster bij notariële akte van 5 januari 2021 is opgericht;

5.3 verklaart voor recht dat verweerster nimmer is opgericht;

5.4 gelast de doorhaling van de inschrijving op 6 januari 2021 onder nummer 81949 van verweerster in het Handelsregister;

5.5 verklaart hetgeen is beslist onder 5.4 uitvoerbaar bij voorraad;

5.6 compenseert de proceskosten tussen partijen, in dier voege dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken door mr. D. Bandhoe, Kantonrechter in het Eerste Kanton, ter openbare terechtzitting te Paramaribo van dinsdag 22 november 2022 in aanwezigheid van de griffier.