UNIT FAMILIE

HVJ 130

BEKENDMAKING

 

Paramaribo, 21 december 2023

De Griffier der Kantongerechten maakt hierbij bekend dat met ingang van 2 januari 2024 het aanbieden van verzoekschriften tot echtscheiding slechts mogelijk zal zijn volgens afspraak. Een ieder die aan de kantonrechter het verzoek tot echtscheiding wenst aan te bieden, zal zulks kunnen doen op een vooraf vastgestelde datum en tijdstip.

Het maken van een afspraak is vanaf heden mogelijk en wel op de volgende wijze:

 • Via email op het emailadres: echtscheidingen.familie@gmail.com
 • Telefonisch via het kantoornummer: 470300 toestel 222 en 224
 • Via een appbericht op het App no. 08765267.

Tevens bestaat de mogelijkheid om zich op elke werkdag fysiek te melden bij de balie van Unit Familie op de Griffie der Kantongerechten Civiele Zaken, aan de Grote Combéweg no. 2, voor het maken van een afspraak.

Wij doen een dringend beroep op u om bij het aanbieden van uw verzoek erop te letten dat u alle benodigde documenten bij u heeft om stagnatie te voorkomen. Het betreft de volgende documenten:

 • 4x verzoekschriften;
 • Afschrift huwelijksakte of het bewijs van huwelijksvoltrekking , origineel en 2x copy;
 • 3x Copy familieboek (alle beschreven bladen) en in geval er geen kinderen zijn een copy van het eerste onbeschreven blad;
 • Geboorteakte(n) minderjarige(n), origineel en 2x copy;
 • 3x copy Akte huwelijkse voorwaarden, indien partijen onder huwelijkse voorwaarden met elkaar zijn gehuwd;
 • Kwitantie vastrecht op de rekeningnummers: Hakrinbank 920536, VCB 122560090, DSB 1844784 en GODO 12050041002

De Griffier der Kantongerechten,

Mr. S. Simboedatpanday


HVJ 116

BEKENDMAKING

 

Paramaribo, 25 april 2023

Namens de coördinator van de Unit Familie, mr. S.S.S. Wijnhard, deel ik u mede dat met ingang van 02 mei 2023 de volgende wijzigingen in voormelde unit zullen worden doorgevoerd.

A. De zittingen echtscheiding/scheiding en deling/wijziging huwelijksgoederengemeenschap/opheffing huwelijkse gemeenschap/ huwelijkse voorwaarden die gehouden worden op elke 3e en 4e maandag van de maand:

Op deze zittingen zal het met ingang van voormelde datum niet meer mogelijk zijn om digitaal te procederen. Evenmin zullen de conclusies voorafgaand aan de zitting of daarna in de dropbox kunnen worden geplaatst. De zittingen zullen van oudsher volledig fysiek worden gehouden, wat betekent dat ook het concluderen van eis, het stellen voor een der procespartijen alsook de verzoeken tot uitstel op de zitting dienen plaats te vinden.

B. De aanbieding van echtscheidingsverzoeken.

Eveneens per voormelde datum zal het voor procesgemachtigden niet langer mogelijk zijn om via e-mail een afspraak te maken voor hun clienten teneinde hun verzoek tot echtscheiding aan de kantonrechter aan te bieden. De justitiabelen kunnen zoals gebruikelijk elke 1e, 2e, 3e en 4e donderdag van de maand tussen 08.30 en 12.00 uur hun echtscheidingsverzoekschriften met bijbehorende bijlagen aan de kantonrechter aanbieden.

C. Extra Judicieel en Burgerlijke Stand

Ook op deze zitting zal het niet meer mogelijk zijn om via e-mail te procederen en conclusies in de dropbox te deponeren. Alle proceshandelingen dienen fysiek op de zitting te worden verricht.

D. Aanbieding van exploiten van oproeping

Het droppen van exploiten in de dropbox is met ingang van 02 mei 2023 ook niet langer mogelijk. De exploiten dienen aan de balie van de Unit Familie in hard copy te worden afgegeven. De afgifte van exploiten is mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur op de laatste werkdag voorafgaand aan de zitting.

Bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd, omdat er thans geen noodzaak meer bestaat om digitaal te procederen. Voorts, wordt met deze wijzigingen de werkdruk van de griffier enigzins verlicht.

Met de ervaringen die in de achter ons liggende periode zijn opgedaan, zal de mogelijkheid worden bekeken om in de toekomst een vergelijkbare wijze van procederen mogelijk te maken.

Voor informatie of eventuele onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de Substituut – Griffier, mr. S. P. Andea op het telefoonnummer 470300 toestelno. 250 en het mobiele nummer 08741258.

 

De coördinator van de Unit Familie,

Namens deze,

Mr. S. P. Andea

(Substituut – Griffier)


HVJ 95

BEKENDMAKING

Unit Familie inzake echtscheidingsaanbiedingen

 

Paramaribo, 7 juli 2022

Met verwijzing naar onze bekendmaking van 15 november 2021 terzake de echtscheidingsaanbiedingen brengen wij onder uw aandacht dat er met ingang van 1 oktober 2022 een wijziging zal optreden in de dagen waarop echtscheidingsstukken kunnen worden aangeboden.

In de maand november 2021 was het aantal aanbiedingsdagen uitgebreid met twee dagen, namelijk de 1e en de 3e woensdag van de maand. De reden hiertoe was het beperkt aantal mensen dat het gebouw mocht betreden per zitting vanwege de Covidmaatregelen, waardoor er een menigtevorming ontstond voor het gerechtsgebouw.

Nu de covidmaatregelen zijn teruggebracht zullen er met ingang van 1 oktober 2022 geen aanbiedingenzittingen meer worden gehouden op de 1e en 3e woensdag.

Met ingang van 1 oktober 2022 kunnen de echtscheidingsstukken worden aangeboden op de 1e, 2e, 3e, en 4e donderdag.

Op de 1e, 2e, 3e en 4e donderdag worden de zittingstijden gehandhaafd. De zitting begint om 08.30 uur en de echtscheidingsstukken kunnen worden aangeboden tot 12.00 uur.

De mogelijkheid van advocaten om voor hun cliënten afspraken te maken voor het aanbieden van echtscheidingstukken, blijft gehandhaafd.

Voor nadere informatie omtrent deze wijziging kan contact opgenomen worden met de griffie der kantongerechten, de unit familie op het nummer 08741258.

Wij verzoeken u met het voorgaande rekening te houden.

De waarnemend griffier der Kantongerechten,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday


HVJ 90

BEKENDMAKING

UNIT FAMILIE

 

UITGESTELDE ZAKEN EXTRA JUDICIELE ZITTING D.D. 25 JANUARI 2022

 

Paramaribo, 19 januari 2022

 

Middels deze wordt onder de aandacht gebracht dat de uitgestelde zaken van de Extra Judiciële zitting van dinsdag 25 januari 2022, wegens bijzondere omstandigheden ambtshalve worden uitgesteld naar een nader te bepalen datum.

De uitspraken, nieuwe zaken en het overleggen van stukken (dropbox 2 en per e-mail) vinden normaal voortgang.

Eventuele vragen kunnen gemaild worden naar het e-mailadres: unit.familie@gmail.com

mr. D. Bandhoe

Kantonrechter in het Eerste Kanton

namens deze,

R.V. Chirill, LL.M.

Fungerend Griffier


HVJ 86

BEKENDMAKING

Unit Familie

 

Paramaribo, 22 november 2021

Middels deze wordt onder de aandacht gebracht dat de Unit Familie thans te bereiken is op het telefoonnummer 8741258. Het nummer 8903305 is vanaf heden niet meer bij vermelde unit in gebruik.

De coördinator van de Unit Familie,

Namens deze,

Mr. S.P. Andea,

Substituut Griffier


HVJ 85

 

Bekendmaking Unit Familie inzake echtscheidingsaanbiedingen

 

 

Paramaribo, 15 november 2021

 

Naar aanleiding van de veelheid aan echtscheidingsaanbiedingen brengen wij onder uw aandacht dat wij de dagen dat echtscheidingsstukken kunnen worden aangeboden hebben verruimd met twee dagen, namelijk de 1e en de 3e woensdag.

 

Vanaf woensdag 17 november 2021 zal het derhalve mogelijk zijn om echtscheidingsstukken aan te bieden op de 1e, 2e, 3e, en 4e donderdag en de 1e en de 3e woensdag.

 

Op de 1e en de 3e woensdag begint de zitting eveneens om 08.30 uur. De echtscheidingsstukken kunnen worden aangeboden tot 12.00 uur.

 

Teneinde menigtevorming te voorkomen zal aan personen die zich aanmelden voor het aanbieden van echtscheidingsstukken een nummer verstrekt worden.

 

De mogelijkheid van advocaten om voor hun cliënten afspraken te maken voor het aanbieden van echtscheidingstukken op de 1e 2e 3e en 4e donderdag van de maand, blijft gehandhaafd.

 

De kantonrechter belast met de aanbiedingen op de 1e en de 3e woensdag is mr. A. C. Johanns. Voor nadere informatie omtrent deze uitbreiding kan contact opgenomen worden met griffier mr. M. Wesenhagen op het telefoonnummer 470300, toestel 258 en 281.

 

Voor nadere informatie omtrent deze uitbreiding kan contact opgenomen worden met de griffie der kantongerechten, de unit familie op het nummer 08741258.

 

Wij verzoeken u met het voorgaande rekening te houden.

De waarnemend griffier der Kantongerechten,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday


 

HVJ 75

BEKENDMAKING UNIT FAMILIE

Mededeling in verband met de voortgang van de zittingen van de Unit Familie per 21 juni 2021

 

Paramaribo, 21 juni 2021

Alle zittingen op de Unit Familie vinden normaal voortgang volgens de vooraf geplande data en tijdstippen / tijdsintervallen.

Vorderingen en verzoeken worden op de normale wijze op de Griffie ingediend.

Aanbieding echtscheiding (gehouden op de 1e, 2e, 3e, en 4e donderdag van de maand) vinden als volgt plaats:

 1. Tussen 07.00 uur – 10:15 uur worden maximaal tien nummers verstrekt aan justitiabelen die zich met hun verzoekschriften aanmelden voor de aanbieding. Deze verzoekschriften alsmede de zaken die op de rol staan voor de verzoeningscomparitie en waarvan de tijdstippen voor behandeling vooraf zijn bepaald tussen 8.30 en 10.15, zullen worden behandeld tussen 8.30 uur – 10:15 uur.

 

 1. Advocaten hebben de mogelijkheid om via de e-mail unit.familie@gmail.com maximaal 10 afspraken per zittingsdag te maken voor het doen aanbieden van verzoekschriften door hun cliënten. Deze verzoekschriften alsmede de zaken die op de rol staan voor de verzoeningscomparitie en waarvan de tijdstippen voor behandeling vooraf zijn bepaald tussen 10.30 en 11.45, zullen worden behandeld tussen 10.30 en 12.00 uur.

 

Ten overvloede wordt erop gewezen dat slechts op de volgende zittingen van de Unit Familie behalve mondeling, ook digitaal wordt geprocedeerd:

– zitting Echtscheiding / Scheiding en Deling

– zitting Extrajudicieel

– zitting Burgerlijke Stand

Ten aanzien van alle overige zittingen van de Unit Familie wordt mondeling geprocedeerd en dus niet digitaal.

voor nadere informatie kan in contact getreden worden met:

Unit familie

 • telefoon: 470300 toestel 260 en 258
 • mobiel: 8903305
 • e-mail: unit.familie@gmail.com mr. S. Andea, bij afwezigheid mr. Mr. S. Simbhoedatpanday telefoon 470300 toestel 274

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

De Griffier der Kantongerechten Civiele Zaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday

namens de coördinator van de Unit Familie, Mr. S.S.S. Wijnhard


HVJ-65

BEKENDMAKING UNIT FAMILIE

Mededeling in verband met de zittingen van de Unit Familie voor de periode 24 mei t/m 18 juni 2021

 

Paramaribo 25 mei 2021

Middels deze wordt onder de aandacht gebracht dat de zaken op de volgende zittingen als volgt worden uitgesteld:

Gezag overig (ontzettingen, ontheffingen, adoptie, betwisting/toestemming erkenning, ontkenning wettigheid onder curatele stelling, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling en alimentatie)

(reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e maandag van de maand):

 • van 14 juni naar 16 augustus 2021.

Voogdijvoorziening na echtscheiding (reguliere zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e en 3e en 4e dinsdag van de maand):

 • van 25 mei naar 27 juli 2021
 • van 1 juni naar 29 juni 2021
 • van 8 juni naar 17 augustus 2021
 • van 15 juni naar 3 augustus 2021

Voogdij natuurlijke kinderen/omgangsregeling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e woensdag van de maand):

 • van 26 mei naar 23 juni 2021
 • van 9 juni naar 14 juli 2021

Aanbieding echtscheiding/ verzoeningscomparitie (zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e, 3e, en 4e donderdag van de maand:

 • van 27 mei naar 22 juni 2021
 • van 3 juni naar 5 augustus 2021
 • van 10 juni naar 12 augustus 2021
 • van 17 juni 2021 naar 7 oktober 2021

Beschermingsbevelen:

Verzoeken tot beschermingsbevelen worden op de normale wijze op de Griffie ingediend. Na screening zullen alleen zaken met uiterste urgentie in behandeling worden genomen.

De niet- urgente zaken worden volgens onderstaand schema uitgesteld:

 • van 26 mei naar 23 juni 2021
 • van 31 mei naar 30 juni 2021
 • van 2 juni naar 28 juni 2021
 • van 7 juni naar 23 juni 2021
 • van 9 juni naar 19 juli 2021
 • van 14 juni naar 28 juni 2021
 • van 16 juni naar 14 juli 2021

Voor alle overige familiezaken geldt dat t/m 18 juni 2021 alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen. Alleen zaken die vergezeld gaan van een begeleidend schrijven waarin de urgentie is uiteengezet kunnen worden gemaild. Na de screening zal gelegenheid worden geboden om deze zaken in te dienen.

Extrajudicieel

(Openbare verkoop scheepsverklaringen, wijziging/ benoeming notaris, benoeming/ ontslag bestuursleden, benoeming/ontslag curators, benoeming scheidslieden, zuivering hypotheken, benoeming/beëdiging makelaars /taxateurs, zwarigheden, faillissementen, rechtsvermoeden van overlijden, onderhandse verkopen, rangregeling, exequatur, verzegeling/ontzegeling, onbeheerde nalatenschappen)

De zittingen worden gehouden op elke 4e dinsdag van de maand

Burgerlijke stand

De zittingen worden gehouden op elke 4e dinsdag van de maand

 • van 25 mei naar 22 juni 2021

Voor alle extrajudiciële/burgerlijke stand zaken geldt dat tot en met 18 juni 2021 alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen. Alleen zaken die vergezeld gaan van een begeleidend schrijven waarin de urgentie is uiteengezet kunnen worden gemaild. Na de screening zal gelegenheid worden geboden om deze zaken in te dienen.

Voor nadere informatie kan in contact getreden worden met:

Unit familie

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

De coördinator van de Unit Familie,

Mr. S.S.S. Wijnhard


HVJ-63

BEKENDMAKING

 

AANGEPASTE DIENSTVERLENING CIVIELE SECTOR

HOF VAN JUSTITIE

 

Paramaribo, 21 mei 2021

Met het oog op de recente ontwikkelingen rondom de Covid-19 situatie, wordt de dienstverlening van de civiele sector van het Hof van Justitie met ingang van maandag 24 mei 2021 tot nadere berichten, als volgt aangepast:

Dienstverlening op het Kantongerecht Civiele Zaken aan de Grote Combé weg no. 2
 
I. Indienen van exploten en spoedverzoekschriften en aantekenen van appèl in civiele zaken

Uitsluitend de volgende documenten worden in ontvangst genomen:

 1. Oproepingsexploten voor nieuwe zaken
 2. Verzoekschriften voor bijzonder spoedeisende kortgedingen en spoedeisende familie/voogdijzaken
 3. Conclusies in bijzonder spoedeisende kortgedingen op basis van vastgestelde afconcludeerschema’s
 4. Aanvragen voor beschermingsbevelen
 5. Documenten betreffende appèl aantekening
 6. Vanwaardeverklaringsprocedures en zeer urgente beslagverzoeken kunnen worden ingediend. Het resultaat van het beslagverzoek (zowel de af- als de toewijzing) en een eventuele bedenking zal via e-mail aan de belanghebbende(n) worden bekendgemaakt.

Verzoekschriften voor het aanhangig maken van alle overige civiele procedures, worden tot nader order niet in ontvangst genomen.

II. Zittingen in civiele zaken
 1. Nieuwe kortgedingen die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen op die zittingen afgeroepen worden. Overige zaken (uitgestelde zaken en zaken die staan voor uitspraak) op de kortgedingrollen worden ambtshalve uitgesteld. Alle reeds geplande comparitiezittingen in kort geding worden aangehouden.
 2. Zaken op de handelsrol (inclusief comparitie en enquête) worden ambtshalve uitgesteld in die stand. Slechts de nieuwe zaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, en zaken die voor nieuwe rechtsdag staan zullen op die zittingen afgeroepen worden.
 3. Echtscheidingszaken, voogdijzaken en andere familiezaken zullen in dezelfde stand worden aangehouden, met uitzondering van de nieuwe zaken. De nieuwe zaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen op die zittingen worden afgeroepen. Spoedeisende beschermingsbevelen zullen wel in behandeling worden genomen.
 4. Voor nadere informatie met betrekking tot uitsteldata van de verschillende zittingen moet contact worden opgenomen met de respectieve units.
III. Vonnissen en beschikkingen

Slechts echtscheidingsvonnissen, gegeven beschermingsbevelen, bijzondere spoedvonnissen en spoedbeschikkingen zullen worden verstrekt.

Voor nadere informatie kan in contact getreden worden met de verschillende units:

unit kort geding

unit familie

unit handel

 • telefoon: 470300 toestel 276 of 258
 • mobiel: 8438350
 • unithandel.rechtsingang.beslagen@gmail.com(dit adres geldt wanneer een nieuwe zaak is ingediend. Het is voor berichten betreffende rechtsingang verlening, het stellen en concluderen van eis, het resultaat van een verzoek voor beslaglegging, bedenkingen bij beslagverzoeken, melding over beslagverhoren).
 • unithandel.uitgestelde.zaken@gmail.com(dit adres is voor digitale conclusiewisseling. Het is voor berichten betreffende de rol uitgestelde zaken. De conclusies vanaf het antwoord: conclusie van repliek, dupliek, uitlating na productie).
 • unithandel.comparities.enquetes@gmail.com(dit adres geldt vanaf in de zaak een comparitie van partijen of enquête is gelast. Het is voor berichten betreffende de comparitie- en enquêterollen, de data waarop de zaak op de rol komt, verzoeken voor uitstel en een conclusie na een comparitie of enquête).
 • unithandel.uitspraken@gmail.com(dit adres geldt vanaf het moment dat partijen zijn uitgeconcludeerd en de zaak in staat van wijzen is. Het is voor berichten betreffende de uitsprakenrol).
 • unithandel.openbare.verkoop@gmail.comvoor zaken betreffende de openbare verkooprol.
Dienstverlening op het Hof van Justitie aan het Onafhankelijkheidsplein no. 4

 

Ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep

De behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep, wordt als volgt uitgesteld:

De zitting van 4 juni 2021 (inclusief de ambtenarenverhoren), wordt uitgesteld. Voor nadere informatie met betrekking tot uitsteldata, moet contact worden opgenomen met de administratie van de unit hof civiel. De nieuwe zaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen wel op die zittingen worden afgeroepen. Indien vanwege een bijzonder spoedeisend belang een zaak wel zal worden behandeld, dan zal vanuit de griffie bericht worden gezonden naar partijen cq. hun gemachtigde. Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit hof civiel op het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com

N.B. De aangepaste dienstverlening heeft tot doel de aanloop van personen in de gerechtsgebouwen tot een minimum te beperken en zo de overdracht van het virus te voorkomen. Op alle belanghebbenden wordt een beroep gedaan om de instructies die telefonisch, via de e-mail en ter plekke zullen worden verstrekt door de medewerkers van de rechterlijke organisatie, stipt op te volgen. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ 61

Bekendmaking

Mededeling voor de Advocaten en overige belanghebbenden in verband met:

de echtscheidings- en scheiding- en delingen rolzitting

(die regulier op de vierde maandag wordt gehouden)

 

Paramaribo, 19 februari 2021

Teneinde menigte vorming voor het gebouw te voorkomen zijn tot nader order de volgende maatregelen getroffen:

Het opsplitsen van de zitting

De rolzitting wordt met ingang van april 2021 opgesplitst in twee zittingen, op de derde en de vierde maandag van de maand:
Op de derde maandag : vanaf 19 april 2021: de uitspraken en uitgestelde zaken

Op de vierde maandag: vanaf 26 april 2021: de nieuwe zaken

Voor zaken die al eerder waren geplaatst op de vierde maandag geldt dat die gewoon zullen worden behandeld.

Het digitaal procederen:

Met verwijzing naar de eerdere berichtgeving hieromtrent van 17 april 2020 waarin richtlijnen zijn opgenomen omtrent het digitaal concluderen op deze rolzitting gelden met ingang van 1 maart 2021 de volgende richtlijnen:

 • Het voor eis concluderen dient door de advocaten of gemachtigden zoveel als mogelijk digitaal te geschieden.
 • Degene die zich wenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook zoveel als mogelijk digitaal te doen.
 • Het concluderen van eis(of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk op de vrijdag voor de zittingsdag om 13.00 uur te geschieden; op een eerder tijdstip of een eerdere dag is ook mogelijk.
 • Zowel het digitaal concluderen van eis als het “stellen”, evenals andere correspondentie voor deze zitting vindt plaats onder vermelding als onderwerp van het emailbericht van: de datum van de zitting, het woord “scheiding” en het AR nummer en de naam of namen van de partijen waarvoor men opkomt (bijvoorbeeld: 23 maart 2021/ scheiding/18-2345/ naam partijen). Tevens dient men een kopie van dat bericht te verzenden naar de (gemachtigde van de) eiser(s).
 • Aan de advocaten zal een emailbericht gestuurd worden waarin de ontvangst van de conclusie van eis of het stellen of andere berichten wordt bevestigd door de griffier.
 • Alle e-mail correspondentie als hierboven dient te worden verzonden naar: unit.familie@gmail.com.
 • Conclusies die via de mail worden verzonden dienen in de dropbox op het civiel kanton te worden gedeponeerd op uiterlijk de zittingsdag zelf om 14.00 uur des namiddags;
 • De conclusies die niet via de mail zijn verzonden op uiterlijk de vrijdag voor de zittingsdag om 13.00 uur, kunnen op de zitting worden overhandigd;
 • Ten overvloede wordt opgemerkt dat voor de andere zittingen in de familie unit geldt dat niet digitaal wordt geprocedeerd.

HVJ-59

BEKENDMAKING

UNIT FAMILIE

 

Paramaribo, 2 januari 2021

In verband met de door de overheid verscherpte Covid-19 maatregelen, geldt het volgende:

Rol Aanbieding/Verzoeningscomparitie

 

Zitting:

Donderdag 7 januari 2021

Donderdag 14 januari 2021

Donderdag 21 januari 2021

Donderdag 28 januari 2021

 1. Tussen 07.00 uur – 10:15 uur worden maximaal tien nummers verstrekt aan justitiabelen die zich met hun verzoekschriften aanmelden voor de aanbieding. Deze verzoekschriften alsmede de zaken die op de rol staan voor de verzoeningscomparitie en waarvan de tijdstippen voor behandeling vooraf zijn bepaald tussen 8.30 en 10.15, zullen worden behandeld tussen 8.30 uur – 10:15 uur.

 

 1. Advocaten hebben de mogelijkheid om via de unit.familie@gmail.com maximaal 10 afspraken per zittingsdag te maken voor het doen aanbieden van verzoekschriften door hun cliënten. Deze verzoekschriften alsmede de zaken die op de rol staan voor de verzoeningscomparitie en waarvan de tijdstippen voor behandeling vooraf zijn bepaald tussen 10.30 en 11.45 zullen worden behandeld tussen 10.30 en 12.00 uur.
 
Beschermingsbevelen

Tot en met 31 januari 2021 zullen alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

 
Overige zittingen

De overige voor de maand januari 2021 geplande zittingen van de Unit Familie blijven vooralsnog ongewijzigd.

De coördinator van de Unit Familie,

mr. S.S.S. Wijnhard

 


HVJ-35

Bekendmaking Unit Familie

Mededeling in verband met de zittingen van de Unit Familie voor de periode 16 juni 2020 tot en met 30 juni 2020

 

Paramaribo, 15 juni 2020

De zittingen worden als volgt uitgesteld:

Echtscheiding/ scheiding en deling zitting (reguliere zitting die wordt gehouden op de 4e maandag van de maand):

 • Van 22 juni 2020 naar 6 juli 2020;

Voogdijvoorziening na echtscheiding (reguliere zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e en 3e en 4e dinsdag van de maand):

 • Van 23 juni 2020 naar 28 juli 2020;

Voogdij natuurlijke kinderen/omgangsregeling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e woensdag van de maand):

 • Van 24 juni 2020 naar 12 augustus 2020;

Gezag overig (ontzettingen, ontheffingen, adoptie, betwisting/toestemming erkenning, ontkenning wettigheid onder curatele stelling, uithuisplaatsing, onder toezichtstelling en alimentatie (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e maandag van de maand:

 • Van 22 juni 2020 naar 12 oktober 2020;

Aanbieding echtscheiding / verzoeningscomparitie (de zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e, 3e, en 4e donderdag van de maand:

 • Van 18 juni 2020 naar 13 augustus 2020;
 • Van 25 juni 2020 naar 13 augustus 2020.

Burgerlijke stand extra Judicieel (de zitting die wordt gehouden op de 2e woensdag van de maand;

 • Uitstel van de zitting van 24 juni 2020 naar 28 juli 2020 blijft gehandhaafd.

Beschermingsbevelen:

 • Tot en met 15 juli 2020 zullen alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

Voor alle andere familiezaken geldt eveneens dat tot en met 15 juli 2020 alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-24

Bekendmaking

Uitstel zittingen Unit Familie

 

Paramaribo, 3 juni 2020

Vanwege de verscherpte covid-19 maatregelen, die op 02 juni 2020 zijn ingegaan worden de zittingen van de familiesector nader als volgt uitgesteld.

Voogdijvoorziening na echtscheiding (reguliere zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e en 3e en 4e dinsdag van de maand):

 • Van 2 juni 2020 naar 21 juli 2020;
 • Van 9 juni 2020 naar 28 juli 2020;
 • Van 16 juni 2020 naar 21 juli 2020.

Voogdij natuurlijke kinderen/omgangsregeling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e woensdag van de maand):

 • Van 10 juni 2020 naar 22 juli 2020.

Gezag overig (ontzettingen, ontheffingen, adoptie, betwisting/toestemming erkenning, ontkenning wettigheid onder curatele stelling, uithuisplaatsing, onder toezichtstelling en alimentatie (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e maandag van de maand:

 • Van 8 juni 2020 naar 10 aug 2020.

Aanbieding echtscheiding/verzoeningscomparitie (de zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e, 3e, en 4e donderdag van de maand:

 • Van 4 juni 2020 naar 6 augustus 2020;
 • Van 11 juni 2020 naar 6 augustus 2020.

Burgerlijke stand extra Judicieel (de zitting die wordt gehouden op de 2e woensdag van de maand;

 • Van 3 juni 2020 naar 28 juli 2020;
 • Van 24 juni 2020 naar 28 juli 2020.

Beschermingsbevelen:

Tot en met 15 juli 2020 zullen alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

Voor alle andere familiezaken geldt eveneens dat tot en met 15 juli 2020 alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

Voor nadere informatie is de unit Familie te bereiken op het e-mailadres: unit.familie@gmail.com. De unit is tussen 07.00 en 12.00 uur tevens te bereiken op telefoon 470300 toestel 258 of 260. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr.


HVJ-18

Bekendmaking Unit Familie

Paramaribo, 28 april 2020

In verband met de bekendmaking van het Hof van Justitie de dato 17 maart 2020 betreffende de aanpassing van de dienstverlening van het Hof van Justitie worden de zittingen van de familiesector nader als volgt uitgesteld.

Echtscheiding/scheiding en deling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 4e maandag van de maand):

De nieuwe zaken worden behandeld en de uitgestelde zaken en vonnissen zullen worden uitgesteld van 27 april 2020 naar 22 juni 2020. Comparities en enquêtes worden ook uitgesteld naar 22 juni 2020.

Voogdijvoorziening na echtscheiding (reguliere zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e en 3e en 4e dinsdag van de maand):

 • Van 21 april 2020 naar 16 juni 2020;
 • Van 28 april 2020 naar 9 juni 2020;
 • Van 5 mei 2020 naar 7 juli 2020;
 • Van 12 mei 2020 naar 23 juni 2020.

Voogdij natuurlijke kinderen/omgangsregeling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e woensdag van de maand):

 • Van 22 april 2020 naar 27 mei 2020;
 • Van 13 mei 2020 naar 10 juni 2020.

Gezag overig (ontzettingen, ontheffingen, adoptie, betwisting/toestemming erkenning, ontkenning wettigheid onder curatele stelling, uithuisplaatsing, onder toezichtstelling en alimentatie (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e maandag van de maand:

 • Van 27 april 2020 naar 8 juni 2020;
 • Van 11 mei 2020 naar 22 juni 2020.

Aanbieding echtscheiding/verzoeningscomparitie (de zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e, 3e, en 4e donderdag van de maand:

 • Van 16 april 2020 naar 4 juni 2020;
 • Van 23 april 2020 naar 4 juni 2020.
 • Van 7 mei 2020 naar 11 juni 2020;
 • Van 14 mei 2020 naar 18 juni 2020.

Burgerlijke stand extra Judicieel (de zitting die wordt gehouden op de 2e woensdag van de maand;

Van 13 mei 2020 naar 24 juni 2020;

Beschermingsbevelen:

Tot en met 15 mei 2020 zullen alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.


HVJ-16

BEKENDMAKING UNIT FAMILIE

 

De behandeling van nieuwe zaken op de Burgerlijke Stand en Extra Judiciële zitting van woensdag 13 mei 2020:

 

De Burgerlijke Stand zitting bestaat uit nieuwe zaken en uitgestelde zaken om 13:00 uur.

De Extra Judiciële zitting bestaat uit uitspraken, nieuwe zaken en uitgestelde zaken om 08:30 uur.

 1. De nieuwe en uitgestelde Burgerlijke Stand zaken worden uitgesteld naar woensdag 24 juni 2020 om 13:00 uur.
 2. De uitsprakenen uitgestelde zaken van Extra Judicieel worden uitgesteld naar woensdag 24 juni 2020 om 08:30 uur.
 3. De nieuwe Extra Judiciële zaken zullen op woensdag 13 mei 2020 worden behandeld en wel volgens de oproepingsbeschikkingen om 08:30 uur en wel als volgt:

Zaken waar er geen exploten van oproeping zijn ontvangen zullen van de rol worden afgevoerd behalve als digitaal uiterlijk binnen één week na de zitting om 12:00 uur des middags wordt gevraagd voor een nadere oproepingsdatum.

Degenen die in persoon procederen, dus geen procesgemachtigde hebben, zullen worden toegelaten tot de zittingszaal van de Griffie voor de behandeling van hun zaak.

Het voor eis te concluderen dient door de advocaten of gemachtigden zoveel als mogelijk digitaal te geschieden.

Degene die zich wenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook zoveel als mogelijk digitaal te doen.

Het concluderen van eis (of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk op dinsdag 12 mei 2020 om 12:00 u. plaats te vinden. Op een eerder tijdstip of een eerdere dag is ook mogelijk.

Zowel het digitaal concluderen van eis als het “stellen” vindt plaats onder verwijzing naar de zitting, de datum en het A.R. nummer (bijv. EJ 13 mei 2020, 18-2345) en de naam of namen van de partijen waarvoor men opkomt. Tevens dient men een kopie van dat bericht te verzenden naar de (gemachtigde van de) eiser(s).

Aan de advocaten zal een e-mailbericht gestuurd worden waarin de ontvangst van de conclusie van eis of het stellen wordt bevestigd door de griffier.

Indien er stukken overgelegd moeten worden, kan dit binnen twee werkdagen in hard copy ter Griffie worden ingediend.

Alle e-mail correspondentie als hierboven dient te worden verzonden naar: unit.familie@gmail.com.

Verder: Voor info is de Familie Unit te bereiken op het e-mailadres: unit.familie@gmail.com. De unit is tussen 07.00 en 12.00 uur te bereiken op telefoon 470300 toestel 258 of 260. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

Paramaribo, 22 april 2020,

Namens de coördinator van Unit Familie, mr. S.S.S. Wijnhard

De substituut-griffier, mr. S. Andea


HvJ-14

BEKENDMAKING UNIT FAMILIE

De behandeling van nieuwe zaken op de echtscheidings / scheiding en delingszitting van maandag 27 april 2020:

 

Deze zitting bestaat uit uitspraken, nieuwe zaken en uitgestelde zaken. Na 12.00 uur: comparities en enquetes.

 1. De uitspraken worden uitgesteld naar maandag 22 juni 2020.
 2. De uitgestelde zaken worden uitgesteld naar maandag 22 juni 2020
 3. De comparities en enquetes worden uitgesteld naar maandag 22 juni 2020
 1. De nieuwe zakenzullen worden behandeld en wel volgens de oproepingsbeschikkingen om 08.30 uur des voormiddag en wel als volgt:
 • Zaken waar ergeen exploten van oproeping zijn ontvangen zullen van de rol worden afgevoerd behalve als digitaal uiterlijk op 27 april om 08.00 v.m. wordt gevraagd voor een nadere oproepingsdatum.
 • Degenendie in persoon procederen, dus geen procesgemachtigde hebben, zullen worden toegelaten tot de zittingszaal van de Griffie voor de behandeling van hun zaak.
 • Het vooreis concluderen dient door de advocaten of gemachtigden zoveel als mogelijk digitaal te geschieden.
 • Degene die zichwenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook zoveel als mogelijk digitaal te doen.
 • Het concluderen van eis(of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk op maandag 27 april 2020 om 08.00 v.m. plaats te vinden. Op een eerder tijdstip of een eerdere dag is ook mogelijk.
 • Zowel het digitaal concluderen van eis als het “stellen”, evenals andere correspondentie voor deze zitting vindt plaats onder vermelding als onderwerp van het emailbericht van: de datum van de zitting, het woord “scheiding” en het AR nummer en de naam of namen van de partijen waarvoor men opkomt (bijvoorbeeld: 27 april 2020/ scheiding/18-2345/ naam partijen). Tevens dient men een kopie van dat bericht te verzenden naar de (gemachtigde van de) eiser(s).
 • Aan de advocaten zal een emailbericht gestuurd worden waarin de ontvangst van de conclusie van eis of het stellen of andere berichten wordt bevestigd door de griffier.
 • Dedatum voor conclusie van antwoord in de behandelde nieuwe zaken wordt vastgesteld op maandag 22 juni 2020 om 08.30 v.m. (let wel: onder voorbehoud).
 • Alle e-mail correspondentie als hierboven dient te worden verzonden naar: unit.familie@gmail.com.

Verder: Voor info is de Familie Unit te bereiken op het e-mailadres: unit.familie@gmail.com. De unit is tussen 07.00 en 12.00 uur te bereiken op telefoon 470300 toestel 258 of 260. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr.

Paramaribo, 17 april 2020,

Namens de coördinator van Unit Familie, mr. S.S.S. Wijnhard

De substituut-griffier, mr. S. Andea

________________________________________________________________________________

HvJ-13

(vervallen en vervangen door HVJ-18)

Bekendmaking

Uitstel zittingen Unit Familie

 

Paramaribo, 14 april 2020

In verband met de bekendmaking van het Hof van Justitie de dato 17 maart 2020 betreffende de aanpassing van de dienstverlening van het Hof van Justitie worden de zittingen van de familiesector nader als volgt uitgesteld.

Echtscheiding/scheiding en deling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 4e maandag van de maand):

 • De nieuwe zaken worden behandeld en de uitgestelde zaken en vonnissen zullen worden uitgesteld van 27 april 2020 naar 22 juni 2020. Comparities en enquêtes worden ook uitgesteld naar 22 juni 2020.

Voogdijvoorziening na echtscheiding (reguliere zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e en 3e en 4e dinsdag van de maand):

 • Van 21 april 2020 naar 16 juni 2020;
 • Van 28 april 2020 naar 9 juni 2020;
 • Van 5 mei 2020 naar 7 juli 2020;
 • Van 12 mei 2020 naar 23 juni 2020.

Voogdij natuurlijke kinderen/omgangsregeling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 1e en de 2e woensdag van de maand):

 • Van 22 april 2020 naar 27 mei 2020;
 • Van 13 mei 2020 naar 10 juni 2020.

Gezag overig (ontzettingen, ontheffingen, adoptie, betwisting/toestemming erkenning, ontkenning wettigheid onder curatele stelling, uithuisplaatsing, onder toezichtstelling en alimentatie (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e maandag van de maand:

 • Van 27 april 2020 naar 8 juni 2020;
 • Van 11 april 2020 naar 22 juni 2020.

Aanbieding echtscheiding/verzoeningscomparitie (de zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e, 3e, en 4e donderdag van de maand:

 • Van 16 april 2020 naar 4 juni 2020;
 • Van 23 april 2020 naar 4 juni 2020.

Burgerlijke stand extra Judicieel (de zitting die wordt gehouden op de 2e woensdag van de maand;

 • Van 13 mei 2020 naar 24 juni 2020;

Beschermingsbevelen:

 • Tot en met 15 mei 2020 zullen alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

_____________________________________________________________________________

HvJ-06

BEKENDMAKING

Met verwijzing naar de bekendmaking van het Hof van Justitie de dato 17 maart 2020 betreffende de gewijzigde dienstverlening, maakt de Griffier der Kantongerechten bekend dat de zittingen in de familiesector als volgt worden uitgesteld:

Echtscheiding/scheiding en deling
Op de zitting van 23 maart 2020 worden alleen de nieuwe zaken in behandeling genomen.
De uitspraken, uitgestelde zaken, comparities en enquêtes worden uitgesteld naar 27 april 2020.

Voogdijvoorziening na echtscheiding:
De zittingen worden als volgt uitgesteld:
van 17 maart 2020 naar 5 mei 2020;
van 24 maart 2020 naar 12 mei 2020;
van 7 april 2020 naar 21 april 2020;
van 14 april 2020 naar 26 mei 2020.

Voogdij natuurlijke kinderen/omgangsregeling
De zittingen worden als volgt uitgesteld:
van 25 maart 2020 naar 22 april 2020;
van 8 april 2020 naar 13 mei 2020.

Gezag overig/alimentatie
De zitting van 23 maart 2020 wordt uitgesteld naar 27 april 2020.

Aanbieding echtscheiding/verzoeningscomparitie
De zittingen worden als volgt uitgesteld:
19 maart 2020 naar 07 mei 2020;
26 maart 2020 naar 14 mei 2020;
2 april 2020 naar 21 mei 2020;
9 april 2020 naar 28 mei 2020.
Er zullen geen aanbiedingen plaatsvinden tot en met 15 april 2020.

Burgerlijke Stand, extra judicieel en openbare verkopen:
De zitting van 8 april 2020 wordt uitgesteld naar 13 mei 2020.

Beschermingsbevelen:
Tot en met 15 april 2020 zullen alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

Voor actuele informatie, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen www.rechtspraak.sr

Paramaribo, 18 maart 2020

De Griffier voornoemd,

Mr. L.J. van Bossé