SRU-K1-2003-4

  • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
  • Zaaknummer AR-030754
  • Uitspraakdatum 04 maart 2003
  • Publicatiedatum 07 juni 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Gehuwde verzoeker eist aanvulling van het Register van de Burgerlijke Stand middels een akte van erkenning door verzoeker van zijn staande het huwelijk bij een andere vrouw, dan zijn echtgenote verwekt kind.
    Kantonrechter: “artikel 336 lid l sub f BW (erkenningsverbod) moet buiten toepassing blijven, omdat die bepaling in strijd is met artikel 17 van het BuPo-verdrag en artikel 17 van het Inter-Amerikaans Verdrag inzake mensenrechten; verdragen waar Suriname partij bij is.”

Uitspraak

KANTONRECHTER EERSTE KANTON
4 maart 2003
A.R. no. 030754

Wij Kantonrechter in het Eerste Kanton,

Gelezen het door [verzoeker], wonende aan [adres] te [district], voor wie als gemachtigde optreedt Mr.J.Kraag, ter griffie van het Kantongerecht ingediende verzoekschrift d.d. 18 februari 2003;

Gezien de daarbij door verzoeker overgelegde bescheiden, waaronder:

een copie geboorte-akte [nummer 1], uitgegeven door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand d.d. 16 november 2002, waaruit blijkt dat op maandag [datum] te Paramaribo uit [persoon 1] is geboren een kind van het mannelijk geslacht aan welk kind de voornaam [naam] gegeven is;

een copie overlijdens-akte [nummer 2], uitgegeven door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand d.d. 7 november 2002, waaruit blijkt dat op 21 oktober 2002 te Paramaribo is overleden [persoon 1];

een copie beschikking van de kantonrechter in het Tweede Kanton AR no 024577, d.d. 8 november 2002, waaruit blijkt, voorzover van belang, dat over hogergenoemd kind verzoeker tot voogd is benoemd;

gelegaliseerde verklaringen van [namen], respectievelijk d.d. 20 maart 2003 en 6 maart 2003, zakelijk inhoudende dat zij geen bezwaar hebben tegen inwilliging van het verzoek van verzoeker;

Gehoord verzoeker en diens echtgenote ter raadkamer d.d. 4 maart 2003, die, voorzover van belang en zakelijk weergegeven hebben verklaard dat verzoeker de verwekker en dus de biologische vader is van [naam – variant]; deze verklaringen zijn opgenomen in een daartoe opgemaakt procesverbaal waarvan de inhoud als hier herhaald en geinsereerd dient te worden beschouwd;

Overwegende, dat voorzover van belang en zakelijk weergegeven hieronder uitgegaan zal worden van de navolgende feiten en omstandigheden:
verzoeker is op 28 maart 1968 -gehuwd met [persoon 2], uit welk huwelijk 3 kinderen zijn geboren, thans allen meerderjarig;
verzoeker heeft tijdens dit huwelijk een kind verwekt bij [naam], welk kind op [datum 1] is geboren, luisterende naar de naam [naam];
kort na de geboorte van [naam] is de moeder overleden en is [naam] met instemming van de echtgenote opgenomen in het gezin van verzoeker;
op 8 november 2002 is verzoeker bij beschikking tot voogd benoemd over [naam];
verzoekers echtgenote noch diens uit het huwelijk geboren kinderen hebben bezwaar tegen inwilliging van het verzoek van verzoeker;

Overwegende, dat verzoeker bij gemeld verzoekschrift, op gronden daarin vermeld, heeft gevorderd dat bij beschikking de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Paramaribo zal worden gelast, het Register van de Burgerlijke Stand van Paramaribo aan te vullen met een akte houdende erkenning door verzoeker van de op [datum 1] te Paramaribo geboren [naam – variant] en dat deze erkenning zal worden aangetekend op de geboorte-akte van voornoemde minderjarige;

Overwegende, dat Wij uit de stellingen van verzoeker afleiden dat hij dit verzoek heeft gedaan, aangezien hij van mening is dat het op voorhand uitgesloten is dat de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Paramaribo vanwege het op grond van artikel 336 lid l sub f van het Burgerlijk Wetboek bestaande beletsel – inhoudende dat de erkenning gedaan door een gehuwde man nietig is – zijn medewerking zal verlenen tot het verlijden van een dergelijke akte alsmede daarvan aantekening te houden in de daartoe bestemde registers van de Burgerlijke Stand; dit terwijl voormeld wetsartikel in strijd is met verdragsbepalingen, w.o. artikel 17 leden l en 5 van het – kort gezegd – BUPO-verdrag weshalve voormelde bepaling ingevolge artikel 106 van de Grondwet, buiten toepassing dient te blijven in casu; genoemde wettelijke bepaling als de verdragsbepalingen, naar hun inhoud genomen bescherming plegen te bieden aan (in ruimere zin ) het gezinsleven (family life), elk op hun wijze, waarbij aangetekend dient te worden dat artikel 17 lid l jo lid 5 van het Inter-Amerikaans verdrag verder gaat door ook de zgn. buitenechtelijke kinderen (hetzij van de man, hetzij van de vrouw) onder die bescherming te betrekken met een family-lifebepaling en een non-discriminatiebepaling, terwijl artikel 336 lid l sub f van het Surinaams burgerlijk Wetboek het buitenechtelijke kind van de man zonder meer “in de kou laat”; dit ter bescherming van de familierechtelijke rechtsbetrekkingen tussen de man en diens echtelijk gezin;

Overwegende, dat naar Ons oordeel de relatie van verzoeker als biologische vader van [naam] een relatie is welke ingevolge gemelde verdragsbepaling aanspraak geeft aan zowel .verzoeker, als aan [naam], deze relatie in beginsel te doen erkennen als familierechtelijke rechtsbetrekking (family life);

Overwegende, dat nu gemelde wettelijke bepaling als een regeling van lagere orde ten opzichte van het verdrag als regel van hogere orde in de Surinaamse rechtssfeer, voormelde aanspraak ongeclausuleerd in de weg staat, terwijl wel degelijk omstandigheden denkbaar zijn – zoals in onderhavig geval in de eerste overweging van deze beschikking is verwoord -welke bij afweging van de in geding zijnde belangen tussen enerzijds de familierechtelijke relatie van verzoeker en [naam] en de familierechtelijke relatie van verzoeker, diens echtgenote en de uit het huwelijk geboren kinderen anderzijds, voldoende aanleiding geven het erkenningsverbod niet in alle gestrengheid toe te passen, dit erkenningsverbod zoals neergelegd in voormeld wettelijke bepaling, inzoverre, voor dit geval buiten toepassing zal dienen te blijven als (onder de omstandigheden van dit geval) te zijn strijdig met de aanspraken welke gemelde bepaling van het verdrag pleegt te waarborgen tussen verzoeker en zijn biologisch kind over en weer;

Overwegende, dat Ons uit het verhoor ter raadkamer van de echtgenote van verzoeker en de verklaringen van diens echtelijke kinderen voorts niet is gebleken van enig belang, van dien aard, welke het belang en de aanspraak van verzoeker op family-life met [naam] in de weg zouden staan;
integendeel, hebben zij als meest belanghebbenden in dit kader blijk gegeven niet afwijzend te staan tegenover die family-life;

Overwegende, dat Wij derhalve onder toepassing van artikel 106 van de Grondwet het verzoek zullen honoreren;

BESCHIKKENDE

Gelasten de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Paramaribo, het daartoe bestemde register van de Burgerlijke Stand van Paramaribo aan te vullen met een akte houdende erkenning door verzoeker van het op [datum 1] te Paramaribo geboren kind [naam – variant] en voorts deze erkenning aan te tekenen op de geboorte akte van genoemd kind;

Aldus gegeven te Paramaribo, op heden 4 maart 2003, door de Kantonrechter- Plaatsvervanger in het Eerste Kanton, Mr. I.H.M.H. Rasoelbaks in tegenwoordigheid van de Fungerend Griffier mr.S.K. Simbhoedatpanday.