SRU-HvJ-1998-29

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer onbekend
  • Uitspraakdatum 06 mei 1998
  • Publicatiedatum 24 april 2019
  • Rechtsgebied Strafrecht
  • Inhoudsindicatie

    Niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie i.v.m. overlijden verdachte. Art. 95 Wetboek van Strafrecht: verval recht tot strafvordering.

Uitspraak

PRO JUSTITIA

IN NAAM VAN DE REPUBLIEK!

Vonnis 1998 no.

Het Hof van Justitie van Suriname;

Gezien de stukken van het geding, waaronder het in af­schri­ft overgelegde vonnis, door de Kantonrechter in het Tweede Kanton op 8 februari 1996 gewezen en uitgesproken tegen
[verdachte], geboren op [datum 1], van beroep schilder, geboren in [district], wonende aan [adres] te [district], gevangengehouden verdachte,

Gelet op het door de verdachte en de Vervolgingsambtenaar ingestelde hoger beroep;
Gehoord de vordering van het Openbaar Ministerie, ertoe strekkende hem in zijn vervolging niet-ontvankelijk te verkla­ren;
Gelet op het onderzoek in eerste aanleg en het niet afge­sloten onderzoek in hoger beroep;
Overwegende, ambtshalve dat blijkens een aan het Hof overgelegd uittreksel uit het register van overlijden van Paramaribo, door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand opgemaakt d.d. [datum 2], de ver­dach­te ten rechte geheten is [naam 1] in ­stede van [naam 2],­­­­­ aldaar op zeventien februari negentien­honderd acht en negentig -ongehuwd- is overleden; dat mitsdien ingevolge artikel 95 van het Wetboek van Stra­frecht in de onderhavige zaak het recht tot strafvordering is vervallen; dat dit meebrengt dat het Openbaar Ministerie niet-ontvan­kelijk dient te worden verklaard in zijn vervolging;

RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP:

Verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging.

Aldus gewezen door de heren: Mr. J.R. VON NIESEWAND, Vice-President, Mr. L.J. BUDHU LALL en Mr.A.A.HERMELIJN, le­den-plaatsvervanger, ­die dit vonnis hebben ondertekend en door de Vice-President uitgesproken ter openbare terechtzit­ting van het Hof van Jus­titie van WOEN­SDAG 6 MEI 1998, ­in te­genwoor­digheid van Mr. M. TEDJOE, fungerend-Griffier.