Installatie mr. G. Paragsingh-Ramcharan tot procureur-generaal en mr. E. Rudge en mr. C. Klein-Jules tot rechters

25 augustus 2023

Tijdens een buitengewone openbare zitting op 23 augustus is mr. G. Paragsingh-Ramcharan geïnstalleerd tot procureur-generaal bij het Hof van Justitie, Verder zijn mr. E. Rudge en mr. C. Klein-Jules geïnstalleerd tot respectievelijk lid van het Hof van Justitie en lid-plaatsvervanger bij het Hof van Justitie.

Links: Mr. G. Paragsingh-Ramcharan tijdens haar installatierede. Rechts: Mr. E. Rudge

De president van het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks, benoemde in zijn toespraak de competenties die van eminent belang zijn voor de geïnstalleerden om hun werk naar eer en geweten te kunnen doen. ‘De procureur-generaal als vervolger en de rechters als rechtsprekers. Oefent U de gegeven bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit, indachtig de protocollen van uw professie, naar eer en geweten, met inachtneming van wet, recht en het rechtssysteem; stevig en krachtig, doch bedachtzaam, omgevingsbewust en naar de menselijke maat. Voor de collegae rechters bovendien onpartijdig en hoffelijk.’

De president van het Hof van Justitie, mr. I. Rasoelbaks brengt de felicitaties over aan de pas geïnstalleerden. Midden: mr. C. Valstein-Montnor

De procureur-generaal, mr. G. Paragsingh-Ramcharan, gaf in haar installatierede aan welke zaken het Openbaar Ministerie heeft kunnen realiseren in de afgelopen twee jaren dat zij in de functie waarnam. Zij beëindigde haar toespraak met het volgende, ‘Onze handelingen kunnen inderdaad ingrijpend zijn en beseffen wij ook wel dat wij niet een ieder tevreden kunnen stellen. De samenleving moet wel kunnen rekenen op een betrouwbaar Openbaar Ministerie dat zichtbaar en merkbaar is. En daar werken wij naar.’

Links: Mr. D. Sewratan. Rechts: Mr. C. Klein-Jules

Mr. Rudge gaf te kennen dat hij rekent op de nodige ondersteuning van alle actoren die betrokken zijn bij de rechtspleging. Hij sprak de hoop uit dat al deze betrokkenen hun werkzaamheden naar eer en geweten verrichtten ter ondersteuning van elkaar en realisering van het doel. ‘Het doel is gemeenschappelijk, namelijk een goed functionerende rechtstaat Suriname voor een ieder! Als het Hof van Justitie we want to bring justice to the people en daaraan wil ik mijn bijdrage blijven leveren,’ hiermee sloot hij zijn dankwoord af.

Mr. Klein heeft een woord van dank gericht aan een ieder die heeft bijgedragen aan haar benoeming en installatie. ‘Vertrouwen in het rechtssysteem is van onschatbare waarde en de rechtspraak speelt hierin een belangrijke rol . Ik ben mij dan ook ten volle bewust van de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die het rechterlijk ambt met zich meebrengt, immers de rechter neemt beslissingen die diep ingrijpen in het leven van mensen. Zoals van mij wordt verwacht, zal ik mij inzetten om het ambt met toewijding en eerlijkheid te vervullen’, gaf zij de aanwezigen mee tijdens haar dankwoord.

Op de voorgrond v.l.n.r.: De president van de Republiek Suriname ZE C. Santhoki, de vicepresident R. Brunswijk en de voorzitter van de Nationale Assemblee M. Bee. Rechtsachter: De minister van Justitie en Politie K. Amoksi

De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), legde tijdens haar toespraak de nadruk op de samenwerking binnen het rechtsbestel en hun respectieve doel; ‘De samenwerking tussen de beroepen en instituten binnen het rechtsbestel raakt elkaar op zovele wijzen. Ik zei het al: “two sides of the same coin”, allemaal met het doel onze rechtsstaat te bewaken, te dienen en te versterken. De Orde van Advocaten spreekt de hoop, neen, de verwachting uit dat met de installatie van deze functionarissen Suriname weer een stuk dichter bij dat doel is gekomen.’

Na afsluiting van de zitting werden de felicitaties overgebracht door de genodigden.

Toespraak president HVJ

Toespraak PG

Toespraak SOVA

Dankwoord mr. E. Rudge

Dankwoord mr. C. Klein-Jules