Toelichting


Op deze pagina vindt een toelichting voor het gebruik van de uitsprakendatabank. Achtereenvolgens worden behandeld:


SRU-nummer

Alle uitspraken in de databank zijn voorzien van een uniek nummer, dat nooit zal veranderen: het SRU-nummer. ‘SRU’ staat ‘Surinaamse Rechterlijke Uitspraken’.

Het SRU-nummer bestaat uit vier elementen:

 • De afkorting ‘SRU’, waardoor deze code altijd herkenbaar is;
 • De afkorting voor de instantie die de uitspraak heeft gedaan:
  • HvJ: Hof van Justitie;
  • K1: Kantongerecht Eerste Kanton;
  • K2: Kantongerecht Tweede Kanton;
  • K3: Kantongerecht Derde Kanton;
 • Het jaar waarin de uitspraak is gedaan;
 • Een volgnummer. Deze nummering start opnieuw voor elk jaar/gerecht.

De volgende SRU-nummers kunnen dus bijvoorbeeld bestaan:

 • SRU-HvJ-2018-1;
 • SRU-HvJ-2019-1;
 • SRU-K1-2019-1.

Het volgnummer wordt door de databank gegenereerd op basis van de invoer van de uitspraak in de databank; het zegt dus niets over wanneer (binnen het jaar) de uitspraak is gedaan.

Het wordt aangeraden om bij het aanhalen van een rechterlijke uitspraak altijd en alleen het SRU-nummer te gebruiken. Aan het SRU-nummer kan men immers direct zien door welke instantie en wanneer de uitspraak is gedaan. Bovendien weet men dan waar de uitspraak kan worden gevonden: alle uitspraken in deze databank hebben een SRU-nummer, en er zullen geen uitspraken uit de databank worden verwijderd.

Het SRU-nummer heeft geen enkele relatie met het zaaknummer. Het wordt afgeraden om het zaaknummer voor citeerdoeleinden te gebruiken. In één zaak kunnen meerdere uitspraken zijn gedaan, en van sommige uitspraken is het zaaknummer niet bekend.

Omdat het zaaknummer in het verleden wel veel is gebruikt voor verwijzingen, kan er in de databank wel op worden gezocht.


Eenvoudig zoeken

De databank heeft twee zoekmogelijkheden: eenvoudig zoeken en uitgebreid zoeken. Het zoekscherm voor Eenvoudig zoeken heeft slechts één zoekveld. U kunt er zoeken op SRU-nummer, maar ook op willekeurige woorden die in de tekst van de uitspraak voor moeten komen, bijvoorbeeld ‘zekerheidsstelling’.

Het resultaatscherm is hetzelfde als het resultaatscherm van Uitgebreid zoeken; het wordt verderop in deze toelichting besproken.


Uitgebreid zoeken

In het zoekformulier voor uitgebreid zoeken kunt u een zoekvraag meer precies formuleren. U kunt gebruik van één of meer van de zoekvelden.

SRU-nummer

In dit veld kunt u een SRU-nummer intikken of plakken. U zult merken dat alle SRU-nummers die voldoen aan wat u intikt, direct worden getoond. Hoe meer u typt, hoe kleiner deze lijst wordt. Om tijd te besparen hoeft u niet te beginnen met de letters ‘SRU’. U kunt ook beginnen met de instantie of het jaar. Zo is in onderstaande afbeelding gestart met het typen van ‘2018’:

U kunt het gezochte SRU-nummer aanklikken, en vervolgens op de knop Zoek drukken.

Instantie

Standaard wordt gezocht naar uitspraken van alle vier instanties; desgewenst kunt u hier de selectie beperken tot één of meer instanties.

Datum

U kunt uw selectie beperken tot een bepaalde tijdsperiode. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

 1. Allereerst kunt u kiezen of het moet gaan om de datum van de uitspraak of de datum van publicatie. Standaard is de uitspraakdatum geselecteerd, maar u kunt deze omzetten naar publicatiedatum.
  De publicatiedatum kan erg handig zijn om te onderzoeken of er sinds de vorige raadpleging nog uitspraken aan de databank zijn toegevoegd die voor u mogelijk interessant zijn.
 2. Vervolgens kunt u instellen of u wilt naar zoeken op een periode tussen twee data (de standaardinstelling), of naar uitspraken die op, voor, of na een bepaalde datum zijn gedaan. Kiest u een van de laatste drie opties, dan zal een van beide datumvelden verdwijnen.

Zaaknummer

Indien bekend, dan zijn zaaknummers in de databank opgenomen volgens de volgende schrijfwijze:

 • GR-12345
 • AR-2344
 • A-764

Waarbij het aantal cijfers kan verschillen. Net als bij het zoeken naar een SRU-nummer kunt u op een willekeurige plaats in het zaaknummer gaan typen: zaaknummers die voldoen aan de letters die u intypt, worden getoond.

Rechtsgebied

Alle uitspraken in de databank zijn ingedeeld in een van vier rechtsgebieden:

 • Civiel recht;
 • Strafrecht;
 • Ambtenarenrecht;
 • Burger-overheid.

U kunt uw zoekactie beperken door één of meer rechtsgebieden aan te klikken.

Tekst

U kunt natuurlijk ook zoeken op willekeurige woorden uit de tekst. Naast het veld waarin u de zoekwoorden kunt invoeren staat nog een keuzemenu. Standaard staat deze ingesteld op ‘uitspraak en inhoudsindicatie’. U kunt er ook voor kiezen om alleen in de uitspraak of alleen in de inhoudsindicatie te zoeken.


Resultaatscherm

Het resultaat van een zoekactie – in dit voorbeeld naar het woord ‘zekerheidsstelling’ – ziet er als volgt. De cijfers worden onder de afbeelding uitgelegd.

 1. Zoekresultaat
  Hier wordt weergegeven hoeveel uitspraken er met uw zoekopdracht zijn gevonden.
  Let op, er kunnen maximaal 500 resultaten worden getoond.
 2. Sorteervolgorde
  Standaard staat de sorteervolgorde op ‘relevantie’. Deze ‘relevantie’ wordt door de zoekmachine bepaald. Daarbij wordt onder meer gekeken naar hoe vaak het gezochte woord in de tekst voorkomt. U kunt de sorteervolgorde ook wijzigen in:
  – Datum publicatie (nieuwste boven);
  – Datum uitspraak (nieuwste boven);
  – Datum uitspraak (oudste boven).
 3. Filters voor instanties en rechtsgebied
  U kunt in het zoekformulier opgeven tot welke instantie en rechtsgebied u de zoekactie wilt beperken, maar u kunt dit filter ook achteraf toepassen. Achter elke instantie respectievelijk rechtsgebied kunt u zien hoeveel van de gevonden uitspraken tot de desbetreffende categorie behoren. Door deze aan te vinken zal de resultaatlijst worden verkleind.
  Het totaal van de categorieën is gelijk aan het getal boven aan de pagina.
 4. Filters voor uitspraakdatum en publicatiedatum
  U kunt ook filteren op uitspraak en publicatiedatum. Hierbij is het totaal der categorieën hoger dan het getal bovenaan de pagina, omdat de datumperiodes waaruit u kunt kiezen elkaar deels overlappen.
 5. Resultaatnummer
  Iedere uitspraak binnen de resultaatlijst heeft een nummer. ‘1’ staat altijd bovenaan, en als u de sorteervolgorde wijzigt, krijgt iedere uitspraak een ander nummer. Dit resultaatnummer is vooral bedoeld als geheugensteuntje bij het scrollen door de lijst.
  Teneinde de website snel te houden, worden er steeds tien resultaten per keer opgehaald. Zijn er meer dan tien uitspraken gevonden, dan ziet u onderaan de pagina de knop ‘Meer resultaten’. Als u daar op klikt worden de volgende (maximaal) tien uitspraken aan de resultaatlijst toegevoegd.
 6. SRU-nummer
  Iedere gevonden uitspraak in de resultaatlijst begint met het SRU-nummer. Het SRU-nummer is een link: wilt u naar de tekst van de uitspraak, dan moet u het aanklikken.
  U kunt het nummer ook gebruiken om zelf een hyperlink te maken: selecteer het nummer met de muis, kopieer, en plak het bijvoorbeeld in een Word-document of een e-mail. Het is dan direct een hyperlink naar deze uitspraak op Rechtspraak.sr.
 7. Metadata
  Hier staan alle ‘metadata’ van de uitspraak: de kenmerken of eigenschappen. Achtereenvolgens zijn dit:
  – Naam van de rechterlijke instantie;
  – Zaaknummer;
  – Uitspraakdatum;
  – Publicatiedatum;
  – Rechtsgebied;
  – Relaties: indien er andere uitspraken in de databank zitten waarmee deze uitspraak een processuele relatie heeft, dan zijn deze hier vermeld. Processuele relaties zijn bijvoorbeeld: eerste aanleg versus hoger beroep; tussenuitspraak versus einduitspraak. De relaties zijn altijd als SRU-nummer weergegeven en ze zijn aanklikbaar;
  – Inhoudsindicatie. De inhoudsindicatie is een korte tekst waarin de juridische of feitelijke inhoud van uitspraak wordt weergegeven. De tekst valt niet onder verantwoordelijkheid van de rechter, maar is geschreven door de redactie van deze databank of een tijdschrift, of is afkomstig uit onderwijsmateriaal van de SJSSN. De inhoudsindicatie kan bestaan uit een kleine samenvatting, enkele trefwoorden, aanduiding van relevante wetsartikelen en/of een letterlijk citaat van dictum of belangrijkste rechtsoverwegingen.
 8. Highlighting
  Woorden waarop u heeft gezocht, worden in de tekst gehighlight, zowel op de resultaatpagina als op de documentpagina.
  De highlights zijn een service aan de gebruiker en een ‘best effort’; ze weerspiegelen niet altijd 100% waarom een uitspraak is gevonden.
 9. Lees meer
  Indien de inhoudsindicatie langer is dan twee regels, wordt deze niet direct getoond. U kunt op ‘Lees meer’ klikken om de rest van de inhoudsindicatie te lezen. Desgewenst kunt u deze weer sluiten door op ‘Lees minder’ te klikken.
  Met ‘Lees meer’ gaat u dus niet naar de uitspraaktekst zelf, daartoe moet u op het SRU-nummer klikken.

Documentpagina

Nadat u op de resultaatpagina op het SRU-nummer hebt geklikt, komt u op de documentpagina. Hier vindt u de volledige tekst van de uitspraak.

De uitspraak is geanonimiseerd conform het Selectie- en anonimiseringsbesluit. Alle tot een persoon herleidbare gegevens zijn vervangen door een rolaanduiding tussen blokhaken, zoals [verdachte].

Voor het overige zijn de uitspraken tekstueel niet geredigeerd, mogelijk tik- of taalfouten zijn dus ook niet verbeterd. Wel is in veel gevallen de opmaak aangepast, dit om te komen tot een uniforme databank met prettig leesbare teksten. Stijlelementen die door de rechter met opzet zijn aangebracht, en die van belang zijn voor een goede interpretatie van de tekst (zoals vet- of schuinschrift, opsommingen) zijn zo goed als mogelijk overgenomen.

Op de documentpagina zijn nog enkele aanvullende functionaliteiten te vinden:

 1. Broodkruimelpad
  Het broodkruimelpad vindt u ook elders op de site. U kunt hiermee in één keer terugspringen naar bijvoorbeeld de resultaatlijst of het zoekscherm.
 2. SRU-nummer
  Ook hier vindt u weer het SRU-nummer. Omdat u op de documentpagina staat, is het niet aanklikbaar. U kunt het natuurlijk wel kopiëren.
 3. Wel u een dieplink maken naar deze uitspraak, dan kunt het adres in de browser kopiëren.
 4. U kunt de uitspraak ook printen, klik daartoe op het printer-icoontje.

Zoekmachine

Standaard zoekt de zoekmachine naar uitspraken waarin alle woorden voorkomen die u hebt opgegeven. Indien die uitspraken er niet zijn, worden de uitspraken weergegeven waarin minder dan alle opgegeven zoektermen voorkomen.

Daarnaast wordt standaard gezocht naar het volledige woord zoals opgegeven. Pas als er geen documenten bestaan met dat woord, zal worden gezocht naar woorden waarvan het opgegeven woord onderdeel uitmaakt. Voorbeeld: als u zoekt op ‘zekerheid’, zal ‘zekerheidsstelling’ niet worden gevonden, tenzij er geen uitspraken bestaan waarin het woord ‘zekerheid’ als zodanig voorkomt.

Er kunnen geen jokertekens worden gebruikt (zoals / of *), en er wordt ook niet gezocht op woordvariaties (met ‘noemen’ wordt dus niet meteen gezocht naar ‘noemt’ of ‘genoemd’).

Zoektermen moeten minstens drie karakters lang zijn.