Selectie- en anonimiseringsbesluit

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • publiceren: het voor het publiek toegankelijk maken van rechterlijke uitspraken door middel van een opname in de databank;
 • de databank: de uitsprakendatabank op de website “rechtspraak.sr”;
 • anonimiseren: het onherkenbaar maken van tot een persoon herleidbare gegevens in een uitspraak;
 • uitspraak: iedere rechterlijke beslissing, onder welke benaming en in welke vorm dan ook gedaan.

Artikel 2 Instanties

Van de volgende instanties kunnen uitspraken worden gepubliceerd:

 • Het Hof van Justitie van Suriname, rechtsprekende in eerste en enige aanleg, dan wel rechtsprekende in hoger beroep;
 • De kantonrechter.

Artikel 3 Positieve en negatieve selectie

 1. Een positieve selectie houdt in dat een uitspraak in beginsel niet wordt gepubliceerd, tenzij:
  a) de zaak voor, tijdens of na behandeling ter zitting aandacht heeft gehad van de publieke media in de ruimste zin des woords;
  b) de uitspraak in een op de juridische beroepsgroep gericht medium is gepubliceerd of besproken;
  c) de uitspraak van bijzonder belang is voor bepaalde beroepsgroepen of belangengroeperingen;
  d) de uitspraak mede de belangen raakt van natuurlijke of rechtspersonen die geen partij waren in het geding;
  e) de uitspraak een jurisprudentievormend karakter heeft, bijvoorbeeld doordat een eerdere jurisprudentielijn wordt gewijzigd, genuanceerd, ingeperkt of uitgebreid, of doordat een bepaalde casuïstiek of wettelijke bepaling voor het eerst aan het oordeel van de rechter is onderworpen.
 2. Een negatieve selectie houdt in dat een uitspraak in beginsel altijd wordt gepubliceerd, tenzij:
  a) de uitspraak inhoudelijk (vrijwel) volledig overeenkomt met een reeds in de databank opgenomen uitspraak, bijvoorbeeld omdat sprake is van meerdere verdachten in hetzelfde feitencomplex of vergelijkbare zaken aangespannen tegen een en dezelfde gedaagde;
  b) een beslissing (vrijwel) volledig bestaat uit standaardformuleringen, bijvoorbeeld ingeval van kennelijke niet-ontvankelijkheid, kennelijke ongegrondheid of rechterlijke onbevoegdheid.

Artikel 4 Toepassing negatieve selectie

Op de volgende categorieën van uitspraken wordt een negatieve selectie toegepast:

 • vonnissen van het Hof van Justitie in strafzaken;
 • uitspraken van het Hof van Justitie in uitleveringszaken;
 • uitspraken van het Hof van Justitie in wrakingszaken;
 • vonnissen van het Hof van Justitie in civiele zaken;
 • uitspraken van het Hof van Justitie in ambtenarenzaken;
 • vonnissen van de kantonrechter in strafzaken indien daartegen hoger beroep is aangetekend.

Artikel 5 Toepassing positieve selectie

Op de volgende categorieën van uitspraken wordt een positieve selectie toegepast:

 • beschikkingen van het Hof van Justitie in strafzaken;
 • eindbeschikkingen van het Hof van Justitie in civiele zaken;
 • beschikkingen van de rechter-commissaris in strafzaken;
 • vonnissen van de kantonrechter in strafzaken waartegen geen hoger beroep is aangetekend;
 • vonnissen en beschikkingen van de kantonrechter in civiele, extrajudiciële en beschermingszaken.

Artikel 6 Verzoek tot publicatie

 1. Een ieder kan zich, middels een daartoe opgenomen voorziening in de databank, tot het Hof wenden met het verzoek tot opname in de databank van een specifieke uitspraak. De uitspraak dient te worden meegezonden, of zodanig te worden omschreven dat deze zonder bovenmatige inspanning kan worden getraceerd.
 2. Aan dergelijke verzoeken wordt in beginsel altijd gehoor gegeven, tenzij er gegronde redenen zijn om een verzoek af te wijzen.

Artikel 7 Uitgangspunten anonimisering

 1. Alle in de databank gepubliceerde beslissingen worden geanonimiseerd.
 2. Bij wijze van uitzondering kan door de rechter worden bepaald dat anonimisering achterwege wordt gelaten ten aanzien van personen die door beroep of handelwijze vrijwillig de publiciteit hebben gezocht of aanvaard, en waarbij de litigieuze zaak op dat publiek functioneren betrekking heeft.

Artikel 8 Wijze van anonimiseren

 1. Anonimisering vindt plaats door te anonimiseren tekstuele gegevens te vervangen door een neutrale doch zo specifiek mogelijke aanduiding van de rol die deze tekstuele gegevens in de uitspraak vervullen.
 2. Deze neutrale aanduidingen worden geplaatst tussen ‘[ ]’.

Artikel 9 Te anonimiseren gegevens

 1. Gegevens van natuurlijke personen die als procespartij of anderszins in de procedure betrokken zijn, worden geanonimiseerd. Dit betreft in ieder geval namen, adressen, geboortedata, kentekens, telefoonnummers en bankrekeningnummers, doch ook andere gegevens die verondersteld kunnen worden de persoon in kwestie herkenbaar te maken.
 2. Gegevens van natuurlijke personen die in een professionele hoedanigheid in de procedure betrokken zijn, worden niet geanonimiseerd. Dit betreft in ieder geval: rechters, vervolgingsambtenaren, advocaten, deurwaarders, professioneel gemachtigden, tolken en deskundigen. Verbalisanten en niet-professioneel gemachtigden worden wel geanonimiseerd.
 3. Gegevens van natuurlijke personen in dienst van een rechtspersoon of overheidsorgaan worden geanonimiseerd, tenzij zij handelen in de uitoefening van een specifieke functie.
 4. Gegevens van een private rechtspersoon worden niet geanonimiseerd, tenzij deze gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon of indien de rechtspersoon verdachte is in een strafzaak.
 5. Gegevens van publieke rechtspersonen en instanties met een publiekrechtelijke taak worden niet geanonimiseerd, ook niet indien zij belanghebbende of verdachte zijn.

Artikel 10 Bijzondere situaties

 1. Indien personen ondanks de toegepaste anonimisering duidelijk herkenbaar blijven, kan de rechter, na een afweging tussen het private belang en het publieke belang, besluiten de uitspraak niet of in ingekorte vorm te publiceren. Een inkorting dient voor het publiek zichtbaar te zijn.
 2. Indien een persoon zich door publicatie van een uitspraak in zijn belangen voelt geschaad, kan hij zich tot het Hof van Justitie wenden met het verzoek de uitspraak te verwijderen. Het Hof besluit na een afweging van belangen.

Artikel 11 Citatie en publicatie

 1. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Selectie- en anonimiseringsbesluit Hof van Justitie’.
 2. Dit besluit wordt gepubliceerd op domeinnaam “rechtspraak.sr”.

Aldus in tweevoud opgemaakt en vastgesteld op 23 april 2018 door de waarnemend president van het Hof van Justitie van Suriname.

Authentieke versie